Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 3, art. 4, art. 7a, dział III, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 76, art. 101, art. 101a, art. 101b, art. 101c, art. 101d, art. 101e, art. 101f, art. 101g, art. 101h, art. 101i, art. 101j, art. 101k, art. 101l, art. 101m, art. 101n, art. 101o, art. 101p, art. 101q, art. 101r, art. 103, art. 104, art. 105, art. 109, art. 118c, art. 135, art. 144, art. 145, art. 145a, art. 146, art. 146a, art. 146b, art. 146c, art. 146d, art. 146e, art. 146f, art. 146g, art. 146h, art. 146i, art. 147a, art. 148, art. 150, art. 152, art. 153, art. 157a, art. 168a, art. 169, art. 175, art. 178, art. 181, art. 183, art. 183b, art. 184, art. 185, art. 187, art. 188, art. 189, art. 190, art. 191, art. 193, art. 195, art. 199, art. 201, art. 202, art. 204, art. 206, art. 207, art. 208, art. 209, art. 210, art. 211, art. 211a, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 217a, art. 217b, art. 217c, art. 217d, art. 218, art. 219, art. 305a, rozdz. 5, art. 315d, art. 315e, art. 319, art. 335a, art. 335b, art. 335c, art. 335d, art. 336, art. 339, art. 339a, art. 340, art. 351c, art. 362, art. 363, art. 377a, art. 378, art. 400a, art. 400b, art. 400h, art. 400k, art. 401c, tytuł VIII, dział I, art. 422, art. 423, art. 424, art. 425, dział II, art. 426, art. 427, art. 428, art. 429, art. 430, art. 431, art. 432, art. 433, art. 434, art. 435, art. 436, dział III, art. 437, art. 438, dział IV, art. 439, art. 440, art. 441,
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 Dz. U. z 2016 r. poz. 672
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 sprostowanie błędu
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 519
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.01.26 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1 - 80c) 
Dział I. Zakres obowiązywania ustawy (art. 1 - 2) 
Dział II. Definicje i zasady ogólne (art. 3 - 12) 
Dział III. Polityka ochrony środowiska oraz programy ochrony środowiska (art. 13 - 18) 
Dział IV. Informacje o środowisku (art. 25 - 30) 
Rozdział 1. (uchylony)  
Rozdział 2. Państwowy monitoring środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku (art. 25 - 30) 
Dział V. (uchylony)  
Dział VI. (uchylony)  
Dział VII. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji (art. 71 - 76) 
Dział VIII. Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony środowiska oraz reklama (art. 77 - 80c) 
Tytuł II. Ochrona zasobów środowiska (art. 81 - 136c) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 81 - 84) 
Dział II. Ochrona powietrza (art. 85 - 96a) 
Dział III. Ochrona wód (art. 97 - 100) 
Dział IV. Ochrona powierzchni ziemi (art. 101 - 111) 
Dział V. Ochrona przed hałasem (art. 112 - 120a) 
Dział VI. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (art. 121 - 124) 
Dział VII. Ochrona kopalin (art. 125 - 126) 
Dział VIII. Ochrona zwierząt oraz roślin (art. 127 - 128) 
Dział IX. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska (art. 129 - 136c) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 129) 
Rozdział 2. Ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska (art. 130 - 134) 
Rozdział 3. Obszary ograniczonego użytkowania (art. 135 - 136) 
Rozdział 4. Strefy przemysłowe (art. 136a - 136c) 
Tytuł III. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (art. 137 - 242) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 137 - 140) 
Dział II. Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty (art. 141 - 172) 
Rozdział 1. Instalacje i urządzenia (art. 141 - 157a) 
Rozdział 2. Substancje (art. 158 - 165) 
Rozdział 3. Produkty (art. 166 - 172) 
Dział III. Drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe, lotniska oraz porty (art. 173 - 179) 
Dział IV. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (art. 180 - 229) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 180 - 183b) 
Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń (art. 184 - 192) 
Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia (art. 193 - 200) 
Rozdział 4. Pozwolenia zintegrowane (art. 201 - 219) 
Rozdział 5. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 220 - 229) 
Rozdział 6. (uchylony)  
Rozdział 7. (uchylony)  
Dział IVa. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (art. 236a - 236d) 
Dział V. Przeglądy ekologiczne (art. 237 - 242) 
Tytuł IV. Poważne awarie (art. 243 - 271c) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 243 - 247) 
Dział II. Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej (art. 248 - 269a) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 248) 
Rozdział 2. Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej (art. 249 - 264) 
Rozdział 3. Obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową (art. 264a - 269a) 
Dział III. Współpraca międzynarodowa (art. 270 - 271c) 
Tytuł V. Środki finansowo-prawne (art. 272 - 321) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 272 - 283) 
Dział II. Opłaty za korzystanie ze środowiska (art. 284 - 297a) 
Rozdział 1. Wnoszenie opłat (art. 284 - 289) 
Rozdział 2. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska (art. 290 - 291) 
Rozdział 3. Opłaty podwyższone (art. 292 - 293) 
Rozdział 4. Przepisy szczególne dotyczące opłat za pobór wody, wprowadzanie ścieków i za składowanie odpadów (art. 294 - 297a) 
Dział III. Administracyjne kary pieniężne (art. 298 - 315e) 
Rozdział 1. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary (art. 298 - 308) 
Rozdział 2. Wysokość kar (art. 309 - 312) 
Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków oraz emisję hałasu (art. 313 - 315) 
Rozdział 4. Kary pieniężne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (art. 315a - 315c) 
Rozdział 5. Przepisy szczególne dotyczące kar za niespełnianie warunków uznawania za dotrzymane maksymalnych emisji substancji ze źródeł spalania paliw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h (art. 315d - 315e) 
Dział IV. Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych (art. 316 - 321) 
Tytuł VI. Odpowiedzialność w ochronie środowiska (art. 322 - 375) 
Dział I. Odpowiedzialność cywilna (art. 322 - 328) 
Dział II. Odpowiedzialność karna (art. 329 - 361) 
Dział III. Odpowiedzialność administracyjna (art. 362 - 375) 
Tytuł VII. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska (art. 376 - 421) 
Dział I. Organy administracji do spraw ochrony środowiska (art. 376 - 385) 
Dział II. Instytucje ochrony środowiska (art. 386 - 421) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 386) 
Rozdział 2. Państwowa Rada Ochrony Środowiska (art. 387 - 393) 
Rozdział 3. (uchylony)  
Rozdział 4. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400 - 421) 
Tytuł VIII. (uchylony) (art. 422 - 441) 
Dział I. (uchylony) (art. 422 - 425) 
Dział II. (uchylony) (art. 426 - 436) 
Dział III. (uchylony) (art. 437 - 438) 
Dział IV. (uchylony) (art. 439 - 441) 
Tytuł IX. Przepis końcowy (art. 442) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) ...  
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60