Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 7.11.2014 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 7.11.2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1717

Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 7 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

   "1b. Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej loterii lub gry. Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.";

  2) w art. 24 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) osób nadzorujących i bezpośrednio prowadzących loterię fantową lub grę bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b;";

  3) w art. 32:

   a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

    "3a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego naczelnika urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.",

   b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

    "4a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.",

   c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań.";

  4) w art. 38:

   a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

    "Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z tym że zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 8, 9 oraz 10-13, zawiera odpowiednio:",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Do zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.";

  5) w art. 60 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, informuje organ, któremu dokonał zgłoszenia, o każdej zmianie regulaminu gry nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.";

  6) w art. 71 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Podatnikiem jest również podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1b, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.";

  7) w art. 89 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do uczestników loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.".

Art. 2. 1. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowych i gry bingo fantowe udzielone podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, oraz zgłoszenia dokonane przez te podmioty przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy.

2. Loterie fantowe i gry bingo fantowe urządzane po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie zezwoleń lub zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ulec przedłużeniu.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. 1. Złożony przez organizację pożytku publicznego wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy zmienianej w art. 1, nierozpatrzony do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, traktuje się jako zgłoszenie takiej gry w rozumieniu art. 7 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1.

2. Do puli wygranych, o której mowa w art. 7 ust. 1b zdanie trzecie ustawy zmienianej w art. 1, nie wlicza się puli wygranych z gier prowadzonych na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, uzyskanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 4.12.2014 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60