Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.05.2018 ...

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.05.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20201)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1029

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1:

   a) w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: 

    "e) 2.3.5 Design dla przedsiębiorców;",

   b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

    "2a) 2.5 Programy akceleracyjne;";

  2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Agencja może udzielać pomocy finansowej niestanowiącej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej "Traktatem", w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB oraz działania 2.5 Programy akceleracyjne.";

  3) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. W przypadku udzielanej w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 4, pomoc może być udzielona spółkom kapitałowym w organizacji.";

  4) w § 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. W przypadku spółki kapitałowej w organizacji okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.";

  5) w § 42:

   a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

    "8) szkolenia;",

   b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

    "20) usługi doradczej związanej z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego;",

   c) dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

    "21) usługi doradczej związanej z wdrożeniem innowacji procesowej, organizacyjnej lub marketingowej.";

  6) w § 43 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Jeżeli w ramach danego działania lub poddziałania pomoc de minimis jest udzielana razem z pomocą, a pomoc de minimis stanowi główne przeznaczenie w projekcie, wówczas dla kosztów objętych pomocą de minimis stosuje się intensywność określoną w ust. 1.";

  7) w § 45 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

   "4) realizację programów akceleracyjnych.";

  8) po rozdziale 14 dodaje się rozdział 14a w brzmieniu:

   "Rozdział 14a

   Pomoc finansowa na przeprowadzenie programów akceleracyjnych

   § 45a. 1. Pomoc finansowa na przeprowadzenie programów akceleracyjnych jest udzielana podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który zobowiąże się do realizacji programu akceleracyjnego.

   2. Do kosztów kwalifikowalnych na przeprowadzenie programów akceleracyjnych zalicza się koszty:

    1) pomocy finansowej udzielonej grantobiorcy zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 4, w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433);

    2) realizacji programu akceleracyjnego.

   3. Pomoc finansowa na przeprowadzenie programów akceleracyjnych nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych.";

  9) § 46 i § 47 otrzymują brzmienie:

   "§ 46. Pomoc finansowa jest udzielana przez Agencję w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, z zastrzeżeniem § 47, § 47a i § 49.

   § 47. 1. W ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB, Agencja udziela pomocy finansowej grantobiorcy w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

   2. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej udzielanej grantobiorcy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zalicza się pomoc finansową udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozdziałach 2-14.";

  10) po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu:

   "§ 47a. 1. W ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB, Agencja udziela pomocy finansowej podmiotom wymienionym w ust. 2, w formie finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców, wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.

   2. Odbiorcami usług, o których mowa w ust. 1, mogą być:

    1) przedsiębiorcy;

    2) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;

    3) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia z ich udziałem;

    4) podmioty działające na rzecz innowacyjności;

    5) partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

    6) jednostki naukowe.

   3. Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie udzielania tej pomocy, w szczególności zamieszcza ogłoszenie o możliwości korzystania z pomocy na stronie internetowej Agencji.".

§ 2. 1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy § 4 ust. 6 i § 21 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów oraz otwartych naborów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe oraz przepisy § 4 ust. 6 i § 21 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

_________________
1) Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12.02.2015 r. nr C(2015)885 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8.01.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
2) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.05.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60