Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 31.08.2011 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 31.08.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 224, poz. 1341

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 410d otrzymuje brzmienie:

   "Art. 410d. Środki Narodowego Funduszu można przeznaczać za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju, jeżeli ma to związek z bezpieczeństwem ekologicznym Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 410e.";

  2) po art. 410d dodaje się art. 410e i 410f w brzmieniu:

   "Art. 410e. 1. Środki Narodowego Funduszu inne niż przychody, o których mowa w art. 401 ust. 7 oraz art. 401d ust. 1, można także przeznaczać za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska na:

    1) udzielanie pomocy w ramach międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju państwom niewymienionym w załączniku I do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 53, poz. 238), zwanej dalej "Konwencją Klimatyczną";

    2) dokonywanie wpłat na rzecz międzynarodowych organizacji, instytucji, programów i funduszy, zapewniających funkcjonowanie mechanizmów finansowych służących realizacji celów Konwencji Klimatycznej.

   2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest udzielana na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu:

    1) ograniczania lub unikania emisji gazów cieplarnianych;

    2) pochłaniania lub sekwestracji dwutlenku węgla (CO2);

    3) adaptacji do zmian klimatu;

    4) wzmocnienia instytucjonalnego.

   3. Środki Narodowego Funduszu inne niż przychody, o których mowa w art. 401 ust. 7 oraz art. 401d ust. 1, przeznaczone na zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane przez państwową jednostkę budżetową, są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410c ust. 2.

   Art. 410f. Środki Narodowego Funduszu przeznacza się także na odszkodowania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji, zawieranych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.".

Art. 2. 1. W latach 2011 i 2012 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań, o których mowa w art. 410e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, w sposób określony w ust. 2-10.

2. W ramach kwot ujętych w rocznych planach finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2011 i rok 2012 jako przekazywane państwowym jednostkom budżetowym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków, sporządza listę zadań, o których mowa w art. 410e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zakwalifikowanych do dofinansowania, zwaną dalej "listą zadań".

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzgadnia listę zadań z właściwym dysponentem części budżetowej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska.

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje listę zadań, uzgodnioną zgodnie z ust. 3, właściwemu dysponentowi części budżetowej oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie 5 dni od dnia jej uzgodnienia.

5. Uzgodniona, zgodnie z ust. 3, lista zadań może być zmieniana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach kwot, o których mowa w ust. 2.

6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzgadnia zmiany listy zadań z właściwym dysponentem części budżetowej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska.

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera z państwowymi jednostkami budżetowymi umowy o realizację zadań znajdujących się na liście zadań.

8. W umowach, o których mowa w ust. 7, określa się w szczególności:

  1) obowiązki państwowej jednostki budżetowej w zakresie:

   a) występowania z wnioskami o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

   b) rozliczania wydatkowania środków uzyskanych z rezerwy celowej,

   c) składania sprawozdań z postępów realizacji zadań,

   d) przekazywania dokumentów potwierdzających realizację zadań,

   e) dokonywania rozliczania osiągania efektów rzeczowych i ekologicznych oraz końcowego rozliczenia finansowego zadań;

  2) obowiązki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:

   a) weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

   b) weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez państwową jednostkę budżetową,

   c) dokonywania kontroli realizacji zadań.

9. Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o uruchomienie środków z rezerwy celowej, po ich akceptacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazywane właściwemu dysponentowi części budżetowej, stanowią dla dysponenta części budżetowej podstawę do wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

10. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości wynikającej z zaakceptowanych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich akceptacji.

11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw środowiska o przekazaniu środków na dochody budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania środków, wskazując zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, w celu dofinansowania których są przekazywane te środki.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 19.10.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60