Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1486

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia - Klasyfikacja rozdziałów:

   a) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

    - rozdział "75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego" otrzymuje brzmienie:

     "75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego",

    - rozdział "75626 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych)" otrzymuje brzmienie:

     "75626 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)",

    - rozdział "75627 Wpływy z podatku akcyzowego od gazu" otrzymuje brzmienie: 

     "75627 Wpływy z podatku akcyzowego od gazu do napędu silników spalinowych",

    - po rozdziale "75631 Wpływy z podatku akcyzowego od suszu tytoniowego" dodaje się rozdział:

     "75632 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)",

   b) w dziale "758 - Różne rozliczenia" po rozdziale "75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki" dodaje się rozdziały 75863 i 75864 wraz z objaśnieniami w następującym brzmieniu:

    "75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowania krajowego.

    75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

    W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i współfinansowania krajowego.",

   c) w dziale "852 - Pomoc społeczna":

    - objaśnienia do rozdziału "85204 Rodziny zastępcze" otrzymują brzmienie:

     "W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).",

    - objaśnienia do rozdziału "85206 Wspieranie rodziny" otrzymują brzmienie:

     "W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.",

    - rozdział "85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze" otrzymuje brzmienie: 

     "85226 Ośrodki adopcyjne";

  2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia - Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) w objaśnieniach do paragrafu "097 Wpływy z różnych dochodów" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret ósme w brzmieniu:

   "- wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego.";

  3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia - Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

   a) objaśnienia do paragrafu "441 Podróże służbowe krajowe" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.",

   b) objaśnienia do paragrafu "442 Podróże służbowe zagraniczne" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.",

   c) paragraf "857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013" otrzymuje brzmienie:

    "857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto";

  4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia - Klasyfikacja paragrafów przychodów po paragrafie "903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" dodaje się paragraf 904 w brzmieniu:

   "904 Przychody związane z zarządzaniem środkami europejskimi";

  5) w załączniku nr 6 do rozporządzenia - Klasyfikacja paragrafów rozchodów po paragrafie "963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" dodaje się paragraf 964 w brzmieniu:

   "964 Rozchody związane z zarządzaniem środkami europejskimi".

§ 2. Przepis § 1 pkt 1 lit. c tiret trzecie ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 listopada 2013 r.*)

__________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9.12.2013 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60