Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.12.2017 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2504

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) w załączniku nr 3:

    1) w tabeli VI część III otrzymuje brzmienie:

III. Urzędy żeglugi śródlądowej

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XIX

8

według odrębnych przepisów

2

Kierownik inspektoratu eksploatacji wód

XVIII-XIX

8

wyższe

6

3

Zastępca kierownika inspektoratu eksploatacji wód

XVI-XVIII

7

wyższe

5

4

Kierownik zbiornika wodnego

XIV-XVI

6

wyższe

5

5

Zastępca kierownika zbiornika wodnego

XII-XIV

6

wyższe

4

6

Kierownik elektrowni wodnej

XIV-XVI

6

wyższe

5

7

Kierownik robót utrzymaniowych cieków wodnych

XIII-XV

6

wyższe

2

średnie

5

8

Kierownik: nadzoru wodnego, stopnia piętrzącego, śluzy, jazu

XIII-XV

5

wyższe

3

średnie

5

9

Nadzorca odcinka wód śródlądowych

X-XII

3

średnie

3

10

Kierownik statku kat. A

XI-XV

4

według odrębnych przepisów

11

Kierownik statku kat. B

X-XIV

2

12

Kierownik bosmanatu

XI-XV

4

13

Mechanik maszyn na statku kat. A

IX-XIII

-

14

Mechanik maszyn na statku kat. B

VIII-XII

-

15

Bosman - kierownik: koszarki, przystani

VI-X

1

16

Szyper, sternik

VII-X

-

17

Bosman w służbie pokładowej jednostki pływającej

VI-IX

-

18

Starszy marynarz

V-VII

-

19

Marynarz

IV-VII

-

20

Operator urządzeń hydrotechnicznych (np.: śluzy, jazu, pochylni, pompowni, elektrowni wodnej)

V-XI

-

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego, a gdy odrębne przepisy tego wymagają - odpowiednie zaświadczenie uprawniające do obsługi maszyn, sprzętu lub urządzeń

21

Konserwator budowli i urządzeń hydrotechnicznych

V-XI

-

    2) w tabeli XII po części II dodaje się część "IIa. Urzędy żeglugi śródlądowej" w brzmieniu:

IIa. Urzędy żeglugi śródlądowej

1

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

XIV-XVI

7

według odrębnych przepisów

2

Kierownik budowy

XII-XV

6

wyższe

4

średnie

6

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

według odrębnych przepisów

3

Zastępca kierownika budowy

XII-XIV

6

wyższe

2

średnie

5

4

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII-XIII

5

według odrębnych przepisów

5

Kierownik magazynu przeciwpowodziowego

X-XII

4

średnie

3

starszy mistrz

3

6

Mistrz

IX-XI

2

zasadnicze zawodowe

2

    3) w tabeli XIII część IV otrzymuje brzmienie:

IV. Urzędy żeglugi śródlądowej

1

Stermotorzysta

VII-XIV

-

według odrębnych przepisów

2

Bosman przystaniowy

VIII-IX

-

według odrębnych przepisów

3

Kierowca

VI-XI

-

według odrębnych przepisów

maszynista operator maszyn budowlanych, operator-mechanik

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego, a gdy odrębne przepisy tego wymagają - odpowiednie zaświadczenie uprawniające do obsługi maszyn, sprzętu lub urządzeń

4

Rzemieślnik ochrony wód (np.: tokarz, zbrojarz, spawacz, ślusarz, elektryk, radiomechanik, elektromonter, betoniarz), konserwator: instalacji elektroenergetycznych, urządzeń mechanicznych

V-XI

-

5

Rzemieślnik gospodarczy

II-VIII

-

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60