Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności1), 2)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1165

Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominieto)

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5 w ust. 1:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:",

   b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:

     a) nośności i stateczności konstrukcji,

     b) bezpieczeństwa pożarowego,

     c) higieny, zdrowia i środowiska,

     d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,

     e) ochrony przed hałasem,

     f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,

     g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;";

  2) art. 10 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.";

  3) w art. 22 po pkt 3d dodaje się pkt 3e w brzmieniu:

   "3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;";

  4) w art. 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;";

  5) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;";

  6) w art. 76 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów budowlanych;";

  7) w art. 81 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

   "e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10;";

  8) w art. 81c w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) świadczących, że wyroby stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, a w szczególności wyroby budowlane, zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi.";

  9) w art. 84a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie zgodności z art. 10, w szczególności wyrobów budowlanych.".

Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) art. 4 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2017 r.".

Art. 4. 1. Rada Wyrobów Budowlanych powołana zgodnie z art. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym pełni swoje obowiązki do dnia powołania Rady Wyrobów Budowlanych, o której mowa w art. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Regulamin Rady Wyrobów Budowlanych uchwalony zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym obowiązuje do dnia nadania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego regulaminu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. 1. Wyroby budowlane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być udostępniane na rynku krajowym po tym dniu.

2. Dla wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy.

3. Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.

Art. 6. Do kontroli wyrobów budowlanych i postępowań administracyjnych w sprawach wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, wprowadzonych do obrotu ze znakiem budowlanym przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 7. Do kontroli wyrobów budowlanych i postępowań administracyjnych w sprawach wyrobów budowlanych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 8. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 6 oraz art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 6 oraz art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie w art. 7 ustawy wymienionej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych i mogą być zmieniane.

Art. 9. Przepisów, o których mowa w art. 2 pkt 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego;

  2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

  1) art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

  2) art. 1 pkt 5, pkt 6 lit. a-e, pkt 7 w części dotyczącej art. 9 ust. 1-8 ustawy wymienionej w art. 1 oraz pkt 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60