Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.12.2014 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1811

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. nr 235, poz. 1589, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 5 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych zabezpieczeniami wymienionymi w ust. 3 pkt 16 załącznika nr 2 do rozporządzenia, kwota, o którą można pomniejszyć podstawę tworzenia rezerw celowych, nie może być większa niż limit pomniejszenia dla poszczególnych okresów opóźnienia w spłacie, określony w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;";

  2) w załączniku nr 2:

   a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a) umowa ubezpieczenia eksportowego lub gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., objęta w sposób bezpośredni lub pośredni systemem gwarantowania wypłat przez Skarb Państwa, zawarta lub udzielona na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, dla określonej umowy dotyczącej ekspozycji kredytowych - do wysokości iloczynu procentu, w jakim ryzyko wystąpienia zdarzenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową lub gwarancyjną, i sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerw celowych jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją;

    3b) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, a także regwarancja lub reporęczenie, zabezpieczające zobowiązania funduszy poręczeniowych, jeśli są powiązane z określoną ekspozycją kredytową banku;",

   b) w ust. 2 uchyla się pkt 3, 5 i 5a,

   c) w ust. 3:

    - pkt 9 otrzymuje brzmienie:

     "9) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, a także regwarancja lub reporęczenie, zabezpieczające zobowiązania funduszy poręczeniowych, jeśli są powiązane z określoną ekspozycją kredytową banku;",

    - uchyla się pkt 9a,

    - pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

     "16) hipoteka powstała na:

      a) nieruchomości,

      b) użytkowaniu wieczystym,

      c) spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu;";

  3) użyte w cz. I w ust. 2 w pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w ust. 2 w pkt 5b i w ust. 3 w pkt 9b i 27 załącznika nr 2 do rozporządzenia w różnym przypadku wyrazy "uznana agencja ratingowa" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej".

§ 2. W przypadku zmiany terminu (harmonogramu) spłaty ekspozycji kredytowej, o której mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia wymienionego w § 1, opóźnienie w spłacie, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., można liczyć według terminów (harmonogramu) spłaty ustalonych według drugiej zmiany, jeżeli pierwsza zmiana terminów (harmonogramu) została dokonana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz jeżeli druga zmiana terminów (harmonogramu) została dokonana po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W przypadku kolejnych zmian terminów (harmonogramów) spłaty, opóźnienie w spłacie ekspozycji kredytowej można liczyć według terminów (harmonogramu) spłaty ustalonych w drugiej zmianie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60