Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2012 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 267

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. nr 226, poz. 1824) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2:

   a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) fundusz rozliczeniowy - fundusz, o którym mowa w art. 65 i art. 68d ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;",

   b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

    "21) Krajowy Depozyt - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.";

  2) § 11 otrzymuje brzmienie:

   "§ 11. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się za spełniony, jeżeli saldo należności lub zobowiązań w stosunku do domów maklerskich, towarowych domów maklerskich z tytułu nierozliczonych transakcji zawartych na rynku regulowanym i zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym, ustalone przez dom maklerski według stanu na dzień bilansowy, zostanie potwierdzone na pisemne żądanie domu maklerskiego przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do rozliczania tych transakcji.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13.03.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60