Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 24.08.2007 r. o zmianie niektórych ...

Ustawa z dnia 24.08.2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2007 r. nr 176, poz. 1238

Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. nr 58, poz. 320, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w art. 10 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmiany uwzględniono w ujednoliconym tekście ustawy)

Art. 3. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 i nr 115, poz. 793) w art. 131 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158, z późn. zm.) w art. 61a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. nr 9, poz. 108 oraz z 2004 r. nr 92, poz. 885) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany uwzględniono w ujednoliconym tekście ustawy)

Art. 8. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. nr 99, poz. 692) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 i nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. nr 220, poz. 1600) w art. 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany uwzględniono w ujednoliconym tekście ustawy)

Art. 12. W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 13. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

(zmiany uwzględniono w ujednoliconym tekście ustawy)

Art. 14. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 i nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. nr 104, poz. 708 i 711) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 15. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

(zmiany uwzględniono w ujednoliconym tekście ustawy)

Art. 16. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. nr 107, poz. 732) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. nr 123, poz. 846) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. nr 170, poz. 1217, nr 171, poz. 1225 i nr 208, poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 19. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. nr 42, poz. 471, z 2002 r. nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. nr 34, poz. 292) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 46, poz. 499, z późn. zm.) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. nr 87, poz. 954, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 23. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902, z późn. zm.) w art. 19 w ust. 2 pkt 33 otrzymuje brzmienie:

(zmiany uwzględniono w ujednoliconym tekście ustawy)

Art. 24. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 25. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. nr 73, poz. 761, z 2004 r. nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. nr 64, poz. 565) wprowadza się następujace zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 27. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z 2004 r. nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. nr 99, poz. 662) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 28. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  art. 19 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 19. 1. Wykonywanie przez przewoźnika drogowego przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia na przewóz kabotażowy, które wydaje minister właściwy do spraw transportu. Przepisy art. 22 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

   2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przewoźnika drogowego, pod warunkiem dołączenia do niego co najmniej dwóch pozytywnych opinii organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych.";

  2)  art. 29 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 29. 1. Wykonywanie przez przewoźnika drogowego przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje minister właściwy do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

   2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przewoźnika drogowego, pod warunkiem dołączenia do niego co najmniej dwóch pozytywnych opinii organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych.";

  3) w art. 87 w ust. 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

   "a) przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,

   b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy,";

  4) w art. 90a:

   a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, corocznie, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, zgodnie z formularzem, o którym mowa w ust. 3.",

   b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w tym informacje uzyskane od innych organów kontrolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia.",

   c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, uwzględniając zakres danych niezbędnych do przekazania Komisji Europejskiej na podstawie przepisów prawa wspólnotowego.".

Art. 29. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. nr 62, poz. 556, z 2004 r. nr 96, poz. 959, z 2005 r. nr 62, poz. 551 oraz z 2006 r. nr 149, poz. 1077) w art. 4:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 30. W ustawie z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. nr 71, poz. 655, z 2003 r. nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 31. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 32. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671, z późn. zm.) w art. 24:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 33. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 34. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. nr 130, poz. 1188, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 35. W ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 97, poz. 962, z 2005 r. nr 141, poz. 1184 oraz z 2006 r. nr 249, poz. 1834) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 36. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, z 2005 r. nr 113, poz. 954 i nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. nr 75, poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 37. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93, poz. 896 oraz z 2005 r. nr 64, poz. 565) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 38. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 39. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

  1)  nieruchomości, w których przeprowadza się badania laboratoryjne, będące w trwałym zarządzie wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przechodzą w trwały zarząd Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

  2)  mienie stanowiące wyposażenie laboratoriów, będące w używaniu lub zarządzie wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przechodzi w zarząd Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

  3) wierzytelności i zobowiązania wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

2.  Przejęcie nieruchomości oraz mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych następuje na podstawie wykazów nieruchomości oraz mienia, sporządzonych przez komisje inwentaryzacyjne.

3.  Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i właściwi miejscowo wojewodowie, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, powołają komisje inwentaryzacyjne, które ustalą i sporządzą wykaz nieruchomości, w których przeprowadza się badania laboratoryjne, oraz wykazy mienia stanowiącego wyposażenie laboratoriów, będącego w używaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

4.  Komisje inwentaryzacyjne działają do czasu zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

5.  Pracownicy wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zatrudnieni na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań laboratoryjnych z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

6.  Do pracowników, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

7.   Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, dokona przeniesień z budżetów wojewodów do części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rynków rolnych - planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia związanych z przejęciem badań laboratoryjnych z wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

8.   Badania laboratoryjne, które do dnia wejścia w życie ustawy nie zostały zakończone w laboratoriach wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, podlegają wykonaniu w laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Art. 40. Licencje udzielone przez Prezesa UTK na podstawie art. 43 ustawy, o której mowa w art. 33, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

Art. 41. Wyroby medyczne stanowiące rezerwy państwowe w dniu 1 maja 2004 r. mogą być nieodpłatnie wprowadzane do używania w trybie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 594).

Art. 42. 1. Do spraw objętych przepisami ustaw zmienianych niniejszą ustawą, wszczętych a niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy tych ustaw, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.  Do postępowań wszczętych a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie art. 11 pkt 2 lit. b i c, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. W przypadku dokonania zgłoszenia planowanego terminu pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 25, w brzmieniu dotychczasowym, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 43. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych w:

  1)  art. 10 ust. 9, art. 13f ust. 3 oraz art. 14 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 8,

  2)  art. 15a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18,

  3)  art. 24 ust. 2 oraz art. 26 ustawy zmienianej w art. 19,

  4) art. 15, art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22,

  5)  art. 90a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 28,

  6) art. 10 ust. 5 oraz art. 14 ustawy zmienianej w art. 30,

  7)  art. 36 ustawy zmienianej w art. 31,

  8)  art. 48 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 33

- zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 44. Przepisy art. 7 pkt 2 i 3 mają zastosowanie do przychodów (dochodów) osiągniętych od dnia 1 stycznia 2007 r.

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11 pkt 2 lit. b i c, który wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 25.09.2007 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60