Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.01.2018 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.01.2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 268
Załącznik nr 3

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego kasy obejmuje w szczególności:

  1) nazwę i siedzibę kasy, podstawowy przedmiot działalności kasy oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr;

  2) wskazanie czasu trwania działalności kasy, jeżeli jest ograniczony;

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, podanie powodu, jeżeli sprawozdanie finansowe jest sporządzone za inny okres niż rok obrotowy;

  4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład kasy wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

  5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez kasę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności; w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez kasę działań mających na celu eliminację takiej niepewności;

  6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w którym nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu kas, oraz opis zasad zastosowanych do rozliczenia połączenia;

  7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia kasie prawo wyboru, w szczególności:

   a) zasady ujmowania w funduszu własnym skutków wyceny aktywów lub pasywów,

   b) zasady ustalania wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, z podziałem na poszczególne rodzaje tych aktywów i zobowiązań,

   c) zasady tworzenia odpisów aktualizujących;

  8) zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, dokonane w ciągu roku obrotowego wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem różnicy w wyniku finansowym spowodowanej tymi zmianami;

  9) zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonane w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej kasy, w szczególności wpływu na wynik finansowy;

  10) informacje dotyczące korekty błędu w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego oraz:

   a) rodzaju popełnionego błędu,

   b) kwoty korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego,

   c) kwoty korekty dotyczącej okresów wcześniejszych;

  11) informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w innych częściach sprawozdania finansowego.

BILANS KASY

Aktywa

I. Aktywa pieniężne

  1. Środki pieniężne w kasie

  2. Środki na rachunkach

II. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

  1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

   a. Instrumenty kapitałowe

   b. Dłużne papiery wartościowe

   c. Pozostałe

  2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

   a. Instrumenty kapitałowe

   b. Dłużne papiery wartościowe

   c. Pozostałe

III. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  1. Instrumenty kapitałowe

  2. Dłużne papiery wartościowe

  3. Pozostałe

IV. Kredyty i pożyczki oraz inne należności

  1. Kredyty i pożyczki

  2. Dłużne papiery wartościowe

  3. Pozostałe

V. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

  1. Dłużne papiery wartościowe

  2. Pozostałe

VI. Rzeczowe aktywa trwałe

VII. Wartości niematerialne i prawne

VIII. Rozliczenia międzyokresowe

  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

IX. Inne aktywa

- w tym wkłady na fundusz stabilizacyjny

X. Aktywa razem

BILANS KASY

Pasywa

I. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

  1. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

   a. Oszczędności

   b. Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

   c. Pozostałe zobowiązania

  2. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

   a. Oszczędności

   b. Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

   c. Pozostałe zobowiązania

II. Zobowiązania finansowe wyceniane według skorygowanej ceny nabycia

  1. Oszczędności

  2. Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

  3. Pozostałe zobowiązania

III. Rezerwy

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  2. Inne rezerwy

IV. Zobowiązania z tytułu podatków

V. Rozliczenia międzyokresowe

VI. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

VII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania łącznie

VIII. Fundusz udziałowy

IX. Fundusz zasobowy

X. Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym dotyczący:

  1. rzeczowego majątku trwałego

  2. aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

XI. Zysk (strata) z lat ubiegłych

XII. Zysk (strata) netto

XIII. Fundusze łącznie

XIV. Pasywa łącznie

Współczynnik wypłacalności

Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane

  1. Zobowiązania udzielone

   a. Linie kredytowe

   b. Poręczenia

   c. Inne

  2. Zobowiązania otrzymane

   a. Linie kredytowe

   b. Gwarancje

   c. Poręczenia

  3. Pozostałe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KASY

I. Przychody z tytułu odsetek

  1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

  2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

  4. Kredyty i pożyczki oraz inne należności

  5. Inne aktywa

II. Koszty z tytułu odsetek

  1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

  2. Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia

  3. Pozostałe zobowiązania

III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)

IV. Przychody z tytułu dywidend

V. Przychody z tytułu prowizji

VI. Koszty z tytułu prowizji

VII. Wynik z tytułu prowizji (V-VI)

VIII. Zrealizowany wynik z aktywów finansowych i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz innych niż przeznaczone do obrotu - netto

  1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

  3. Kredyty i pożyczki oraz inne należności

  4. Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia

  5. Pozostałe zrealizowane zyski (straty)

IX. Wynik z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonych do obrotu - netto

X. Wynik z tytułu różnic kursowych - netto

XI. Wynik działalności kasy (III+IV+VII+/-VIII+/-IX+/-X)

XII. Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

XIII. Pozostałe koszty operacyjne, w tym odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

XIV. Koszty działania kasy

  1. Amortyzacja

  2. Zużycie materiałów i energii

  3. Usługi obce

  4. Bieżące wpłaty na fundusz stabilizacyjny

  5. Podatki i opłaty

  6. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

  7. Pozostałe koszty rodzajowe

XV. Rezerwy i rozwiązane rezerwy - netto

  1. Na zobowiązania pozabilansowe finansowe

  2. Pozostałe rezerwy

XVI. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - netto

  1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

  3. Kredyty i pożyczki oraz inne należności

XVII. Wynik działalności operacyjnej (XI+XII-XIII-XIV-XV+/-XVI)

XVIII. Wynik operacji nadzwyczajnych

  1. Zyski nadzwyczajne

  2. Straty nadzwyczajne

XIX. Zysk (strata) brutto (XVII+/-XVIII)

XX. Podatek dochodowy

XXI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zmniejszenie straty)

XXII. Zysk (strata) netto (XIX-XX+/-XXI)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach są ujawniane w szczególności informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, a także informacje o zarządzaniu ryzykiem związanym z działalnością prowadzoną przez kasę w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego kasy, w szczególności:

1.

  1) informacje o spełnieniu przez kasę wymogów, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o kasach,

  2) dane o walutowej strukturze aktywów i pasywów w podziale na następujące kategorie: polski złoty, euro, dolar amerykański, frank szwajcarski oraz pozostałe waluty,

  3) dane o źródłach pozyskania oszczędności, z uwzględnieniem podziału na branżowe i geograficzne segmenty rynku,

  4) informacje o strukturze koncentracji zaangażowania kasy w poszczególne jednostki, grupy kapitałowe, branżowe i geograficzne segmenty rynku wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem,

  5) informacje o:

   a) strukturze należności kasy w podziale na poszczególne kategorie ustalone zgodnie z przepisami § 2 pkt 21-24 rozporządzenia, w tym informacje o:

    - należnościach z odroczonym terminem zapłaty,

    - należnościach przeterminowanych i należnościach spornych, na które nie utworzono odpisu aktualizującego,

   b) aktywach finansowych z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, od których kasa nie nalicza odsetek,

   c) aktywach finansowych z tytułu kredytów i pożyczek, instrumentów kapitałowych, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności według wartości bilansowej brutto, wartości utworzonych odpisów aktualizujących i wartości bilansowej, z podziałem na:

    - kredyty i pożyczki oraz inne należności,

    - aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

    - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,

   d) aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, aktywach finansowych i zobowiązaniach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, dla których nie było możliwe ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej, ze wskazaniem oszacowanej wartości,

   e) wartości należności, w tym kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności - przeterminowanych, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, o zwiększeniach, zmniejszeniach i stanie na koniec roku obrotowego wraz z wartością utworzonych odpisów aktualizujących,

   f) utworzonych odpisach aktualizujących wartość kredytów i pożyczek, instrumentów kapitałowych, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, o zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

   g) wartości kredytów i pożyczek, instrumentów kapitałowych, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, z podziałem według pozycji bilansu, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

    - do 1 miesiąca,

    - powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy,

    - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy,

    - powyżej 6 miesięcy do 1 roku,

    - powyżej 1 roku do 3 lat,

    - powyżej 3 lat do 5 lat,

    - powyżej 5 lat,

  6) dane o wartości posiadanych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem:

   a) instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie giełdowym,

   b) instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie pozagiełdowym,

  7) informacje o umowach zawartych przez kasę, których skutkiem będzie powstanie instrumentu finansowego,

  8) informacje o wartości i kategorii przekwalifikowanych aktywów oraz o przyczynach przekwalifikowania w przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych,

  9) w przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z kategorii aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, z kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży albo z kategorii aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności informacje o:

   a) wartości aktywów finansowych przekwalifikowanych do i z każdej kategorii, a także przyczyny przekwalifikowania,

   b) wartości bilansowej i wartości godziwej składników aktywów finansowych, które zostały przekwalifikowane w okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych,

   c) przychodach lub kosztach z tytułu wyceny składnika aktywów finansowych w okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych,

   d) przychodach lub kosztach z tytułu wyceny, które zostałyby ujęte w okresie sprawozdawczym, jeżeli dany składnik aktywów finansowych nie zostałby przekwalifikowany,

   e) efektywnej stopie procentowej i szacunkowej kwocie przepływów pieniężnych, które kasa spodziewa się odzyskać, na dzień przekwalifikowania składnika aktywów finansowych,

  10) w przypadku przeniesienia praw majątkowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych (przeniesienie aktywów), które nie są wyłączone z bilansu, ujawnia się następujące informacje w odniesieniu do każdej kategorii aktywów finansowych:

   a) rodzaj przeniesionych aktywów finansowych,

   b) wartość i charakter korzyści zachowanych przez kasę, a także rodzaje ryzyka związane z przeniesionymi aktywami finansowymi, które nie podlegają wyłączeniu z bilansu,

  11) wartość bilansowa przeniesionych aktywów, wartość aktywów ujmowanych w bilansie i powiązanych z nimi zobowiązań,

  12) informacje o zobowiązaniach finansowych, z podziałem według pozycji bilansu, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

   - bieżące,

   - do 1 miesiąca,

   - powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy,

   - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy,

   - powyżej 6 miesięcy do 1 roku,

   - powyżej 1 roku do 3 lat,

   - powyżej 3 lat do 5 lat,

   - powyżej 5 lat.

2.

  1) informacje uzupełniające o aktywach i pasywach, w szczególności o:

   a) zakresie zmian wartości grup rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych aktywów, zawierającym stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia,

   b) wartości gruntów użytkowanych wieczyście,

   c) wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez kasę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

   d) posiadanych papierach wartościowych, z podaniem emitenta; należy wykazać wartość rynkową papierów wartościowych w przypadku, gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie,

  2) informacje na temat aktywów przejętych za długi w podziale na nieruchomości i pozostałe składniki majątku,

  3) informacje o aktywach trwałych przeznaczonych do zbycia, zawierające wartość tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego,

  4) zagregowane dane o:

   a) zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

   b) stanie rezerw, według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

   c) stanie na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach oraz stanie na koniec roku obrotowego funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego,

   d) wysokości nadwyżki bilansowej przekazanej na zwiększenie funduszu zasobowego, a także propozycjach co do sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy,

   e) istotnych pozycjach czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

3.

  1) zagregowane dane o grupach zobowiązań zabezpieczonych na majątku kasy (ze wskazaniem ich rodzaju),

  2) informacje o zastawie na mieniu kasy wraz z postanowieniami i warunkami ustanowienia zastawu oraz wartości bilansowej składników aktywów finansowych, które kasa zastawiła jako zabezpieczenie zobowiązań lub zobowiązań pozabilansowych,

  3) dane o zobowiązaniach pozabilansowych z podziałem na:

   a) zobowiązania udzielone, w tym linie kredytowe, poręczenia, zobowiązania z tytułu operacji walutowych, zobowiązania z tytułu zawartych kontraktów kupna-sprzedaży instrumentów finansowych, zobowiązania z tytułu udzielonych zabezpieczeń oraz inne zobowiązania o charakterze finansowym lub gwarancyjnym,

   b) zobowiązania otrzymane, w tym linie kredytowe, gwarancje oraz poręczenia, zobowiązania z tytułu operacji walutowych, zobowiązania z tytułu zawartych kontraktów kupna-sprzedaży instrumentów finansowych oraz inne,

  4) dane na temat promes udzielenia kredytu według liczby udzielonych promes oraz ich wartości nominalnej w podziale na poszczególne kategorie.

4.

  1) informacje o zobowiązaniach z tytułu funduszu stabilizacyjnego zaliczanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego do funduszy własnych,

  2) informacje o wysokości funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego,

  3) informacje o wysokości rezerwy płynnej na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach i stanie na koniec roku obrotowego wraz z informacją o niespełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o kasach,

  4) zagregowane dane o:

   a) korzystaniu z kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń przez pracowników, członków zarządu lub organów nadzorczych ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

   b) wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych członkom zarządu lub organów nadzorczych kasy,

   c) przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, w przeliczeniu na etaty,

   d) kosztach związanych z utworzeniem rezerw na zobowiązania wobec pracowników, z wyszczególnieniem tytułów,

   e) liczbie pojedynczych przekroczeń ponad 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom kasy oraz zobowiązań tych członków wynikających z udzielonych poręczeń oraz sumie pojedynczych przekroczeń ponad 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom kasy oraz zobowiązań tych członków wynikających z udzielonych poręczeń,

   f) liczbie pojedynczych przekroczeń ponad 15% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom na cele związane z działalnością gospodarczą, a także udzielonych im zobowiązań pozabilansowych oraz sumie pojedynczych przekroczeń ponad 15% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielanych poszczególnym członkom na cele związane z działalnością gospodarczą, a także udzielonych im zobowiązań pozabilansowych,

   g) łącznej kwocie pożyczek i kredytów udzielonych wszystkim członkom na cele związane z działalnością gospodarczą,

   h) łącznej kwocie pożyczek i kredytów udzielonych członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej,

   i) liczbie pojedynczych przekroczeń ponad 8% aktywów kasy z tytułu łącznej kwoty lokat w poszczególnych bankach, wartości wkładu, udziału, jednostki uczestnictwa lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju oraz sumie pojedynczych przekroczeń ponad 8% aktywów kasy z tytułu łącznej kwoty lokat w poszczególnych bankach, wartości wkładu, udziału, jednostki uczestnictwa lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju,

  5) informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez kasę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 34-43 ustawy oraz:

   a) osobę, która jest członkiem zarządu, rady nadzorczej kasy lub jednostki z nią powiązanej, lub

   b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami zarządu, rady nadzorczej kasy lub jednostki z nią powiązanej, lub

   c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub w której posiada znaczącą ilość głosów bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

   d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników kasy lub jednostki z nią powiązanej

  - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji; informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy kasy,

  6) informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem, z wyszczególnieniem podziału na następujące kategorie ryzyka:

   a) ryzyko płynności,

   b) ryzyko kredytowe,

   c) ryzyko operacyjne,

   d) ryzyko walutowe.

5.

  1) informacje dotyczące przychodów i kosztów, w szczególności o:

   a) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) przychodów z działalności podstawowej,

   b) strukturze rzeczowej (rodzaje działalności) kosztów z działalności podstawowej,

   c) wyniku finansowym osiągniętym na działalności podstawowej,

   d) przychodach na operacjach finansowych (według struktur),

   e) kosztach na operacjach finansowych (według struktury),

   f) wyniku finansowym osiągniętym na operacjach finansowych,

   g) wysokości istotnych odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe wraz z wyjaśnieniem ich przyczyn,

   h) przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego stanu,

   i) głównych pozycjach różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

   j) zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe,

   k) podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,

   l) nakładach na niefinansowe aktywa trwałe poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok.

6.

  1) informacje o charakterze i celu gospodarczym umów zawartych przez kasę, nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy kasy,

  2) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

   a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

   b) inne usługi poświadczające,

   c) usługi doradztwa podatkowego,

   d) pozostałe usługi,

  3) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie kas, należy podać:

   a) nazwę, siedzibę i dzień przyłączenia kasy, która w wyniku połączenia została wykreślona z rejestru,

   b) wartość aktywów netto, według wartości godziwej, kasy przyłączonej na dzień połączenia,

   c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w funduszach własnych połączonych kas za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia,

  4) w przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy kasy, należy ujawnić te informacje.

Informacja dodatkowa powinna zapewnić porównywalność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedni, analogiczny okres sprawozdawczy.

Wszelkie dodatkowe informacje, niewynikające z wymienionego wyżej sprawozdania lub niezwiązane z nim bezpośrednio, powinny być przedstawione w końcowej części tej informacji.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60