Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.07.2005 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.07.2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

 Dz. U. z 2013 r. poz. 930
2017.12.29 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 71 i art. 192 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) regulamin działania komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

  2) zakres zadań organizacyjno-prawnej i biurowej obsługi komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz rzeczników dyscypliny finansów publicznych i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

  3) warunki organizowania i prowadzenia szkolenia członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz rzeczników dyscypliny finansów publicznych;

  4) rodzaje dokumentacji kwalifikowanej jako materiały archiwalne, terminy, w których akta spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają zniszczeniu albo przekazaniu archiwom państwowym;

  5) wzory sprawozdań składanych przez komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  2) komisji orzekającej - należy przez to rozumieć komisję orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy;

  3) Głównej Komisji Orzekającej - należy przez to rozumieć Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy;

  4) rzeczniku dyscypliny - należy przez to rozumieć rzecznika dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy;

  5) Głównym Rzeczniku - należy przez to rozumieć Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy;

  6) stronach - należy przez to rozumieć strony postępowania przed komisją orzekającą i Główną Komisją Orzekającą, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy;

  7) oskarżycielu - należy przez to rozumieć rzecznika dyscypliny jako oskarżyciela przed komisją orzekającą oraz Głównego Rzecznika jako oskarżyciela przed Główną Komisją Orzekającą;

  8) obwinionym - należy przez to rozumieć obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy;

  9) rejestrze - należy przez to rozumieć rejestr prowadzony przez Główną Komisję Orzekającą, o którym mowa w art. 188 ustawy;

  10) Ministrze Finansów - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozdział 2

Regulamin działania komisji orzekających oraz Głównej Komisji Orzekającej

§ 3. Przewodniczący komisji orzekającej w przypadku stwierdzenia niewłaściwości komisji, także po rozpoczęciu posiedzenia lub rozprawy do czasu otwarcia postępowania dowodowego, zarządza przekazanie wniosku o ukaranie do właściwej komisji orzekającej, o czym informuje występującego z wnioskiem o ukaranie.

§ 4. 1. Przewodniczący komisji orzekającej, wyznaczając skład orzekający, wskazuje jego przewodniczącego oraz osobę obowiązaną do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia lub postanowienia, wydanego przez komisję orzekającą, a w przypadku skierowania sprawy do rozpoznania na posiedzeniu - także osobę obowiązaną do przedstawienia omówienia wniosku o ukaranie, okoliczności faktycznych sprawy oraz dotychczasowego przebiegu postępowania.

2. Przewodniczący komisji orzekającej, wyznaczając skład orzekający oraz osobę obowiązaną do sporządzenia uzasadnienia lub przedstawienia omówienia, o których mowa w ust. 1, uwzględnia wiedzę posiadaną przez członków komisji orzekającej oraz ich doświadczenie przydatne do rozpoznawania danego rodzaju spraw, obciążenie sprawami rozpatrywanymi przez komisję orzekającą oraz wnioski o wyłączenie członków komisji orzekającej z udziału w rozpoznawaniu sprawy.

§ 5. 1. Przewodniczący komisji orzekającej zmienia zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy i składu orzekającego w przypadku wyłączenia, przed rozprawą lub posiedzeniem, członka komisji orzekającej.

2. Przewodniczący składu orzekającego odracza rozprawę w przypadku wniosku o jego wyłączenie lub wyłączenie członka składu od udziału w rozpoznawaniu sprawy, zgłoszonego na rozprawie.

3. Przewodniczący składu orzekającego odracza rozprawę w przypadku wyłączenia członka składu orzekającego, oskarżyciela lub protokolanta od udziału w rozpatrywaniu sprawy wskutek wniosku o wyłączenie zgłoszonego na rozprawie.

§ 6. Jeżeli z powodu wyłączenia członków komisji orzekającej rozpoznanie sprawy w danej komisji orzekającej nie jest możliwe, przewodniczący komisji orzekającej powiadamia o tym niezwłocznie Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej.

§ 7. Członka składu orzekającego zawiadamia się o rozprawie lub posiedzeniu przez doręczenie zarządzenia o wyznaczeniu terminu rozprawy i składu orzekającego lub wokandy niezwłocznie po ich sporządzeniu, jednak co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia lub rozprawy. W razie zmiany składu orzekającego można o rozprawie lub posiedzeniu zawiadomić, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, w terminie krótszym niż 7 dni.

§ 8. Przewodniczący komisji orzekającej zmienia skład orzekający lub termin rozprawy lub posiedzenia w przypadku niemożności udziału wyznaczonego członka składu orzekającego.

§ 9. 1. Przewodniczący komisji orzekającej zarządza przekazanie zawiadomienia o miejscu i terminie rozprawy stronom oraz obrońcy obwinionego, o ile został ustanowiony.

2. Zawiadomienie o rozprawie zawiera następujące informacje:

  1) imię, nazwisko osoby, której postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, oraz stanowisko zajmowane w czasie zarzucanego naruszenia;

  2) nazwę i siedzibę jednostki, w której popełniono zarzucane naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  3) wskazanie naruszenia dyscypliny finansów publicznych objętego zarzutem oraz przepisu ustawy określającego to naruszenie;

  4) miejsce i termin rozprawy.

3. Zawiadomienie przekazywane obwinionemu i jego obrońcy zawiera także informację o:

  1) miejscu i terminie, w którym akta sprawy udostępnia się stronom;

  2) przesłankach wyłączenia jawności rozprawy lub jej części, wymienionych w art. 119 ust. 2 ustawy;

  3) obowiązku wynikającym z art. 183 ustawy.

4. Przewodniczący komisji orzekającej zarządza zamieszczenie zawiadomienia o rozprawie co najmniej na 7 dni przed tą rozprawą, w siedzibie komisji w miejscu ogólnie dostępnym.

§ 10. 1. Wokandę ustala przewodniczący komisji orzekającej.

2. Wokanda zawiera imiona i nazwiska członków składu orzekającego, ze wskazaniem przewodniczącego składu orzekającego, protokolanta, a także określenie miejsca i terminu posiedzenia lub rozprawy oraz imię, nazwisko obwinionego, stanowisko zajmowane w czasie zarzucanego naruszenia, nazwę i siedzibę jednostki, której dotyczy naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także wskazanie przepisu ustawy określającego to naruszenie.

§ 11. 1. Przewodniczący komisji orzekającej udostępnia akta sprawy stronom, obrońcy obwinionego oraz członkom komisji orzekającej wyłącznie w siedzibie komisji.

2. Przewodniczący komisji orzekającej umożliwia sporządzanie notatek oraz odpisów z akt sprawy osobom wymienionym w ust. 1, a także - na wniosek - potwierdzenie za zgodność z oryginałem sporządzonego odpisu.

3. Przewodniczący komisji orzekającej może wyznaczyć termin, w którym akta sprawy będą udostępniane tylko członkom składu orzekającego, o czym informuje strony.

§ 12. Przewodniczący komisji orzekającej, a po wyznaczeniu składu orzekającego - jego przewodniczący, zarządza włączenie do akt sprawy dokumentu mającego znaczenie w sprawie, składanego w toku postępowania poza rozprawą lub posiedzeniem.

§ 13. 1. Przewodniczący składu orzekającego wyznacza członka składu orzekającego obowiązanego do przeprowadzenia przesłuchania w przypadku konieczności przesłuchania świadka w miejscu jego pobytu, ze względów określonych w art. 91 ust. 2 ustawy. Wyznaczony członek składu orzekającego ustala termin przesłuchania świadka.

2. Przy przesłuchaniu świadka obecny jest protokolant.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przesłuchanie jest prowadzone na wniosek przewodniczącego innej komisji orzekającej.

§ 14. 1. Posiedzenie otwiera przewodniczący składu orzekającego i przedstawia przedmiot sprawy, a następnie ustala, czy nie ma przeszkód do jej rozpoznania.

2. Jeżeli nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy, wyznaczony członek składu orzekającego przedstawia omówienie sprawy, a następnie przewodniczący składu orzekającego zarządza przeprowadzenie narady oraz głosowania. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący składu orzekającego.

3. Strona, na wniosek, może otrzymać informację o treści rozstrzygnięcia podjętego na posiedzeniu, przed doręczeniem postanowienia.

§ 15. Rozprawę poprzedza wywołanie sprawy.

§ 16. 1. Rozpoczynając rozprawę, przewodniczący składu orzekającego ustala, czy:

  1) na rozprawę stawił się obwiniony, jego obrońca, o ile został ustanowiony, oraz oskarżyciel;

  2) prawidłowo doręczone zostały stronom zawiadomienia o rozprawie;

  3) nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.

2. Wnioski stron co do przeszkód do rozpoznania sprawy rozstrzyga się przed rozpoczęciem postępowania dowodowego.

§ 17. Dowody na poparcie zarzutu powinny być w miarę możliwości przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony.

§ 18. Członkowie składu orzekającego i strony zadają pytania bezpośrednio, chyba że przewodniczący składu orzekającego zarządzi inaczej.

§ 19. Przewodniczący składu orzekającego może uchylić pytanie, które uzna za niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

§ 20. Przewodniczący składu orzekającego może zarządzić przerwę w rozprawie w celu zapoznania się z dowodem lub z innej ważnej przyczyny, a jeżeli zarządzenie przerwy nie jest wystarczające, odracza rozprawę.

§ 21. Odraczając rozprawę, przewodniczący składu orzekającego może ustalić kolejny termin rozprawy, o czym powiadamia obecne na rozprawie strony. W takim przypadku uznaje się, że obecna na rozprawie strona została prawidłowo powiadomiona o terminie rozprawy.

§ 22. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, zarządza przeprowadzenie narady i informuje o terminie ogłoszenia orzeczenia.

§ 23. Jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego, przewodniczący składu orzekającego może, do czasu ogłoszenia orzeczenia, zarządzić wznowienie postępowania dowodowego.

§ 24. 1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje naradą, udziela głosu członkom tego składu oraz przeprowadza głosowanie.

2. Członkowie składu orzekającego głosują kolejno, poczynając od najmłodszego wiekiem. Przewodniczący składu orzekającego głosuje ostatni.

3. Członek składu orzekającego, który głosował przeciwko uznaniu obwinionego za odpowiedzialnego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może wstrzymać się od głosowania nad karą, wówczas jego głos przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego.

4. Jeżeli zdania tak się podzielą, że żadne z nich nie uzyska większości, zdanie najmniej korzystne dla obwinionego przyłącza się do zdania do niego zbliżonego, aż do uzyskania większości.

§ 25. 1. Przewodniczący składu orzekającego ogłasza orzeczenie oraz podaje motywy rozstrzygnięcia, choćby na sali rozpraw nie było żadnej ze stron. Jeżeli zgłoszone zostało zdanie odrębne, przewodniczący składu orzekającego informuje o jego zgłoszeniu.

2. W przypadku odroczenia wydania orzeczenia przewodniczący składu orzekającego informuje o tym strony i podaje termin jego ogłoszenia.

§ 26. 1. W przypadku uwzględnienia wniosku o przedłużenie terminu na sporządzenie uzasadnienia przewodniczący komisji orzekającej, w zarządzeniu o jego przedłużeniu, określa termin sporządzenia uzasadnienia.

2. W uzasadnionym przypadku, ze względu na wyjątkowe okoliczności uniemożliwiające osobie, o której mowa w § 4 ust. 1, sporządzenie uzasadnienia w wymaganym terminie, przewodniczący komisji orzekającej może wyznaczyć inną osobę, spośród rozpoznających sprawę, zobowiązując ją do sporządzenia uzasadnienia w określonym przez niego terminie.

3. Przewodniczący komisji orzekającej, określając termin sporządzenia uzasadnienia, uwzględnia terminy, o których mowa w art. 137 ust. 1 i 4 ustawy.

§ 27. Postanowienia i orzeczenia wydane przez komisję orzekającą oraz ich odpisy opatruje się pieczęcią urzędową komisji orzekającej.

§ 28. Prawomocność postanowienia lub orzeczenia stwierdza przewodniczący komisji orzekającej, dokonując stosownej adnotacji na wydanym rozstrzygnięciu. W adnotacji zamieszcza się także datę, od której postanowienie lub orzeczenie jest prawomocne.

§ 29. Przewodniczący komisji orzekającej przekazuje Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej prawomocne postanowienia, o których mowa w art. 187 ust. 1 ustawy, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy.

§ 30. Przepisy § 4 i 5, 7-12 oraz 14-29 stosuje się odpowiednio do Głównej Komisji Orzekającej, z tym że w zarządzeniu o wyznaczeniu składu orzekającego Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej wskazuje członka tego składu, któremu powierza przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w art. 143 ustawy.

Rozdział 3

Organizacyjno-prawna i biurowa obsługa organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

§ 31. W ramach obsługi organizacyjno-prawnej i biurowej, zwanej dalej "obsługą", zapewnia się komisji orzekającej, rzecznikowi dyscypliny oraz Głównej Komisji Orzekającej i Głównemu Rzecznikowi odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające wypełnianie przewidzianych w ustawie funkcji, w tym w szczególności salę umożliwiającą przeprowadzenie rozpraw z udziałem publiczności, tablicę informacyjną, wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały biurowe, zbiór aktów prawnych.

§ 32. Do zadań obsługi komisji orzekającej należy:

  1) prowadzenie dokumentacji składu komisji orzekającej i dokumentacji związanej z udziałem członków komisji w jej pracach;

  2) przyjmowanie, wysyłanie i przechowywanie korespondencji komisji orzekającej;

  3) kompletowanie, przechowywanie i udostępnianie członkom komisji orzekającej zbioru aktów prawnych;

  4) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  5) kompletowanie akt w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, udostępnianie ich osobom uprawnionym oraz dokumentowanie ich obiegu;

  6) organizacyjne przygotowywanie rozpraw i posiedzeń komisji orzekającej, protokołowanie rozpraw i posiedzeń oraz innych czynności komisji;

  7) przygotowywanie projektów postanowień, zarządzeń, wniosków, decyzji i innych dokumentów, zleconych przez przewodniczącego komisji orzekającej lub przewodniczącego składu orzekającego;

  8) dokumentowanie prowadzonych postępowań;

  9) dokumentowanie wykonywania prawomocnych rozstrzygnięć komisji orzekającej oraz postępowania egzekucyjnego w zakresie orzeczonych kar pieniężnych i kosztów postępowania;

  9a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nakładania kar pieniężnych na osoby wezwane w charakterze świadka, które nie stawiły się na wezwanie komisji orzekającej;

  10) przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania orzeczonych kar pieniężnych i kosztów postępowania;

  11) przechowywanie i archiwizowanie akt w sprawach zakończonych prawomocnym rozstrzygnięciem;

  12) opracowywanie projektu sprawozdania dotyczącego sposobu rozpoznania wniosków o ukaranie, wniesionych w roku poprzednim;

  13) wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego komisji lub jej członka w zakresie prowadzonej sprawy, w tym w szczególności udzielanie pomocy prawnej.

§ 33. W ramach obsługi Głównej Komisji Orzekającej zapewnia się wykonywanie zadań wymienionych w § 32 pkt 1-3, 5-8, 11-13 oraz:

  1) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji środków zaskarżenia wnoszonych do Głównej Komisji Orzekającej lub jej Przewodniczącego;

  2) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji skarg do sądu administracyjnego;

  3) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji prawomocnych orzeczeń i postanowień przekazywanych przez komisje orzekające;

  4) przygotowywanie materiałów dla Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w celu analizy postanowień, o których mowa w art. 187 ust. 1 ustawy;

  5) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru i udzielaniem odpowiedzi na zapytania o informacje z tego rejestru;

  6) opracowywanie projektu sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej oraz projektu zbiorczego sprawozdania z działalności komisji orzekających w roku poprzednim;

  7) sprawowanie zastępstwa procesowego, z upoważnienia do reprezentowania Głównej Komisji Orzekającej, w sprawach skarg rozpatrywanych przez sądy administracyjne;

  8) dokonywanie wyboru orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej i komisji orzekających w celu upowszechnienia ich przez Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej;

  9) przygotowywanie informacji umożliwiających wykonywanie nadzoru Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej nad działalnością administracyjną komisji orzekających;

  10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nakładania kar pieniężnych na osoby wezwane w charakterze świadka, które nie stawiły się na wezwanie Głównej Komisji Orzekającej;

  11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej składanych zawiadomień o stwierdzonych uchybieniach w czynnościach instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o których mowa w art. 85a ustawy.

§ 34. Do zadań obsługi rzecznika dyscypliny należy:

  1) przyjmowanie, wysyłanie i przechowywanie korespondencji rzecznika dyscypliny;

  2) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

  3) dokumentowanie czynności i postępowań prowadzonych przez rzecznika dyscypliny;

  4) kompletowanie akt w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych prowadzonych przez rzecznika dyscypliny, udostępnianie ich osobom uprawnionym oraz dokumentowanie ich obiegu;

  5) przechowywanie i prowadzenie ewidencji postanowień wydawanych przez rzecznika dyscypliny;

  6) przygotowywanie na zlecenie rzecznika dyscypliny projektów zawiadomień, wezwań, wniosków i innych pism;

  7) przyjmowanie wezwań, zarządzeń, zawiadomień, postanowień i orzeczeń w celu niezwłocznego przekazania rzecznikowi dyscypliny;

  8) przechowywanie i archiwizowanie akt w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych prowadzonych przez rzecznika dyscypliny, zakończonych rozstrzygnięciem;

  9) opracowywanie projektu sprawozdania z działalności rzecznika dyscypliny w roku poprzednim;

  10) opracowywanie informacji na zlecenie Głównego Rzecznika w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem nad działalnością rzeczników dyscypliny;

  11) przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy;

  12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nakładania kar pieniężnych na osoby wezwane w charakterze świadka, które nie stawiły się na wezwanie rzecznika dyscypliny;

  13) dokumentowanie przekazywanych przez rzeczników dyscypliny informacji o potrzebie przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania mieniem lub środkami publicznymi, o których mowa w art. 59a ustawy;

  14) wykonywanie innych zadań zleconych przez rzecznika dyscypliny, w tym w szczególności udzielanie pomocy prawnej w sprawie przez niego prowadzonej.

§ 35. Do zadań obsługi Głównego Rzecznika należy:

  1) przyjmowanie, wysyłanie i przechowywanie korespondencji Głównego Rzecznika;

  2) przygotowywanie projektu decyzji Głównego Rzecznika o powołaniu lub odwołaniu rzecznika dyscypliny lub jego zastępcy;

  3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej powoływania i odwoływania rzeczników dyscypliny oraz ich zastępców;

  4) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji środków zaskarżenia przekazywanych do rozpoznania Głównemu Rzecznikowi;

  5) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 95 ust. 4 ustawy, przekazywanych przez rzeczników dyscypliny;

  6) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji postanowień, o których mowa w art. 187 ust. 2 ustawy, oraz postanowień o zawieszeniu postępowania, przekazywanych przez rzeczników dyscypliny;

  7) przygotowanie projektów postanowień i zarządzeń zleconych przez Głównego Rzecznika;

  8) przygotowanie projektów poleceń podjęcia przez rzecznika dyscypliny czynności sprawdzających, o których mowa w art. 95 ust. 6 ustawy, zleconych przez Głównego Rzecznika;

  9) przygotowanie analiz postanowień, o których mowa w art. 187 ust. 2 ustawy, zleconych przez Głównego Rzecznika;

  10) przyjmowanie informacji od rzeczników dyscypliny i ich zastępców o niezakończeniu postępowania wyjaśniającego w terminie, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem przyczyn niezakończenia czynności sprawdzających i postępowania wyjaśniającego oraz przewidywanego terminu ich zakończenia;

  11) opracowywanie projektów poleceń i wytycznych dla rzeczników dyscypliny, o których mowa w art. 195a ust. 5 ustawy, zleconych przez Głównego Rzecznika;

  12) przygotowywanie informacji umożliwiających wykonywanie nadzoru Głównego Rzecznika nad działalnością rzeczników dyscypliny;

  13) opracowywanie informacji dla Głównego Rzecznika dotyczących okresowej oceny wywiązywania się z obowiązków przez rzeczników dyscypliny;

  14) przyjmowanie zawiadomień, zarządzeń, postanowień i orzeczeń w celu niezwłocznego przekazania Głównemu Rzecznikowi;

  15) opracowywanie na zlecenie Głównego Rzecznika projektów skarg do sądów administracyjnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej tych skarg;

  16) przygotowywanie materiałów dla Głównego Rzecznika w celu analizy wniosków o zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed terminem zatarcia z mocy prawa;

  17) opracowywanie projektu sprawozdania z działalności Głównego Rzecznika oraz zbiorczego sprawozdania z działalności rzeczników dyscypliny w roku poprzednim;

  18) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji skarg do sądu administracyjnego wniesionych przez Głównego Rzecznika;

  19) prowadzenie dokumentacji dotyczącej składanych zawiadomień o stwierdzonych w toku czynności prowadzonych przez Głównego Rzecznika uchybieniach w czynnościach instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o których mowa w art. 85a ustawy;

  20) dokumentowanie przekazywanych przez Głównego Rzecznika informacji o potrzebie przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania mieniem lub środkami publicznymi, o których mowa w art. 59a ustawy, oraz informacji przekazywanych przez podmioty uprawnione do kontroli;

  21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Rzecznika, w tym w szczególności udzielanie pomocy prawnej w sprawie przez niego prowadzonej.

Rozdział 4

Szkolenia członków komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej oraz rzeczników dyscypliny

§ 36. 1. Szkolenia przeznaczone dla członków komisji orzekających i rzeczników dyscypliny organizują podmioty wymienione w art. 70 ust. 1 ustawy. Szkolenia mogą być organizowane wspólnie dla członków więcej niż jednej komisji orzekającej, a także rzeczników dyscypliny.

2. Szkolenia przeznaczone dla rzeczników dyscypliny może organizować Główny Rzecznik.

§ 37. 1. Szkolenia, o których mowa w § 36, obejmują:

  1) szkolenie wstępne, przeprowadzane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powołania członka komisji orzekającej lub rzecznika dyscypliny,

  2) szkolenie dodatkowe, przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata

na podstawie szczegółowego programu szkolenia zatwierdzonego odpowiednio przez Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej lub Głównego Rzecznika. Program szkolenia wspólnego dla członków komisji orzekającej i rzeczników dyscypliny zatwierdza Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej.

2. Program szkolenia wstępnego powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

  1) podstawowe regulacje prawne w zakresie finansów publicznych;

  2) zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  3) zasady i tryb postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  4) zasady orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  5) sposób formułowania rozstrzygnięć;

  6) postępowanie odwoławcze.

3. Program szkolenia dodatkowego obejmuje zagadnienia uwzględniające właściwość, specyfikę oraz potrzeby komisji orzekających i rzeczników dyscypliny uczestniczących w tym szkoleniu.

4. Odbycie szkolenia potwierdza się zaświadczeniem.

§ 38. 1. Organizator szkolenia przedkłada projekt programu szkolenia do zatwierdzenia odpowiednio Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej i Głównemu Rzecznikowi.

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej lub Główny Rzecznik, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania projektu szkolenia, zatwierdza go lub odmawia jego zatwierdzenia, przedstawiając propozycje jego zmiany.

§ 39. 1. Szkolenia przeznaczone dla członków Głównej Komisji Orzekającej organizuje jej Przewodniczący.

2. Do szkoleń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 37.

Rozdział 5

Warunki niszczenia oraz przekazywania archiwom państwowym akt spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

§ 40. Do akt spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwanych dalej "aktami spraw", stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. nr 123, poz. 698 i nr 171, poz. 1016), z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.

§ 41. Zaliczenia do odpowiedniej kategorii i wskazania okresu przechowywania akt dokonuje odpowiednio rzecznik dyscypliny, Główny Rzecznik Dyscypliny, przewodniczący komisji orzekającej, Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej.

§ 42. 1. Do kategorii "A" zalicza się:

  1) prowadzone przez komisję orzekającą i Główną Komisję Orzekającą rejestry spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  2) akta spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem lub postanowieniem, które ze względu na osobę sprawcy lub okoliczności popełnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogą mieć znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej;

  3) akta jednej sprawy typowej z jednego roku.

2. Pozostałe akta spraw stanowią dokumentację kategorii "B".

§ 43. Akta spraw stanowiące dokumentację niearchiwalną podlegają zniszczeniu po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia postępowania prawomocnym rozstrzygnięciem, a w przypadku orzeczenia o ukaraniu, gdy od zatarcia ukarania minęły co najmniej dwa lata.

§ 44. Akta spraw z postępowania przed Główną Komisją Orzekającą stanowiące dokumentację niearchiwalną podlegają zniszczeniu po upływie co najmniej pięciu lat od końca roku, w którym postępowanie zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem, a w przypadku orzeczenia o ukaraniu, gdy od zatarcia ukarania minęły co najmniej dwa lata.

Rozdział 6

Sprawozdania z działalności komisji orzekających i rzeczników dyscypliny finansów publicznych

§ 45. Przewodniczący komisji orzekającej składa Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej sprawozdanie, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 46. Rzecznik dyscypliny składa Głównemu Rzecznikowi sprawozdanie, o którym mowa w art. 192 ust. 3 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 47. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*).

______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.07.2005 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
2013.05.06 Tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 930
2017.12.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku......... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .... do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
2013.05.06 Tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 930
2017.12.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych w........roku

Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych w........roku
Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych w........roku

Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych w........roku
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60