Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki ...

Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - wyciąg

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 174, poz. 1039

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 7

(pominięto)

Art. 1 - 87. (pominięto)

Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 88. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 89. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 i nr 149, poz. 887) w art. 108 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

  "7) skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. nr 112, poz. 654) albo wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 174, poz. 1039) - w przypadku praktyk zawodowych.".

Art. 90. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113, poz. 657) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 174, poz. 1039), w zakresie danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych;";

  2) w art. 30 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) art. 74 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;".

Art. 91 - 102. (pominięto)

Art. 103. Traci moc ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1217, z późn. zm.).

Art. 104. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 95 i art. 99, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.*)

___________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 23.08.2011 r.

Załączniki do ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. (poz. 1039)

(pominięto)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60