Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 19.11.2015 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1960

Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, 1255 i 1269) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 2. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 430 i nr 112, poz. 654 oraz z 2015 r. poz. 1348) art. 4 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 4. 1. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej albo pracownika naukowego w instytucie naukowym lub naukowo-badawczym przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

    2. Z zastrzeżeniem ust. 1 osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe, która pełni również inną funkcję, przysługuje jedno, wybrane przez nią wynagrodzenie przewidziane w przepisach niniejszej ustawy bądź w odrębnych przepisach.".

Art. 3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 4. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 1690) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 5. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 6. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) w art. 6 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 7. 1. Postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły kompetencje zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

2. Organy, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują wszystkie prawa i obowiązki organów, które utraciły kompetencje.

3. Organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazują niezwłocznie akta spraw administracyjnych oraz inne dokumenty organom, które przejęły zadania i kompetencje.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 26.11.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60