Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2021 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2483

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1-10 i 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) prowadzoną na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub regionu warszawskiego stołecznego przez dużego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014.";

  2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenach, w których zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

    1) 40% - za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 5 punktów,

    2) 50% - za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 4 punktów

   - ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.";

  3) w § 4:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie jest obowiązany spełnić kryterium ilościowe określone w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3a.",

   b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.",

   c) w ust. 3 po wyrazach "zgodnie z aktualnymi" dodaje się wyrazy "na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu",

   d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja, w przypadku gdy większa część terenu, na którym zrealizowana zostanie inwestycja, jest położona w:

     1) mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub

     2) gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub

     3) gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1

    - przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.",

   e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się o:

     1) 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji z zakresu następujących usług:

      a) związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania określonych w klasie 58.29 PKWiU, z wyłączeniem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5 PKWiU,

      b) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, określonych w dziale 62 PKWiU, z wyłączeniem oryginałów oprogramowania komputerowego określonych w kategorii 62.01.2 PKWiU,

      c) przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) oraz pozostałych usług związanych z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, określonych w kategorii 63.11.1 PKWiU,

      d) w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1 PKWiU,

      e) rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2 PKWiU,

      f) w zakresie firm centralnych (head offices) i doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70 PKWiU,

      g) architektonicznych i inżynierskich oraz w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71 PKWiU,

      h) w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1 PKWiU,

      i) doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13 PKWiU,

      j) centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2 PKWiU lub

      k) naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU

     - przy czym przedsiębiorca ma prawo obniżenia kosztów kwalifikowanych, jeżeli przedmiotem decyzji o wsparciu jest wyłącznie usługa lub usługi określone w lit. a-k;

     2) 98% - na działalność prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców;

     3) 95% - na działalność prowadzoną przez małych przedsiębiorców;

     4) 90% - na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców;

     5) 50% - w przypadku inwestycji dużego lub średniego przedsiębiorcy w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, przy czym w przypadku działalności, o których mowa w pkt 1 i 4, podstawę do obniżenia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji stanowią koszty w wysokości określonej zgodnie z pkt 1 i 4.";

  4) w § 5:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 1 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo",

    - w pkt 2 wyrazy "zatrudnienia określonej liczby pracowników" zastępuje się wyrazami "tworzenia nowych miejsc pracy",

   b) w ust. 2 po wyrazach "wynikających z tych decyzji" dodaje się wyrazy " , z zastrzeżeniem § 6 ust. 6",

   c) w ust. 3 po wyrazach "kosztów nowej inwestycji" dodaje się wyrazy "albo z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy",

   d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Przez tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją rozumie się wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie, w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014, w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przy czym w przypadku obniżenia średniego zatrudnienia wskazanego we wniosku w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest zobowiązany do dostosowania zatrudnienia do poziomu wskazanego we wniosku.",

   e) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Przez nowe miejsca pracy tworzone w związku z nową inwestycją, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć liczbę miejsc pracy utworzonych po dniu wydania decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji.",

   f) w ust. 6 wyrazy "zatrudnienia określonej liczby pracowników" zastępuje się wyrazami "tworzenia nowych miejsc pracy",

   g) uchyla się ust. 7,

   h) w ust. 8 wyrazy "zatrudnienie określonej liczby pracowników" zastępuje się wyrazami "tworzenie nowych miejsc pracy";

  5) w § 6:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Maksymalna intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6, jest określana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.",

   b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) łączna wartość pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy ze wszystkich źródeł przekraczałaby kwotę wartości pomocy obliczonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla nowej inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100 mln euro;";

  6) § 7 otrzymuje brzmienie:

   "§ 7. 1. Decyzję o wsparciu wydaje się na okres:

    1) 10 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

    2) 12 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40% zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

    3) 15 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50% zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

   2. W ustalaniu okresu obowiązywania decyzji o wsparciu nie uwzględnia się podwyższenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.";

  7) w § 8:

   a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

    "- pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie realizacji inwestycji, a w przypadku kosztów określonych w pkt 5 - poniesione wyłącznie w okresie 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców, albo 3 lat w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, liczonych od dnia zakończenia nowej inwestycji.",

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców i z wyjątkiem realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.",

   c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. W przypadku realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji transakcja musi być przeprowadzona na warunkach rynkowych.",

   d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z decyzją o wsparciu.";

  8) w § 9 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "zatrudnienia określonej liczby pracowników" zastępuje się wyrazami "tworzenia nowych miejsc pracy";

  9) w § 10 w ust. 2 wyraz "procentowych" zastępuje się wyrazem "bazowych";

  10) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy § 2 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 3, § 6 ust. 1 i ust. 7 pkt 1 i § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do udzielania wsparcia począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. Do udzielania wsparcia na podstawie wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem § 2.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30.12.2021 r.

Załącznik nr 1-2

(w przygotowaniu)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60