Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 19.11.2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 4

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 70a w ust. 3a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

   "5) koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez konsultantów, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 lit. c, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych.";

  2) w art. 75 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a. Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu, chyba że okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.";

  3) w art. 85:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia tego postępowania, rzecznik dyscyplinarny, za zgodą organu, który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się do pracy.";

  4) w art. 85o:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.",

   b) w ust. 3 wyraz "trzymiesięcznego" zastępuje się wyrazem "pięciomiesięcznego",

   c) uchyla się ust. 7;

  5) w art. 85t ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.".

Art. 2. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 oraz z 2020 r. poz. 695) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 28a dodaje się art. 28b w brzmieniu:

   "Art. 28b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje i wspiera prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową.

   2. Jeżeli zadanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zlecenia nauczania lub kształcenia kadr naukowych podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zlecenie tego zadania następuje w trybie określonym odpowiednio w art. 464 ust. 1 lub 2 tej ustawy.";

  2) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

   "Art. 44a. 1. W celu wspierania realizacji działań, o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia szkołom i placówkom narzędzie informatyczne oraz zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:

    1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do narzędzia informatycznego;

    2) zapewnia integralność danych w narzędziu informatycznym;

    3) przeciwdziała uszkodzeniom narzędzia informatycznego;

    4) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w narzędziu informatycznym.

   2. Dyrektor szkoły lub placówki, która korzysta z narzędzia informatycznego, udostępnia uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - także jego rodzicom, oraz nauczycielowi identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania przez ucznia i nauczyciela z narzędzia informatycznego.

   3. Identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania z narzędzia informatycznego, mogą być używane wyłącznie przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - ucznia lub jego rodziców, albo nauczyciela, którym dyrektor szkoły albo placówki je udostępnił.

   4. Dostęp do narzędzia informatycznego posiadają również osoby, które korzystają z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub placówki, o której mowa w art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, w szczególności w celu uzupełniania wiedzy dla rozwoju umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

   5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, lub ich części jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.

   6. Informację o miejscu udostępnienia narzędzia informatycznego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

   7. W narzędziu informatycznym, o którym mowa w ust. 1, przetwarza się:

    1) dane ucznia:

     a) imię (imiona) i nazwisko ucznia,

     b) informacje o: uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oraz oddziale, semestrze i klasie, do której uczeń uczęszcza,

     c) adres poczty elektronicznej ucznia, o ile go posiada,

     d) wizerunek i głos udostępniany przez ucznia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

     e) treści wytworzone przez ucznia z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego;

    2) dane nauczyciela:

     a) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela,

     b) numer PESEL nauczyciela, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia,

     c) informacje o zatrudnieniu nauczyciela w szkole lub placówce oraz nazwie i adresie siedziby tej szkoły lub placówki,

     d) adres poczty elektronicznej nauczyciela, o ile go posiada,

     e) wizerunek i głos udostępniany przez nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

     f) treści wytworzone przez nauczyciela z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego;

    3) dane osoby, która korzysta z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub placówki, o której mowa w art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej:

     a) imię (imiona) i nazwisko osoby,

     b) adres poczty elektronicznej osoby,

     c) wizerunek i głos udostępniany przez osobę w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

     d) treści wytworzone przez osobę z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego.

   8. Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w ust. 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a-c, są pozyskiwane zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

   9. Adres poczty elektronicznej ucznia albo nauczyciela jest przekazywany odpowiednio przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - przez jego rodzica, albo przez nauczyciela, w szczególności w celu wykorzystania funkcjonalności narzędzia informatycznego przeznaczonych do komunikowania się.

   10. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3, za zgodą osoby, o której mowa w ust. 7 pkt 3, są przetwarzane w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności narzędzia informatycznego.

   11. Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a-c i e, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia:

    1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;

    2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

   12. Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a-d i f, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym rozwiązano stosunek pracy z tym nauczycielem.

   13. Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a-c i e, na wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - jego rodzica, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia:

    1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;

    2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

   14. Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a-d i f, na jego wniosek są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 6 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z tym nauczycielem.

   15. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego do czasu usunięcia ich przez osobę, o której mowa w ust. 7 pkt 3, lub po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności tej osoby w narzędziu informatycznym.

   16. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. e i pkt 3 lit. c, są przetwarzane w bazie danych narzędzia informatycznego w czasie rzeczywistym i nie podlegają utrwaleniu i przechowywaniu w tej bazie.

   17. Przepisy ust. 1-3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11-14 i 16 stosuje się odpowiednio do innych form wychowania przedszkolnego.

   18. Przepisy ust. 1-3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11-14 i 16 stosuje się odpowiednio do szkół i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze.

   19. Przepisy ust. 1, 4, ust. 7 pkt 3, ust. 10, 15 i 16 stosuje się odpowiednio do:

    1) szkół polskich;

    2) szkół i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret drugie;

    3) szkół i zespołów szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c.";

  3) w art. 53:

   a) ust. 1b-1e otrzymują brzmienie:

    "1b. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, w ramach nadzoru pedagogicznego może również prowadzić badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, mające na celu w szczególności ocenę poziomu osiągania przez uczniów efektów kształcenia artystycznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2.

    1c. Badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, mogą być przeprowadzane przez nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich lub artystów o uznanym dorobku artystycznym w zakresie właściwym dla danego zawodu szkolnictwa artystycznego, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie zgodnym z zakresem objętym danym badaniem jakości kształcenia artystycznego, upoważnionych przez dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w ust. 1.

    1d. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, ogłasza w terminie do dnia 30 września w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formach, zakresie i terminach badań jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, zaplanowanych na dany rok szkolny.

    1e. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i formy badań jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i efektywności tych badań.",

   b) uchyla się ust. 1f;

  4) w art. 173 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Przepisy art. 44a stosuje się odpowiednio do szkół i placówek niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.".

Art. 5. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248) w art. 103 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

  "3. Akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.".

Art. 7 - 10. (pominięto przez redakcję)

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 4.01.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60