Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji ...

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - wyciąg

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1459

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 5

(pominięto)

Art. 1 - 27. (pominięto)

Rozdział 6

Przepisy zmieniające i końcowe

Art. 28. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 132 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 133 w brzmieniu:

  "133) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. nr 223, poz. 1459).".

Art. 29. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:

   "10) remontem lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu, polegającym na wymianie:

    a) okien lub

    b) instalacji gazowej, lub

    c) instalacji elektrycznej

   - pod warunkiem, że łączny koszt robót jest nie niższy niż wartość wkładu na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną ustalonych na dzień złożenia wniosku o wypłatę premii gwarancyjnej, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 3d.";

  2) po art. 3c dodaje się art. 3d w brzmieniu:

   "Art. 3d. 1. W celu zrealizowania uprawnienia do premii gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10, właściciel książeczki mieszkaniowej składa wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej w roku określonym zależnie od roku, w jakim założono książeczkę mieszkaniową.

   2. Okres pomiędzy latami, w jakich właściciel książeczki mieszkaniowej może składać wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10, nie może być dłuższy niż 3 lata.

   3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, harmonogram realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego, biorąc pod uwagę przepisy ust. 1 i 2 oraz kierując się potrzebą równomiernego rozłożenia obciążeń budżetu państwa z tytułu refundacji premii gwarancyjnych w poszczególnych latach.".

Art. 30. Do wniosków o premię termomodernizacyjną złożonych przez inwestora przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 31. Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. nr 162, poz. 1121, z późn. zm.).

Art. 32. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 18.12.2008 r.

Załącznik do ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. (poz. 1459)

(pominięto)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60