Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2017 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1621

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) tabelę minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;";

  2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

  3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

  4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli IV: 

   a) w części F:

    - w grupie "Stanowiska kierownicze urzędnicze":

     - - lp. 2 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

"2

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),
zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)

XIII

wyższe2)

4

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów"

     - - dodaje się lp. 4 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

"4

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII

według odrębnych przepisów"

    - w grupie "Stanowiska urzędnicze": 

     - - lp. 2 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

"2

Główny specjalista do spraw legislacji

XII

wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze
i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

informatyk urzędu,
główny specjalista,
główny programista aplikacji,
główny projektant systemów teleinformatycznych,
główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,
starszy inspektor

wyższe2)

4

główny specjalista ds. BHP,
starszy inspektor ds. BHP,
inspektor ds. BHP

według odrębnych przepisów"

     - - po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

"4a

Starszy programista aplikacji,
starszy projektant systemów teleinformatycznych,
starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XI

wyższe2)

3"

     - - po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

"5a

Programista aplikacji,
projektant systemów teleinformatycznych,
administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

X

wyższe2)

średnie3)

3"

    - w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi":

     - - lp. 8 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

"8

Starszy archiwista,
archiwista,
magazynier,
starszy recepcjonista,
recepcjonista,
starsza telefonistka,
maszynistka,
teletypistka

VII

średnie3)

-"

    - po grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi" dodaje się grupę "Stanowiska wewnętrznej służby ochrony" w brzmieniu:

1

2

3

4

5

"Stanowiska wewnętrznej służby ochrony

1

Szef ochrony

X

według odrębnych przepisów"

2

Starszy wartownik-konwojent

IX

3

Wartownik-konwojent

VIII

4

Młodszy wartownik-konwojent

VII

   b) w części H: 

    - w części I:

     - - w grupie "Stanowiska urzędnicze":

      - - - lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

"1

Główny specjalista,
główny programista aplikacji,
główny projektant systemów teleinformatycznych,
główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XII

wyższe2)

4

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów"

      - - - lp. 5 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

"5

Starszy specjalista,
starszy programista aplikacji,
starszy projektant systemów teleinformatycznych,
starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,
starszy informatyk,
starszy specjalista-laborant,
starszy technolog

X

wyższe2)

3

starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów"

      - - - lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

"9

Starszy inspektor,
programista aplikacji,
projektant systemów teleinformatycznych,
administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,
informatyk,
specjalista-laborant,
technolog

IX

wyższe2)

średnie3)

3

starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

10

Specjalista,

VIII

wyższe2)

4

rewident zakładowy

średnie3)

5"

     - - w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi": 

      - - - lp. 60 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

"60

Sprzątaczka

III

podstawowe4)

-"

      - - - dodaje się lp. 67 i 68 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

"67

Starszy ratownik medyczny

XIII

według odrębnych przepisów"

68

Ratownik medyczny

XII

    - w części III w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi": 

     - - po lp. 12 dodaje się lp. 12a i 12b w brzmieniu:

1

2

3

4

5

"12a

Starszy fizjoterapeuta

XIV

według odrębnych przepisów

12b

Starszy terapeuta zajęciowy

XIV

wyższe2)

5"

XII

policealna szkoła
odpowiedniej
specjalności i tytuł
zawodowy lub dyplom
w zawodzie

     - - po lp. 16 dodaje się lp. 16a i 16b w brzmieniu:

1

2

3

4

5

"16a

Fizjoterapeuta

XIII

według odrębnych przepisów

16b

Terapeuta zajęciowy

XIII

wyższe2)

-"

XI

policealna szkoła
odpowiedniej
specjalności i tytuł
zawodowy lub dyplom
w zawodzie

     - - po lp. 20 dodaje się lp. 20a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

"20a

Starszy dzienny opiekun

XII

według odrębnych przepisów"

     - - po lp. 25 dodaje się lp. 25a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

"25a

Dzienny opiekun

XI

według odrębnych przepisów"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.08.2017 r.

Załącznik nr 1

TABELA MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

1700
1720
1740
1760
1780
1800
1820
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2100
2200
2400
2600
2800
3000

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I POWOŁANIA

Stawka dodatku funkcyjnego

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

440
660
880
1100
1320
1540
1760
2200
2750

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60