Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.01.2018 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.01.2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 268

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 2) 
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (§ 3 - 9) 
Rozdział 3. Inwentaryzacja (§ 10 - 14) 
Rozdział 4. Ujmowanie, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego (§ 15 - 29) 
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe kasy (§ 30) 
Rozdział 6. Przechowywanie danych (§ 31) 
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 32 - 34) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz. 268)
Załącznik nr 1. Limity pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących  
Załącznik nr 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym  
Załącznik nr 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60