Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 9.11.2012 r. o nasiennictwie - ...

Ustawa z dnia 9.11.2012 r. o nasiennictwie - wyciąg

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1512

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Tytuł I - IX

(pominięto)

Art. 1 - 126. (pominięto)

Tytuł X

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

Art. 127. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 849, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 128. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 129. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 i 1448) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany:

    1) w części I w ust. 36 uchyla się pkt 7;

    2) w części II w ust. 10 uchyla się pkt 2.

Art. 130. W ustawie z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. nr 239, poz. 1591) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 131 - 140. (pominięto)

Art. 141. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 28.12.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60