Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 marca br. płatnicy opłacający za pracowników składki na FEP przekazują do ZUS zgłoszenia ZUS ZSWA NOWY DZIAŁ - PRACA ZDALNA - SPRAWDŹ Do 31 marca 2023 r. należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2022 r. (czytaj więcej)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.07.2019 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.07.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1363

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w dziale "050 - Rybołówstwo i rybactwo" rozdział "05004 Inspektoraty rybołówstwa morskiego" otrzymuje brzmienie: 

    "05004 Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego",

   b) w dziale "720 - Informatyka" uchyla się rozdział "72002 Inne jednostki usług informatycznych",

   c) w dziale "730 - Szkolnictwo wyższe i nauka" po rozdziale "73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego" dodaje się rozdział 73020 w brzmieniu:

    "73020 Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz",

   d) w dziale "750 - Administracja publiczna" rozdział "75074 Rada do Spraw Polaków na Wschodzie" otrzymuje brzmienie:

    "75074 Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju",

   e) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

    - rozdział "75633 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

     "75633 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej

     W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku, o którym mowa w art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).",

    - po rozdziale "75636 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich" dodaje się rozdział 75637 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

     "75637 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z niezrealizowanych zysków

     Rozdział ten obejmuje wpłaty z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie rozdziału 5a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.",

   f) w dziale "757 - Obsługa długu publicznego" rozdział "75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie:

    "75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki",

   g) w dziale "801 - Oświata i wychowanie":

    - rozdział "80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego" otrzymuje brzmienie:

     "80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego",

    - objaśnienia do rozdziału "80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" otrzymują brzmienie:

     "W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.",

   h) w dziale "855 - Rodzina" objaśnienia do rozdziału:

    - "85501 Świadczenie wychowawcze" otrzymują brzmienie:

     "W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), w szczególności środki na:

      - świadczenie wychowawcze,

      - koszty obsługi,

      - rejestr centralny.

     W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które ujmować należy odpowiednio w rozdziałach "85508 Rodziny zastępcze" i "85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych".",

    - "85504 Wspieranie rodziny" otrzymują brzmienie:

     "W rozdziale tym ujmuje się wydatki na świadczenie dobry start oraz na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.",

    - "85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" otrzymują brzmienie:

     "W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.";

  2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

   a) paragraf "015 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin" otrzymuje brzmienie:

    "015 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra",

   b) po paragrafie "015 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra" dodaje się paragraf 016 i paragraf 017 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "016 Specjalny podatek węglowodorowy

    017 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków

    Paragraf ten obejmuje wpłaty z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie art. 30da-30di ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.",

   c) paragraf "020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej

    Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.",

   d) po paragrafie "021 Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych" dodaje się paragraf 022 w brzmieniu: 

    "022 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego",

   e) paragraf "076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności" otrzymuje brzmienie:

    "076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności",

   f) paragraf "216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" otrzymuje brzmienie:

    "216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",

   g) paragraf "252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "252 Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych

    W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu, o których mowa w art. 371 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.",

   h) paragraf "644 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" otrzymuje brzmienie:

    "644 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci";

  3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

   a) grupa wydatków:

    - "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498" otrzymuje brzmienie:

     "Wydatki bieżące jednostek budżetowych

     400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 498",

    - "Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 636, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680" otrzymuje brzmienie:

     "Wydatki majątkowe

     601 do 603, 605 do 608, 611 do 623, 625 do 636, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680",

    - "Obsługa długu publicznego 801 do 803 i 806 do 814" otrzymuje brzmienie:

     "Obsługa długu publicznego

     801 do 804 i 806 do 814",

   b) w jednostkach samorządu terytorialnego grupa wydatków o symbolu:

    - 1810 "Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) 801, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą" otrzymuje brzmienie:

     "Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) 801, 804, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą",

    - 1600 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"" otrzymuje brzmienie:

     "Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"",

    - 1601 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"" otrzymuje brzmienie:

     "Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"",

    - 1602 "Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"" otrzymuje brzmienie:

     "Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"",

   c) paragraf "216 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" otrzymuje brzmienie:

    "216 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",

   d) paragraf "250 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "250 Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, niezaliczanych do sektora finansów publicznych

    W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu, o których mowa w art. 371 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.",

   e) paragraf "252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "252 Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych

    W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu, o których mowa w art. 371 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.",

   f) po paragrafie "491 Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych" dodaje się paragraf 492 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "492 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy

    Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki.",

   g) paragraf "498 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "498 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

    W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z tytułu zwrotu środków do Komisji Europejskiej oraz do budżetu państwa, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, w tym w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).",

   h) po paragrafie "614 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek" dodaje się paragraf 615 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "615 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy

    Paragraf ten obejmuje wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki.",

   i) paragraf "644 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" otrzymuje brzmienie:

    "644 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci",

   j) po paragrafie "803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji" dodaje się paragraf 804 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "804 Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy

    Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki - niezależnie od terminu zaciągnięcia zobowiązania.";

  4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

   a) po paragrafie "904 Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi" dodaje się paragrafy 905 i 906 oraz 907 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

    906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

    907 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

    Paragraf ten obejmuje przychody przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia.",

   b) do paragrafu "957 Nadwyżki z lat ubiegłych" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

    "W paragrafie tym jednostki samorządu terytorialnego wykazują niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.";

  5) w załączniku nr 6 do rozporządzenia po paragrafie "964 Rozchody związane z zarządzaniem środkami europejskimi" dodaje się paragraf 965 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

   "965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego

   Paragraf ten obejmuje rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia, w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu.";

  6) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

   a) w paragrafie "307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom":

    - pozycja "307004 Należności pieniężne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych i w ramach ONZ" otrzymuje brzmienie:

     "307004 Należności pieniężne przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa",

    - pozycja "307005 Należności pieniężne wypłacane skierowanym na przeszkolenie lub studiującym za granicą" otrzymuje brzmienie:

     "307005 Należności pieniężne przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa",

    - pozycja "307009 Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu przeniesienia oraz należności za rozłąkę" otrzymuje brzmienie: 

     "307009 Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu przeniesienia",

    - pozycja "307014 Pozostałe należności, w tym w szczególności: za służby dyżurne oraz wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych" otrzymuje brzmienie:

     "307014 Pozostałe należności, w tym w szczególności: wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych",

    - pozycja "307015 Dopłaty do wypoczynku" otrzymuje brzmienie:

     "307015 Dodatek za rozłąkę oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem oraz codziennych dojazdów",

    - pozycja "307016 Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe" otrzymuje brzmienie: 

     "307016 Inne świadczenia socjalno-bytowe",

    - po pozycji "307017 Dodatek za gotowość bojową wypłacany żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową" dodaje się pozycje 30718-30720 w brzmieniu:

     "307018 Należności pieniężne przysługujące skierowanym na naukę za granicą

     307019 Dodatkowe wynagrodzenie: za czasowe pełnienie obowiązków służbowych, wykonanie czynności powierzonych, w tym za służby dyżurne

     307020 Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplinarnych",

   b) w paragrafie "417 Wynagrodzenia bezosobowe" uchyla się pozycję:

    - "417003 Dodatkowe wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz wykonanie czynności powierzonych",

    - "417004 Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplinarnych".

§ 2. 1. Przepisy § 1 pkt 1 lit. a, b, d, lit. e tiret pierwsze i lit. g, pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie paragrafu 016 oraz lit. c i d, pkt 3 lit. g oraz pkt 4-6 mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2020.

2. Przepisy § 1 pkt 3 lit. f i h mają zastosowanie do zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

  1) § 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. g oraz pkt 3 lit. d i e, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 1 kwietnia 2019 r.;

  2) § 1 pkt 1 lit. h tiret pierwsze i trzecie, pkt 2 lit. f i h oraz pkt 3 lit. c oraz i, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.;

  3) § 1 pkt 1 lit. a, b, d, lit. e tiret pierwsze i lit. g, pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie paragrafu 016 oraz lit. c i d, pkt 3 lit. g oraz pkt 4-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.07.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60