Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1648

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590 i 1592) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 400a w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

   "10a) wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego;";

  2) w art. 411a:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

    "1a. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać akcje w spółce, o której mowa w art. 421a ust. 1.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Narodowy Fundusz może obejmować udziały lub akcje w spółkach innych niż określone w ust. 1 i art. 421a ust. 1 wyłącznie w zamian za nieściągalne wierzytelności wynikające z umów zawartych z tym Funduszem.";

  3) w tytule VII w dziale II dodaje się rozdział 5 w brzmieniu:

   "Rozdział 5

   Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna

   Art. 421a. 1. Spółka Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, zwana dalej "Spółką", prowadzi działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa.

   2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

   3. Spółka działa pod firmą "Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna" i może używać w obrocie skrótów "Polskie Domy Drewniane S.A." lub "PDD S.A.".

   Art. 421b. Kapitał zakładowy Spółki wynosi co najmniej 50.000.000 zł i może być pokryty przez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.

   Art. 421c. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.

   2. Spółka może również:

    1) nabywać grunty;

    2) przeprowadzać remonty lub przebudowę budynków mieszkalnych;

    3) pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna;

    4) nabywać lub przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać lub sprzedawać produkty drzewne;

    5) prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym lub infrastrukturą towarzyszącą.

   3. Szczegółowy przedmiot działalności Spółki określa jej statut.

   Art. 421d. 1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

   2. Łączny udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej, zwanych dalej "Założycielami", w kapitale zakładowym Spółki oraz w sumie głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki wynosi powyżej 50%.

   3. Akcje imienne należące do Założycieli nie mogą być zbywane ani obciążane, z wyjątkiem zbycia lub obciążenia na rzecz Skarbu Państwa.

   4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się także w przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).

   5. Uprzywilejowanie akcji imiennych należących do Założycieli, w tym w zakresie prawa głosu, oraz uprawnienia osobiste Założycieli nie wygasają z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.

   6. Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ust. 2-5 jest nieważna.

   Art. 421e. Spółka może emitować obligacje, z tym że obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być skierowane wyłącznie do każdoczesnych akcjonariuszy Spółki. Obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa nie mogą być przedmiotem obrotu.

   Art. 421f. Spółka może zostać połączona z inną spółką albo ulec podziałowi wyłącznie za zgodą Rady Ministrów.

   Art. 421g. 1. Rada nadzorcza Spółki liczy co najmniej 3 członków. Jeżeli Spółka jest spółką publiczną, rada nadzorcza liczy co najmniej 5 członków.

   2. Rada nadzorcza Spółki jest powoływana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Przepisów art. 385 § 3-9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

   Art. 421h. 1. Uchwały rady nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.

   2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.

   Art. 421i. Zarząd Spółki liczy od 1 do 4 członków.

   Art. 421j. Do ustalania wynagrodzenia członków organów Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190).

   Art. 421k. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.".

Art. 2. Spółkę, o której mowa w art. 421a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zwaną dalej "Spółką", utworzą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.

Art. 3. Założyciele, o których mowa w art. 421d ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wnoszą wkłady pieniężne lub niepieniężne na pokrycie całego kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki.

Art. 4. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do powstania Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182).

Art. 5. Przy powołaniu pierwszego zarządu Spółki nie przeprowadza się postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Art. 6. 1. W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy wynosi w:

  1) 2018 r. - 60 mln zł;

  2) 2019 r. - 500 mln zł;

  3) 2020 r. - 400 mln zł;

  4) 2021 r. - 400 mln zł;

  5) 2022 r. - 300 mln zł;

  6) 2023 r. - 100 mln zł;

  7) 2024 r. - 0 zł;

  8) 2025 r. - 0 zł;

  9) 2026 r. - 0 zł;

  10) 2027 r. - 0 zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wkładu pieniężnego wnoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednio na pokrycie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

3. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 27.08.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60