Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1722

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669 i 1693) w art. 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

  "7. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, oraz wzór wniosku o zwrot tych dochodów, kierując się potrzebą zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a.".

Art. 3. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji.";

  2) w art. 148 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2, mając na uwadze potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji z niektórych instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.";

  3) w art. 185 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

   "1a. Stronami postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego korzystanie z wód obejmujące pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi są odpowiednio podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.";

  4) w art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii.";

  5) w art. 203 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Na wniosek prowadzącego instalacje, o których mowa w art. 201 ust. 1, pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia, ustalając dla nich warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.";

  6) w art. 208 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.";

  7) w art. 211 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.";

  8) w art. 400h w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) uchwalanie, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1, i list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze, planu działalności i zatwierdzanie list priorytetowych programów Narodowego Funduszu, do dnia 31 stycznia każdego roku; listy programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;".

Art. 4. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

  "Art. 6a. 1. Jeżeli przedsięwzięcie, dla którego jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, ma być realizowane na terenie położonym na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów opiniujących lub uzgadniających, orzekanie w imieniu tych organów należy do organu, na obszarze właściwości miejscowej którego znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie.

  2. Przepis ust. 1 nie dotyczy opinii lub uzgodnień dokonywanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.".

Art. 5. W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 433) w art. 2 w pkt 1 w lit. j dodaje się przecinek i dodaje się lit. k w brzmieniu:

  "k) stopnie wodne".

Art. 6. Podmioty korzystające z usług wodnych składają po raz pierwszy Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oświadczenia, o których mowa w art. 552 ust. 2a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, za pierwszy pełny kwartał przypadający po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących reklamacji, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. Przepis art. 279a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do opłat za usługi wodne, o których mowa w:

  1) art. 271 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, po raz pierwszy w stosunku do opłat za usługi wodne za 2019 r.;

  2) art. 272 ust. 1-9 oraz art. 275 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, po raz pierwszy w stosunku do opłat za pierwszy pełny kwartał przypadający po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. 1. Zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy zmienianej w art. 2, dokonują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

  1) za rok 2017;

  2) za rok 2017 i za lata wcześniejsze, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.

2. Wysokość utraconych dochodów, o których mowa w ust. 1, gminy wykazują we wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy zmienianej w art. 2, zwanym dalej "wnioskiem".

3. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej ustawy.

4. Gmina we wniosku wykazuje:

  1) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gruntów, które według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek, były zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy zmienianej w art. 2;

  2) stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek;

  3) wysokość faktycznie utraconych dochodów, ustaloną jako suma kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

5. Gmina składa wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykazując w nim faktyczne roczne utracone dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

6. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Gmina może złożyć korektę wniosku, o którym mowa w ust. 5, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. Gmina może złożyć wniosek lub korektę wniosku po terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 5 albo 7, do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykazując w nich faktyczne roczne utracone dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.

9. Wniosek lub korekta wniosku, o której mowa w ust. 7 i 8, złożone w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

10. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej sprawdza wniosek lub korektę wniosku pod względem rachunkowym i formalnym.

11. W przypadku stwierdzenia we wniosku lub korekcie wniosku braków lub błędów wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wzywa gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek lub korektę wniosku pozostawia się bez rozpatrzenia.

12. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazuje na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowartość wysokości utraconych dochodów w terminie:

  1) 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy - w przypadku utraconych dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

  2) 90 dni od dnia złożenia wniosku lub korekty wniosku na podstawie ust. 8 - w przypadku utraconych dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 10. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących pozwoleń wodnoprawnych wydawanych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących pozwoleń wodnoprawnych wydawanych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, przepis art. 403 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących pozwoleń wodnoprawnych oraz przyrzeczeń wydania pozwoleń wodnoprawnych, wydawanych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje się przepisów art. 187a ust. 6 oraz art. 412 ust. 3a i 3b oraz 6-8 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 11. Właściciel urządzenia melioracji wodnych, które nie zostało wykonane na koszt Skarbu Państwa i które zostało wykonane po dniu wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 1, zgłasza to urządzenie do Wód Polskich w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w art. 202 ust. 1, art. 203 ust. 3, art. 208 ust. 1 oraz art. 211 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących pozwoleń zintegrowanych obejmujących korzystanie z wód w zakresie poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi stosuje się przepis art. 185 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 13. 1. Do spraw wszczętych po dniu 31 grudnia 2017 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 397 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Opinie lub uzgodnienia, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c, art. 70 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 4, wydane lub dokonane po dniu 31 grudnia 2017 r. pozostają skuteczne.

3. Organy, które po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy utraciły właściwość do wydawania ocen wodnoprawnych, niezwłocznie przekażą dokumentację dotyczącą spraw wszczętych i niezakończonych, o których mowa w ust. 1, dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Art. 14. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, przepisu art. 6a ustawy zmienianej w art. 4 nie stosuje się.

Art. 15. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 266 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 148 ust. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i mogą być zmieniane, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 5 i 22, które wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia*);

  2) art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 5.09.2018 r.

Załącznik do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (poz. 1722)

(pominięto przez redakcję)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60