Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 14.12.2017 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 86

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62) w załączniku nr 3:

    1) uchyla się poz. 82;

    2) uchyla się poz. 92;

    3) poz. 103 otrzymuje brzmienie:

103

ex 32.50.41.0

Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów - służące do korekty wzroku

    4) po poz. 107 dodaje się poz. 107a w brzmieniu:

107a

bez względu

na symbol PKWiU

Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 11.01.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60