Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2022 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2851

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1178 i 2501) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 5:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, z tym że w przypadku jednostki samorządu terytorialnego produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) łączna moc generatorów jest ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy.",

   b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 610 i 1093)";

  2) w § 12:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku gdy wielkość produkcji piwa w danym roku kalendarzowym przekroczy 200.000 hl, do ilości piwa przekraczającej tę wielkość stosuje się stawkę, o której mowa w art. 94 ust. 4 ustawy.",

   b) uchyla się ust. 9;

  3) w § 13:

   a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

    "1a. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa, gdy wymóg posiadania certyfikatu małego producenta wynika z przepisów prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym piwo zostało wyprodukowane, warunkiem stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez zagranicznego producenta piwa certyfikatu małego producenta zgodnego z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/2266 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiającym przepisy dotyczące stosowania dyrektywy Rady 92/83/EWG w zakresie certyfikacji i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych do celów podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 455 z 20.12.2021, str. 26), który potwierdza roczną produkcję, o której mowa w § 12 ust. 1.",

   b) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

    "1aa. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa, gdy wymóg posiadania certyfikatu małego producenta nie wynika z przepisów prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym piwo zostało wyprodukowane, warunkiem stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest informacja o spełnieniu przez zagranicznego producenta piwa warunków określonych w § 12 ust. 1 i 4, wykazana zgodnie z art. 5 albo art. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2266 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące stosowania dyrektywy Rady 92/83/EWG w zakresie certyfikacji i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych do celów podatku akcyzowego.",

   c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

    "1b. W przypadku importu piwa warunkiem stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez podmiot dokonujący takiego importu właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia celnego dokumentu wydanego przez właściwe władze podatkowe dla zagranicznego producenta piwa, zawierającego takie same dane, jakie są wymagane dla certyfikatu małego producenta, i potwierdzającego spełnienie przez zagranicznego producenta piwa warunków określonych w § 12 ust. 1 i 4.";

  4) w § 19 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. Na zasadzie wzajemności, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, samochód osobowy zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w ust. 1 pkt 1, przyjmuje się, że warunek, o którym mowa w ust. 2, nie został naruszony, jeżeli jego niezachowanie było uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia osoby odstępującej samochód osobowy, w celu podjęcia pracy w innym państwie, jeżeli osoba ta przebywała na terytorium kraju nie krócej niż 2 lata od rozpoczęcia służby.";

  5) użyte w § 22 w ust. 3 w pkt 3, w § 26 w ust. 3 w pkt 3, w § 30 w ust. 6 w pkt 4-6 oraz w § 34 w ust. 5 w pkt 3, w ust. 8 w pkt 3 i w ust. 11 w pkt 2 wyrazy "w formie elektronicznej" zastępuje się wyrazami "w formie elektronicznej, bez względu na datę ich wystawienia lub płatności";

  6) w § 27 w ust. 1 wyrazy "rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996, str. 11 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297)" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1637 z dnia 5 lipca 2022 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Rady (UE) 2020/262 w odniesieniu do stosowania dokumentów w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczania wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji oraz określającego formularz, który należy stosować w odniesieniu do świadectwa zwolnienia (Dz. Urz. UE L 247 z 23.09.2022, str. 57)";

  7) w § 28:

   a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Na zasadzie wzajemności, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, samochód osobowy zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w § 19 ust. 1 pkt 1, przyjmuje się, że warunek, o którym mowa w ust. 3, nie został naruszony, jeżeli jego niezachowanie było uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia osoby odstępującej samochód osobowy, w celu podjęcia pracy w innym państwie, jeżeli osoba ta przebywała na terytorium kraju nie krócej niż 2 lata od rozpoczęcia służby.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Naruszenie warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a, powoduje powstanie obowiązku podatkowego, z wyjątkiem przypadku, gdy sprzedaż, najem lub oddanie do korzystania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze nastąpi odpowiednio na rzecz podmiotów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 albo 2.";

  8) w § 31 w ust. 3 wyrazy "rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1637 z dnia 5 lipca 2022 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Rady (UE) 2020/262 w odniesieniu do stosowania dokumentów w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczania wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji oraz określającego formularz, który należy stosować w odniesieniu do świadectwa zwolnienia";

  9) w § 32 w ust. 2 w pkt 2:

   a) lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) jednej sztuki samochodu osobowego oraz jednej sztuki samochodu osobowego o nadwoziu typu van na użytek uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego,",

   b) dodaje się lit. c w brzmieniu:

    "c) jednej sztuki samochodu osobowego albo jednej sztuki samochodu osobowego o nadwoziu typu van na użytek uprawnionego członka rodziny uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego, który ukończył 18 rok życia.";

  10) w § 38 w ust. 6 w pkt 3 po wyrazach "dokumenty, o których mowa w ust. 3" dodaje się wyrazy " , bez względu na datę ich wystawienia lub płatności";

  11) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem:

  1) § 1 pkt 6 i 8, które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.;

  2) § 1 pkt 4 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.;

  3) § 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

Załącznik

Zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego

Zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego

Zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60