Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ...

Ustawa z dnia 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 4

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) w art. 262 § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy powszechne, zwane "sądami pracy".".

Art. 2. W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. poz. 688 oraz z 2014 r. poz. 498) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 2.01.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60