Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw ...

Ustawa z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2009 r. nr 92, poz. 753
Dz. U. z 2009 r. nr 99, poz. 826
 Dz. U. z 2009 r. nr 92, poz. 753
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2017.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. nr 28, poz. 169, z późn. zm.) w art. 8 uchyla się ust. 3.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31, poz. 130, z późn. zm.) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749, z 2004 r. nr 116, poz. 1206, z 2006 r. nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 64, poz. 427) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601, z późn. zm.) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. nr 66, poz. 750, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371, z późn. zm.) w art. 73 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1502, z późn. zm.) uchyla się art. 48a.

Art. 9. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435, z późn. zm.) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W lasach, przez które przebiega granica powiatów, nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta, na którego terenie znajduje się większa część obszaru lasu.

3. Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej "nadleśniczym".";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.".

Art. 10. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) w art. 7 ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.";

2) w art. 120 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.".

Art. 13. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w art. 3 w ust. 5 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 15. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. nr 99, poz. 693, z późn. zm.) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. nr 73, poz. 763 i nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. nr 22, poz. 120) użyty w art. 18 ust. 2 i 3 i w art. 55 ust. 3 pkt 6 w różnym przypadku wyraz "wojewoda" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "marszałek województwa".

Art. 17. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. nr 229, poz. 2273, z późn. zm.) w art. 9 w ust. 1 wyrazy "Ośrodki doradztwa rolniczego" zastępuje się wyrazami "Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego".

Art. 19. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. nr 62, poz. 574, z późn. zm.) art. 55 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 1 po pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

"19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.";

2) w art. 18 w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2.

Art. 21. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w art. 75 w ust. 9a pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego,".

Art. 23. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz. 2507, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 24. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, poz. 202 i nr 175, poz. 1458, z 2007 r. nr 176, poz. 1236 oraz z 2009 r. nr 79, poz. 666) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 25. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 26. Wojewoda na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże organowi przejmującemu zadania i kompetencje dokumentację związaną z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi.

Art. 27. Postępowania wszczęte i niezakończone przed wojewodą od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się przed organem, który przejął jego zadania i kompetencje.

Art. 28. 1. Należności związane z zadaniami i kompetencjami przekazywanymi jednostkom samorządu terytorialnego stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ich należnościami.

2. Zobowiązania Skarbu Państwa związane z przekazywanymi zadaniami i kompetencjami pozostają zobowiązaniami Skarbu Państwa.

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień związanych z przekazywanymi zadaniami i kompetencjami, zawartych przez organy wykonujące zadania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się od tego dnia prawami i obowiązkami jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 29. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy urzędów wojewódzkich, wykonujący do tego dnia zadania i kompetencje podlegające przekazaniu samorządowi województwa, stają się pracownikami urzędu marszałkowskiego, z wyjątkiem pracowników, którzy nie wyrazili zgody na zmiany w zakresie ich stosunku pracy, w trybie określonym w ust. 3.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

3. Urzędnik służby cywilnej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, może nie wyrazić zgody na zmiany zaproponowane na podstawie ust. 2. W takim przypadku stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505).

Art. 30. 1. Dotychczasowi dyrektorzy parków krajobrazowych pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych dyrektorów w trybie art. 105 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 21, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Pracownicy parków krajobrazowych utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wykonujący zadania i kompetencje wojewody przejmowane przez jednostki samorządu województwa, z tym dniem stają się pracownikami parków krajobrazowych zarządzanych przez samorząd województwa.

3. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.

Art. 31. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mienie Skarbu Państwa niezbędne do wykonywania zadań przekazywanych niniejszą ustawą staje się z mocy prawa mieniem właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy wojewodowie sporządzą wykazy mienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Koszty uregulowania stanu prawnego mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego ponosi Skarb Państwa.

Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.07.01
2017.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. 1. Nabycie mienia, o którym mowa w art. 31 ust. 1, stwierdza wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. Przepisu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) nie stosuje się.

2. Nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa niezbędnego do wykonywania zadań przekazywanych niniejszą ustawą następuje wraz z ograniczonymi prawami rzeczowymi, które ujawnia się w decyzji administracyjnej o nabyciu mienia. Ich ujawnienie nie narusza praw osób trzecich.

3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

4. Przekazanie mienia jednostce samorządu terytorialnego jest nieodpłatne oraz wolne od podatków i opłat.

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z działalności organów władających przekazywanym mieniem, powstałych przed dniem jego przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Art. 33. Do postępowania w sprawie nabycia mienia, w drodze decyzji administracyjnej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Art. 34. Ostateczna decyzja administracyjna o przekazaniu jednostce samorządu terytorialnego praw, które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

Art. 35. 1. Do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc dotychczasowe akty prawa miejscowego.

2. Wojewodowie ogłoszą, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, wykazy aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą.

Art. 36. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 37. Wojewoda, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, wyznaczy spośród członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim pełnomocnika odpowiedzialnego za koordynację przekazywania mienia i spraw jednostkom samorządu terytorialnego oraz przechodzenia pracowników urzędu wojewódzkiego, wykonujących zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu samorządowi województwa.

Istniejące wersje czasowe art. 38
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.07.01
2012.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 38. 1. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje na realizację przejmowanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadań własnych, które dotychczas były realizowane przez:

  1) jednostki administracji rządowej;

  2) jednostki samorządu terytorialnego jako zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są ustalone zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju.

3. W odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się art. 115 ust. 1 tej ustawy.

4. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymują jako dotacje celowe na zadania własne.

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 37, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, oraz art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.*)

________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 16.06.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60