Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym1)

 Dz. U. z 2019 r. poz. 1211
2020.03.31 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 88 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji, o których mowa w art. 93 ust. 1;";

  2) w art. 91:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.",

   b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b-2d w brzmieniu:

    "2b. Zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, przedstawia do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1.

    2c. Minister właściwy do spraw środowiska opiniuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, pod względem zgodności z wymaganiami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10, w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

    2d. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2c, oznacza akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.",

   c) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

    "3. Sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza.

    3a. Dla stref, w których są przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.",

   d) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.",

   e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. Program ochrony powietrza zawiera w szczególności:

     1) informację na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji wraz z podaniem zakresu przekroczeń;

     2) podział źródeł zanieczyszczeń;

     3) scenariusze wielkości emisji w roku zakończenia realizacji programu;

     4) harmonogram realizacji działań naprawczych określający działania:

      a) krótkoterminowe - na okres nie dłuższy niż 2 lata,

      b) średnioterminowe - na okres nie dłuższy niż 4 lata,

      c) długoterminowe - na okres nie dłuższy niż 6 lat;

     5) szacunkowe koszty realizacji działań naprawczych;

     6) wskaźniki specyficzne dla planowanych działań naprawczych;

     7) planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny działań naprawczych polegający na redukcji wielkości emisji oraz planowane wielkości zmiany stężeń substancji w powietrzu objętych programem, w poszczególnych latach objętych programem oraz w roku zakończenia realizacji programu;

     8) podmioty i organy odpowiedzialne za realizację działań naprawczych;

     9) obowiązki i ograniczenia wynikające z programu;

     10) uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień programu.",

    f) w ust. 9aa po wyrazach "w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 dla źródeł spalania paliw" dodaje się wyrazy "objętych tymi standardami emisyjnymi",

    g) po ust. 9ab dodaje się ust. 9ac w brzmieniu:

     "9ac. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza powinien określać działania naprawcze, tak aby okresy, w których nie są dotrzymane poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji, były jak najkrótsze.",

    h) ust. 9c otrzymuje brzmienie:

     "9c. W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji są przekraczane w kolejnych latach, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. Sejmik województwa w terminie 2 miesięcy od dnia opracowania projektu aktualizacji programu ochrony powietrza określa, w drodze uchwały, aktualizację programu.",

    i) po ust. 9e dodaje się ust. 9f w brzmieniu:

     "9f. Zarząd województwa monitoruje realizację przez podmioty i organy wskazane w programie ochrony powietrza oraz w planie działań krótkoterminowych działań naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym.",

    j) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

     "10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach, biorąc pod uwagę cele programów i planów oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a także konieczność zapewnienia, że czas trwania przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji będzie możliwie najkrótszy.";

   3) uchyla się art. 91b;

   4) w art. 92:

    a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu:",

    b) ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:

     "1c. Sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o ryzyku, o której mowa w ust. 1, od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, określa, w drodze uchwały, plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 1.

     1d. W przypadku wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego informuje właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych.";

   5) w art. 93 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

    "1. Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego niezwłocznie powiadamia społeczeństwo oraz podmioty, o których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

    1a. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu ocenia się na podstawie wyników pomiarów lub przy wykorzystaniu wyników modelowania i analiz, o których mowa w art. 88 ust. 6 pkt 4.";

   6) w art. 94:

    a) ust. 1b i 1c otrzymują brzmienie:

     "1b. W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia o tym właściwy zarząd województwa.

     1c. Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.",

    b) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

     "2. Zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91. Zarząd województwa przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.

     2a. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:

      1) co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie okresowe z realizacji działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91, oraz planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92;

      2) w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.",

    c) uchyla się ust. 2b,

    d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

     "3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1f-2a, biorąc pod uwagę konieczność ich przekazywania i gromadzenia na potrzeby krajowe i zobowiązań międzynarodowych oraz powiadamiania o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.";

   7) w art. 96a:

    a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

     "1) terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 91 i art. 92;

     2) realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty.",

    b) w ust. 2 skreśla się wyrazy " , z uwzględnieniem ust. 3-6",

    c) uchyla się ust. 3-6;

   8) w art. 147 w ust. 4a po wyrazach "ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia," dodaje się wyrazy "dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,";

   9) w art. 152 w ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2c we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6a we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia," dodaje się wyrazy "dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,";

   10) w art. 152a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia" dodaje się wyrazy ", dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3";

   11) w art. 154 w ust. 1a po wyrazach "ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia," dodaje się wyrazy "dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,";

   12) w art. 157a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "o których mowa w ust. 1 pkt 7," dodaje się wyrazy "dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,";

   13) w art. 184 w ust. 2c we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2d we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2e we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3," dodaje się wyrazy "dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,";

   14) w art. 188a po wyrazach "o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3," dodaje się wyrazy "dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,";

   15) w art. 236e w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3" dodaje się wyrazy " , dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3";

   16) w art. 315a w ust. 1:

    a) uchyla się pkt 1,

    b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

     "2) niedotrzymania ustawowego terminu uchwalenia programów ochrony powietrza i ich aktualizacji lub planów działań krótkoterminowych,

     3) niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach lub planach działań krótkoterminowych";

   17) w art. 378:

    a) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach "art. 154 ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a",

    b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

     "4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 91 ust. 1, 3, 3a, 5, 9c, 9d i 9f, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2 i 2a, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2 oraz art. 162 ust. 3, 6 i 7, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.".

Art. 2. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 3. Do spraw dotyczących decyzji, o których mowa w art. 154 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Do spraw dotyczących pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwoleń zintegrowanych, obejmujących źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. 1. Do programów ochrony powietrza opracowywanych dla stref zaklasyfikowanych jako strefy, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4 ustawy zmienianej w art. 1, w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu za 2017 r. oraz do planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy zmienianej w art. 1, opracowywanych w wyniku tej oceny stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Nie aktualizuje się programów i planów, o których mowa w ust. 1.

Art. 6. Programy ochrony powietrza uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do czasu wejścia w życie uchwał w sprawie nowych programów ochrony powietrza, jednak nie dłużej niż przez okres, którego dotyczą te programy.

Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1211
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. Do programów ochrony powietrza opracowywanych w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu za 2018 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że:

  1) zarząd województwa opracowuje i przedstawia do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.;

  2) sejmik województwa uchwala program ochrony powietrza w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.;

  3) zarząd województwa przekazuje informację o uchwaleniu programu ochrony powietrza w terminie do dnia 20 czerwca 2020 r.

Art. 8. Sprawozdanie okresowe, o którym mowa w art. 94 ust. 2a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zarząd województwa przekazuje po raz pierwszy do dnia 31 marca 2021 r., przy czym sprawozdanie to obejmuje okres od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie programu ochrony powietrza do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 9. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Zachowane w mocy przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, mogą być zmieniane przez ministra właściwego do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, w granicach określonych w art. 91 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. f i pkt 8-15 oraz art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4 i Dz. Urz. UE L 72 z 14.03.2019, str. 1).
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 28.06.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60