Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.11.2012 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 16.11.2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1513

Art. 1. W ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. nr 138, poz. 865, z 2010 r. nr 28, poz. 145 oraz z 2011 r. nr 163, poz. 981) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w pkt 38 lit. d otrzymuje brzmienie:

   "d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,";

  2) art. 377a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 377a. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 378 ust. 2a i 2aa, art. 434, art. 435 ust. 3 i 6 oraz art. 441 ust. 1 i 4.";

  3) w art. 378:

   a) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:

    "2aa. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie:

     1) pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki,

     2) pozwolenia zintegrowanego dla odpadów, o których mowa w pkt 1

    - jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. nr 138, poz. 865, z późn. zm.).",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 91 ust. 1, 3, 3a i 5, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2, art. 162 ust. 3, 6 i 7, art. 426 ust. 2 i 5, art. 428 ust. 1, art. 430 ust. 2, art. 434, art. 435 ust. 3, 5 i 6, art. 437 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.".

Art. 3. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 19 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. nr 138, poz. 865, z późn. zm.).";

  2) w art. 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Organem właściwym w sprawie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.";

  3) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada:

    1) zezwolenie właściwego organu na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów lub

    2) koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, lub

    3) decyzję, o której mowa w art. 31 lub w art. 32, lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, lub

    4) decyzję, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

   - odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów.";

  4) w rozdziale 7 przed art. 50 dodaje się art. 49b w brzmieniu:

   "Art. 49b. Odpady składuje się:

    1) na składowisku odpadów;

    2) na podziemnym składowisku odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

    3) w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.".

Art. 4. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858, z późn. zm.) w art. 2 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951) w art. 9 w ust. 1 w pkt 14 lit. d otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. nr 75, poz. 493, z późn. zm.) w art. 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 7. Posiadacze odpadów dostosują prowadzoną przez siebie działalność do przepisów ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 8. 1. Sprawy wszczęte, na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 1-3, a niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, przejmują organy właściwe do ich rozpatrzenia na podstawie niniejszej ustawy.

2. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych złożony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie miesiąca z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Organy właściwe na podstawie dotychczasowych przepisów w sprawach, o których mowa w ust. 1, przekażą organom, które stały się właściwe w tych sprawach na podstawie niniejszej ustawy akta spraw:

  1) w toczących się postępowaniach administracyjnych - niezwłocznie po dniu wejścia w życie ustawy;

  2) zakończonych - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

4. Akta spraw, o których mowa w ust. 3, przekazuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego wykaz przekazywanych spraw oraz wykaz przekazywanych dokumentów.

Art. 9. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących spraw, o których mowa w art. 8 ust. 1, w których stroną są organy właściwe w tych sprawach na podstawie dotychczasowych przepisów, stroną stają się organy właściwe w tych sprawach na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 10. Informacje, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są przekazywane:

  1) w 2012 r. - na dotychczasowych zasadach;

  2) w 2013 r. - za okres od stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Art. 11. Kopie decyzji, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska oraz starostowie przekażą właściwemu marszałkowi województwa w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2 i art. 27 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2 i art. 27 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

________________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15, z późn. zm.).
2) Ustawa została ogłoszona w dniu 29.12.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60