Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Mnistra Finansów z dnia 1.10.2020 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Mnistra Finansów z dnia 1.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1710

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 268) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

   "§ 18a. Kasa może dokonać odpisu należności w ciężar utworzonego na nią odpisu aktualizującego i przenieść do ewidencji pozabilansowej do czasu jej umorzenia, przedawnienia lub spłaty, w przypadku gdy pozostaje zaklasyfikowana do należności nieściągalnych przez okres co najmniej dwunastu miesięcy oraz gdy wartość netto należności (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) jest równa zeru. Wraz z przeniesieniem należności do ewidencji pozabilansowej kasa przenosi również odpowiadające jej odpisy aktualizujące. Inwentaryzację należności przeniesionych do ewidencji pozabilansowej przeprowadza się na zasadach określonych w ustawie.";

  2) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

   "Rozdział 6a

   Przepisy epizodyczne

   § 31a. Dokonana przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do dnia 31 grudnia 2020 r. zmiana terminu (harmonogramu) spłaty należności, spowodowana skutkami finansowymi, jakie zaistniały u członka kasy z powodu pandemii wirusa wywołującego chorobę COVID-19, będącej na dzień 13 marca 2020 r. należnością regularną w rozumieniu § 2 pkt 21, nie skutkuje powstaniem opóźnienia, o którym mowa w § 2 pkt 21-23, jeżeli łącznie odroczenie spłaty należności w wyniku zmiany terminu (harmonogramu) nie jest dłuższe niż 6 miesięcy. Przepisu § 23 ust. 17 zdanie drugie nie stosuje się.";

  3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

  4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w ust. 1 w pkt 5 dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

   "h) wartości należności przeniesionych do ewidencji pozabilansowej z podziałem na kredyty i pożyczki, w tym skrypty dłużne, dłużne papiery wartościowe oraz pozostałe należności, ze wskazaniem ich wartości bilansowej brutto na początek roku obrotowego, dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach oraz stanie na koniec roku obrotowego wraz ze wskazaniem okresu przeterminowania,

   i) wartości odpisów aktualizujących przeniesionych do ewidencji pozabilansowej z podziałem na odpisy aktualizujące wartość kredytów i pożyczek, w tym skryptów dłużnych, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, ze wskazaniem ich wartości na początek roku obrotowego, dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach oraz stanie na koniec roku obrotowego wraz ze wskazaniem okresu przeterminowania,";

  5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w ust. 1 w pkt 5 dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

   "h) wartości należności przeniesionych do ewidencji pozabilansowej z podziałem na kredyty i pożyczki, w tym skrypty dłużne, dłużne papiery wartościowe oraz pozostałe należności, ze wskazaniem ich wartości bilansowej brutto na początek roku obrotowego, dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach oraz stanie na koniec roku obrotowego wraz ze wskazaniem okresu przeterminowania,

   i) wartości odpisów aktualizujących przeniesionych do ewidencji pozabilansowej z podziałem na odpisy aktualizujące wartość kredytów i pożyczek, w tym skryptów dłużnych, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, ze wskazaniem ich wartości na początek roku obrotowego, dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach oraz stanie na koniec roku obrotowego wraz ze wskazaniem okresu przeterminowania,".

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do odpisów aktualizujących należności utworzonych po dniu 16 kwietnia 2020 r.

2. Limity pomniejszeń podstawy tworzenia odpisów aktualizujących określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stanowią podstawy rozwiązania odpisów aktualizujących utworzonych przed dniem 17 kwietnia 2020 r.

§ 3. W sprawozdaniu finansowym kasy i sprawozdaniu finansowym małej kasy zakres informacji jest wykazywany zgodnie odpowiednio z załącznikiem nr 2 i 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

_________________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6.10.2020 r.

Załącznik

LIMITY POMNIEJSZENIA PODSTAWY TWORZENIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH

Tabela nr 1

Limit pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących, o których mowa w § 23 ust. 14 pkt 1 rozporządzenia.

Limit pomniejszenia w % kwoty należności

Okres opóźnienia w spłacie w miesiącach

100

nie więcej niż 72

80

powyżej 72 i nie więcej niż 84

60

powyżej 84 i nie więcej niż 96

40

powyżej 96 i nie więcej niż 108

20

powyżej 108 i nie więcej niż 120

0

powyżej 120

Tabela nr 2

Limit pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących, o których mowa w § 23 ust. 14 pkt 2 rozporządzenia.

Limit pomniejszenia w % kwoty należności

Okres opóźnienia w spłacie w miesiącach

100

nie więcej niż 48

80

powyżej 48 i nie więcej niż 60

60

powyżej 60 i nie więcej niż 72

40

powyżej 72 i nie więcej niż 84

20

powyżej 84 i nie więcej niż 96

0

powyżej 96

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60