Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1644

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21 w ust. 1 w pkt 139 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 140 w brzmieniu:

   "140) kwota określona zgodnie z art. 27f ust. 8-10.";

  2) w art. 27f:

   a) w ust. 2:

    - w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:",

    - pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

     "2) dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko; 

     3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

      a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

      b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

      c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.",

   b) w ust. 2d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz ust. 10 i 11, nie uważa się:",

   c) dodaje się ust. 8-12 w brzmieniu:

    "8. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

    9. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

    10. W przypadku odliczenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:

     1) rodzicom,

     2) opiekunom prawnym dziecka,

     3) rodzicom zastępczym

    - do ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 9, przyjmuje się łączną kwotę ich składek.

    11. Przepis ust. 10 stosuje się również do podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, i którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.

    12. Kwotę stanowiącą różnicę, o której mowa w ust. 8, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1.".

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w art. 72 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

  "§ 1a. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub wynikającą z decyzji.".

Art. 3. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 i 1574) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

  "5) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozumie się przez to 100% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 19%; przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty, przy czym w kwocie zwrotów nie uwzględnia się kwoty stanowiącej różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;".

Art. 4. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret dwudziestym ósmym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret dwudzieste dziewiąte w brzmieniu:

  "- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;".

Art. 5. 1. W składanym za rok 2014 zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, podatnik, o którym mowa w art. 27f ust. 8 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wykazuje kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w części uzupełniającej to zeznanie.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór części uzupełniającej zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, składane za rok 2014, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na względzie umożliwienie identyfikacji podatnika oraz urzędu skarbowego, do którego kierowana jest część uzupełniająca zeznanie, oraz poprawne obliczenie przez podatnika kwoty stanowiącej różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (straty poniesionej) od dnia 1 stycznia 2014 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60