Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2018 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2547

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 989) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 w pkt 1:

   a) w lit. b dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

    "- płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,",

   b) po lit. d dodaje się przecinek i dodaje się lit. e w brzmieniu:

    "e) objętego zwolnieniem od podatku akcyzowego alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym, zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi bez względu na ich kod CN, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy skażony o mocy objętościowej alkoholu etylowego powyżej 50%";

  2) w § 2 w pkt 3 wyrazy "dokumentu zastępującego e-AD lub dokumentu dostawy" zastępuje się wyrazami "dokumentu zastępującego e-AD, e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD";

  3) w § 3:

   a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lit. a-d",

   b) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) przyjmują, magazynują lub wydają alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e.";

  4) w § 4 w ust. 2 wyrazy "wyrobów energetycznych i wyrobów tytoniowych" zastępuje się wyrazami "wyrobów energetycznych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich";

  5) w § 8 w ust. 2:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Przepisu ust. 1 nie stosuje się do alkoholu etylowego:",

   b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) skażonego zgodnie z § 7;",

   c) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "magazynowanego przez:",

   d) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) magazynowanego przez podmioty zużywające alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym lub 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym;",

   e) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e.";

  6) w § 19 w ust. 3 po wyrazach "jego wydania i zużycia" dodaje się wyrazy "oraz do alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e";

  7) w § 22 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "do magazynu" dodaje się przecinek oraz wyrazy "a także datę i godzinę dodania napojów bezalkoholowych do piwa";

  8) w § 25:

   a) w ust. 1 po wyrazach "wyroby tytoniowe" dodaje się przecinek oraz wyrazy "płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie",

   b) w ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, w tym określenie rodzaju wyrobów tytoniowych, które będą produkowane;

    2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich do magazynu;

    3) przewidywaną ilość wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, które zostaną wyprodukowane.",

   c) w ust. 4 po wyrazach "wyrobów tytoniowych" dodaje się wyrazy "lub o przewidywanej ilości płynu do papierosów elektronicznych albo wyrobów nowatorskich";

  9) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W przypadku, alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, oraz wyrobów akcyzowych innych niż nieprzydatny do dalszego przerobu lub zużycia susz tytoniowy i nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia wyroby akcyzowe określone w § 1 pkt 1 lit. a-d, niszczenie tych wyrobów akcyzowych odbywa się bez obecności kontrolującego.";

  10) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Jeżeli podczas przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, zostaną uszkodzone naczynia, w których te wyroby są przewożone, lub środek transportu, którym są one przewożone, i zajdzie konieczność przelania ich do innych naczyń lub przeładunku, przewoźnik, podmiot wysyłający lub podmiot przyjmujący jest obowiązany niezwłocznie zgłosić to właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz odnotować w dokumentach, mających zastosowanie do przemieszczania wyrobów akcyzowych, o których mowa w przepisach ustawy lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce, datę i godzinę uszkodzenia lub stwierdzenia uszkodzenia naczyń lub środka transportu.";

  11) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

   "§ 35a. 1. W przypadku objęcia podmiotu, który przyjmuje, magazynuje lub wydaje alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, kontrolą stałą, przyjęcie i wydanie przez ten podmiot alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, odbywa się w obecności kontrolującego.

   2. Podmiot objęty kontrolą stałą przyjmujący alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, informuje komórkę kontroli o zamiarze przyjęcia przesyłki, podając rodzaj i ilość przyjmowanych wyrobów.

   3. Podmiot objęty kontrolą stałą wydający alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, przed dokonaniem wydania informuje komórkę kontroli, o zamiarze jego dokonania, podając rodzaj i ilość wydawanych wyrobów.";

  12) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD, wyrobów akcyzowych określonych w poz. 19-23 załącznika nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie do zużywającego podmiotu gospodarczego, przepisy § 30 ust. 1 i § 33 stosuje się odpowiednio.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 4 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60