Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 12.04.2019 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1063

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1:

   a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską" zastępuje się wyrazami "art. 107 ust. 1 TFUE",

   b) uchyla się pkt 3;

  2) w art. 2:

   a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) TFUE - należy przez to rozumieć Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;",

   b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) rozporządzeniu Rady - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 9);",

   c) w pkt 3 wyrazy "rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312)" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 1, z późn. zm.)",

   d) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

    "15) notyfikacji - należy przez to rozumieć przekazanie Komisji, zgodnie z art. 108 TFUE, projektu programu pomocowego, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym;",

   e) w pkt 17 wyrazy "tytułu VI rozdziału 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską" zastępuje się wyrazami "tytułu VII rozdziału 1 TFUE";

  3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 3. Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określają przepisy art. 14, art. 42, art. 93 oraz art. 106-109 TFUE.";

  4) w art. 5:

   a) uchyla się ust. 1 i 2,

   b) po ust. 3b dodaje się ust. 3ba w brzmieniu:

    "3ba. W przypadku gdy z deklaracji, zeznania rocznego lub innego dokumentu nie wynika wartość pomocy, beneficjent pomocy de minimis przewidzianej w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, informuje podmiot udzielający pomocy o skorzystaniu z tej pomocy w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy.";

  5) użyte w art. 6 w ust. 2, w art. 7 w ust. 4 oraz w art. 38 w ust. 1 wyrazy "art. 88 Traktatu WE" zastępuje się wyrazami "art. 108 TFUE";

  6) art. 9 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 9. Notyfikacji podlega również zmiana, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3), zatwierdzonego przez Komisję zgodnie z art. 108 TFUE programu pomocowego, pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej na restrukturyzację.";

  7) w art. 10:

   a) w ust. 1 wyrazy "art. 87 ust. 3 lit. a oraz lit. c Traktatu WE" zastępuje się wyrazami "art. 107 ust. 3 lit. a i c TFUE",

   b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "wspólnym rynku" zastępuje się wyrazami "rynku wewnętrznym";

  8) użyte w art. 12 w ust. 4 w pkt 2 i 3, w art. 17, w art. 18 w ust. 2 i 3 oraz w art. 20 w pkt 2 wyrazy "ze wspólnym rynkiem" zastępuje się wyrazami "z rynkiem wewnętrznym";

  9) w art. 16a w ust. 1:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) wycofanie notyfikacji projektu przed podjęciem przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 4 i art. 9 rozporządzenia Rady.",

   b) uchyla się pkt 4;

  10) w art. 19 uchyla się ust. 3;

  11) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Prezes Urzędu konsultuje z podmiotami, o których mowa w ust. 2 i 2a, treść odpowiedzi, wyjaśnień, uwag lub stanowisk - opracowanych przez niego na podstawie przekazanych informacji - i niezwłocznie przekazuje je Komisji.";

  12) w art. 22:

   a) w ust. 1 wyrazy "art. 7, art. 10 ust. 3 i art. 11" zastępuje się wyrazami "art. 9, art. 12 ust. 3 i art. 13",

   b) w ust. 2 wyrazy "art. 18" zastępuje się wyrazami "art. 22",

   c) uchyla się ust. 3;

  13) w art. 23:

   a) w ust. 1 wyrazy "art. 11 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 13 ust. 1",

   b) w ust. 2 wyrazy "art. 11 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 13 ust. 2";

  14) w art. 24:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 7" zastępuje się wyrazami "art. 9",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, niezwłocznie informuje Komisję o wycofaniu notyfikacji.";

  15) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

   "Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem";

  16) w art. 25 w ust. 2 wyrazy "art. 14" zastępuje się wyrazami "art. 16";

  17) w art. 26:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 14 rozporządzenia Rady, oraz wydanej w przypadku, o którym mowa w art. 9 i art. 16 rozporządzenia Rady" zastępuje się wyrazami "art. 16 rozporządzenia Rady, oraz decyzji wydanej w przypadkach, o których mowa w art. 11 i art. 20 rozporządzenia Rady",

   b) uchyla się ust. 2;

  18) w art. 27:

   a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 14" zastępuje się wyrazami "art. 16",

   b) w ust. 2 wyrazy "art. 9 i art. 16" zastępuje się wyrazami "art. 11 i art. 20";

  19) uchyla się rozdział 5;

  20) w art. 31 w ust. 3 wyrazy "rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej";

  21) po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu:

   "Art. 31b. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, ogłasza niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej:

    1) informacje o podjęciu przez Komisję decyzji, o których mowa w art. 4 i art. 9 rozporządzenia Rady;

    2) informacje o wydaniu decyzji Komisji, o której mowa w art. 16 rozporządzenia Rady, oraz decyzji wydanej w przypadkach, o których mowa w art. 11 i art. 20 rozporządzenia Rady, jak również informację o dokonaniu zwrotu pomocy publicznej przez beneficjenta pomocy;

    3) w odniesieniu do postępowań, w których uczestnikiem postępowania jest Rzeczpospolita Polska, informacje o:

     a) wniesieniu odwołania od decyzji Komisji w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

     b) wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy z zakresu pomocy publicznej,

     c) wydaniu orzeczenia w sprawach dotyczących pomocy publicznej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.";

  22) w art. 32:

   a) uchyla się ust. 3-9,

   b) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

    "10. Sprawozdania i informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w aplikacji SHRIMP udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu, a w przypadku organów Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730), przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w wydzielonej sieci resortu finansów.

    11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP, mając na uwadze zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy publicznej.",

   c) uchyla się ust. 12;

  23) w art. 32a:

   a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

    "2. Do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

    3. Sprawozdania i informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w aplikacji udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

    4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób udzielania dostępu do aplikacji, mając na uwadze zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.",

   b) uchyla się ust. 5;

  24) w art. 33 w ust. 2 wyrazy "udzielania pomocy na podstawie" zastępuje się wyrazem "obowiązywania";

  25) w art. 34:

   a) uchyla się ust. 3,

   b) dodaje się ust. 4-9 w brzmieniu:

    "4. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

    5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska, a wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - za pośrednictwem marszałków województw.

    6. Wojewodowie przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

    7. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazuje sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki.

    8. Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy.

    9. Podmioty niewymienione w ust. 4-8 przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem organów je nadzorujących, a w przypadku braku takich organów - bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.";

  26) w art. 37:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;",

   b) w ust. 2:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;",

    - uchyla się pkt 2,

   c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

    "5a. W przypadku pomocy publicznej przewidzianej w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w ust. 1, 2 lub 5, beneficjent pomocy składa każdorazowo z deklaracją, zeznaniem rocznym lub innym dokumentem, z których wynika wartość pomocy.

    5b. W przypadku pomocy de minimis przewidzianej w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, gdy z deklaracji, zeznania rocznego lub innego dokumentu nie wynika wartość pomocy, zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, składa beneficjent pomocy wraz z informacją, o której mowa w art. 5 ust. 3ba.";

  27) w art. 42 w ust. 1 wyrazy "art. 22" zastępuje się wyrazami "art. 27".

Art. 2. 1. Przepisy art. 5 ust. 3ba i art. 37 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do pomocy de minimis udzielonej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy publicznej złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 37 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 3. Do dnia 31 grudnia 2019 r. naczelnicy urzędów celno-skarbowych przekazują sprawozdania i informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej przez Prezesa Urzędu.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 11 oraz art. 32a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 oraz art. 32a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.06.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60