Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1590

Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479 i 1564) w art. 135:

  1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektów sieci gazowej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.";

  2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie drogi, linii kolejowej, lotniska użytku publicznego lub obiektów sieci gazowej, obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie analizy porealizacyjnej.".

Art. 3. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 72:

   a) w ust. 2 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

    "1b) decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 15, lub decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;",

   b) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

    "4b. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej, a także dla inwestycji w zakresie terminalu, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.";

  2) w art. 74:

   a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;",

   b) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

    "1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, nie wymaga się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.";

  3) w art. 77 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia na prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; nie dotyczy to inwestycji w zakresie terminalu.";

  4) w art. 78 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

   "c) inwestycji w zakresie terminalu;";

  5) w art. 82 w ust. 1:

   a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,",

   b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b; nie dotyczy to inwestycji w zakresie terminalu;".

Art. 4. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. poz. 906) uchyla się art. 6.


Art. 5 - 7. (pominięto przez redakcję)

Art. 8. 1. Inwestor w każdym czasie może wystąpić do wojewody, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, z wnioskiem o zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 ust. 6a lub art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 36a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane określone w:

  1) art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy zmienianej w art. 1;

  2) art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - w zakresie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy zmienianej w art. 1;

  3) art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  4) art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy zmienianej w art. 1 - w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma nastąpić na rzecz innego niż inwestor podmiotu;

  5) art. 6 ust. 1 pkt 11b ustawy zmienianej w art. 1 - w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma nastąpić na czas określony.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 6 ust. 3 pkt 1-8 oraz 10-15 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się, z uwzględnieniem ust. 4.

4. Jeżeli wobec gruntów stanowiących pas drogowy objętych wnioskiem o zmianę decyzji, o której mowa w ust. 1, została inwestorowi wydana decyzja o lokalizacji lub przebudowie zjazdu lub decyzja o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, decyzję tę dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1. Przepisu art. 6 ust. 3 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się w zakresie objętym tą decyzją.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć nieruchomości nieobjętych odpowiednio ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej.

6. Do postępowań w sprawie zmiany decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zmienianej w art. 1, dotyczące wydawania odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

7. Do przygotowania lub realizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszącej, wobec której została wydana decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

8. Z dniem, w którym decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stała się ostateczna, wydane inwestorowi decyzje o lokalizacji lub przebudowie zjazdu, decyzje o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wygasają w zakresie, w jakim decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej obejmuje skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wobec gruntów stanowiących pas drogowy.

Art. 9. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają wydane przed tym dniem decyzje o pozwoleniu na budowę przygotowywanej przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszącej, w części dotyczącej zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i opłat z nim związanych, oraz obowiązków, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, z wyjątkiem zezwoleń i obowiązków dotyczących drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Inwestor nie może żądać zwrotu opłat za usunięcie drzew i krzewów, o których mowa w art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650), uiszczonych na podstawie wygasłych zgodnie ze zdaniem pierwszym części decyzji.

2. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszącej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 16, art. 27 oraz art. 34 ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1, które do takich postępowań stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Umarza się wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszącej, jeżeli odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego inwestycji nie stanowi istotnego odstąpienia w rozumieniu art. 15 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 10. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszącej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem art. 34 ust. 7 i 8, które do takich postępowań stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 11. 1. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanych dla inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 3, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że termin na wydanie takiej decyzji wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do postępowań w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla inwestycji w zakresie terminalu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że termin na rozpatrzenie przez organ wyższego stopnia odwołania wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Umarza się wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji w zakresie terminalu, jeżeli zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie powoduje zmian, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1b ustawy zmienianej w art. 3.

4. Termin określony w art. 72 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych dla inwestycji w zakresie terminalu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. Do postępowań dotyczących inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, innych niż określone w art. 7-11, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 20.08.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60