Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 133, poz. 768

Art. 1. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. nr 167, poz. 1131) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1:

   a)  uchyla się pkt 2 i 8,

   b) w pkt 11 w lit. c przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. d,

   c)  pkt 12 otrzymuje brzmienie:

    "12) polityki certyfikacji - rozwiązania techniczne i organizacyjne uwzględniające sposób, zakres i warunki bezpieczeństwa tworzenia i stosowania certyfikatów dowodu osobistego i certyfikatów podpisu osobistego;";

  2) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Dowód osobisty umożliwia uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych, uwierzytelnienie jego posiadacza w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych z użyciem systemów teleinformatycznych.";

  3)  art. 13 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 13. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

    1)  dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w formie elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi;

    2)  dane służące do składania informacji uwierzytelniającej weryfikowanej za pomocą certyfikatu dowodu osobistego;

    3)  przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wraz z danymi służącymi do składania podpisu osobistego;

    4)  przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego wraz z danymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

    5) przestrzeń na zamieszczenie danych lub aplikacji służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

   2. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego może zawierać dane i aplikacje inne niż określone w ust. 1, jeżeli przewidują to przepisy innej ustawy.";

  4) art. 16 i art. 17 otrzymują brzmienie:

   "Art. 16. 1. Opatrzenie podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego dokumentu w postaci elektronicznej wywołuje dla podmiotu publicznego skutek prawny równoznaczny ze złożeniem własnoręcznego podpisu pod dokumentem w postaci papierowej.

   2. Dla podmiotu innego niż podmiot publiczny skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie dokumentu w postaci elektronicznej podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

   Art. 17. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych świadczy usługi certyfikacyjne dotyczące dowodów osobistych, z wyłączeniem usług związanych z wydawaniem kwalifikowanych certyfikatów na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

   2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, polityki certyfikacji, w tym wymagania organizacyjne i techniczne, dla certyfikatu dowodu osobistego, certyfikatu podpisu osobistego, oraz sposoby centralnego zarządzania dowodami osobistymi i ich funkcjami elektronicznymi, uwzględniając zakres zastosowania tych certyfikatów oraz konieczność zapewnienia współdziałania różnych urządzeń do składania i weryfikacji podpisu osobistego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także określi polityki certyfikacji w zakresie danych lub aplikacji zamieszczanych w dowodzie osobistym na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

   3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne oraz procedury zamieszczania w dowodzie osobistym danych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-4, oraz danych lub aplikacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego.";

  5) w art. 18 uchyla się ust. 5;

  6) w art. 19:

   a)  ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

    "4. Okres ważności certyfikatu podpisu osobistego określają polityki certyfikacji ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2, na czas nie dłuższy niż okres ważności dowodu osobistego.

    5.  Certyfikat podpisu osobistego unieważnia się na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

    6.  Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego nie wpływa na ważność dowodu osobistego.",

   b)  uchyla się ust. 7;

  7)  uchyla się art. 20;

  8) w art. 21 uchyla się ust. 5;

  9) w art. 22:

   a)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Wyłączenie możliwości korzystania z podpisu osobistego jest równoznaczne z unieważnieniem certyfikatu podpisu osobistego.",

   b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Dowody osobiste określone w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3, podlegają wymianie, z wyłączeniem dowodów osobistych, w których unieważniono wyłącznie certyfikat podpisu osobistego.";

  10) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

   "Aktywacja i unieważnianie certyfikatów podpisu osobistego";

  11) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wniosek o aktywację lub unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.";

  12)  art. 34 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 34. 1. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego można złożyć równocześnie z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego lub w terminie późniejszym, nie później jednak niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.

   2. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego składany w terminie późniejszym niż wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu dowolnej gminy.

   3. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   4.  Zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego danych służących do składania podpisu osobistego następuje nie wcześniej niż przy odbiorze dowodu osobistego.";

  13) w art. 35 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego zawiera:";

  14)  art. 36-39 otrzymują brzmienie:

   "Art. 36. Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego lub na skutek prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

   Art. 37. Wniosek o unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może złożyć w okresie ważności dowodu osobistego, jeżeli certyfikat został aktywowany.

   Art. 38. Wniosek o unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego składa się:

    1)  osobiście, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - do organu dowolnej gminy;

    2) telefonicznie - do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

   Art. 39. Wniosek o unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego zawiera następujące dane posiadacza dowodu osobistego:

    1)  imię (imiona);

    2)  nazwisko;

    3)  nazwisko rodowe;

    4)  datę urodzenia;

    5)  miejsce urodzenia;

    6)  imiona rodziców;

    7)  nazwisko rodowe matki.";

  15)  uchyla się art. 40 i art. 41;

  16)  art. 44 i art. 45 otrzymują brzmienie:

   "Art. 44. 1. Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego na skutek ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

   2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

   Art. 45. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb aktywacji certyfikatu dowodu osobistego, aktywacji certyfikatu podpisu osobistego oraz unieważniania certyfikatu podpisu osobistego, a także wzory formularzy w tych sprawach i sposób ich wypełniania, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, nienaruszalności i poufności danych w trakcie aktywacji oraz prawidłowości wypełniania formularzy.";

  17) w art. 46 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

   "6) o którym mowa w art. 22 ust. 4;";

  18) w art. 48 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) dane, o których mowa w art. 39;";

  19) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2, z powodu utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem Rejestru Dowodów Osobistych.";

  20) w art. 51 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) organ gminy, który wydał dowód osobisty - w przypadku utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu osobistego lub jego zgonu oraz gdy osoba obowiązana nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;";

  21) w art. 56:

   a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) dane dotyczące certyfikatu dowodu osobistego oraz certyfikatu podpisu osobistego:

     a)  numer certyfikatu,

     b)  oznaczenie centrum certyfikacji,

     c)  dane zawarte w certyfikacie,

     d)  oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu,

     e)  dane umożliwiające aktywację,

     f) identyfikator urzędnika, który dokonał aktywacji,

     g) dane pozwalające odblokować elektroniczne funkcje dowodu osobistego,

     h) informacje o unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego - daty i przyczyny oraz identyfikator urzędnika, który dokonał unieważnienia;",

   b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

    "7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.;

    8) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.";

  22)  art. 59 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 59. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1)  sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych,

    2) tryb przekazywania danych między Rejestrem Dowodów Osobistych a innymi rejestrami centralnymi

   - uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych wprowadzanych do rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinformatycznych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, weryfikację przekazywanych danych i zapewnienie właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych danych, konieczność zachowania danych archiwalnych, a także potrzebę zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. nr 29, poz. 154, z późn. zm.).";

  23)  art. 64 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 64. Nie udostępnia się danych dotyczących certyfikatu dowodu osobistego oraz certyfikatu podpisu osobistego, z wyłączeniem:

    1)  oznaczenia początku i końca okresu ważności certyfikatu;

    2)  identyfikatora urzędnika, który dokonał aktywacji;

    3)  informacji o unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego - daty i przyczyny oraz identyfikatora urzędnika, który dokonał unieważnienia.";

  24)  uchyla się art. 82;

  25)  art. 87 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 87. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w załączniku do ustawy w części II w kolumnie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych.".";

  26)  art. 88 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 88. Dowody osobiste wydane przed dniem 30 czerwca 2013 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.";

  27) w art. 91:

   a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Z dniem 1 lipca 2013 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.",

   b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Dane zgromadzone w rejestrze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.";

  28)  art. 92 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 92. Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.).";

  29)  art. 93 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.".

Art. 2. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. nr 217, poz. 1427 i nr 239, poz. 1593) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 13 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. nr 29, poz. 154, z późn. zm.), określi, w drodze rozporządzenia:";

  2) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

   "Art. 62a. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 1:

     a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      "1. Ustawa normuje sprawy dowodów osobistych.",

     b)  uchyla się ust. 2;

    2)  uchyla się art. 2-13;

    3)  art. 14 otrzymuje brzmienie:

     "Art. 14. Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu, który wydał dowód osobisty, jeżeli zmiany te mają wpływ na dane zamieszczone w dowodzie osobistym.";

    4)  uchyla się art. 15-31c;

    5) w art. 37 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - adres zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy danych o adresie nie zamieszcza się;";

    6)  tytuł rozdziału 8a otrzymuje brzmienie:

     "Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych";

    7)  uchyla się art. 44a-44d;

    8) w art. 44e w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

     "9) adres miejsca pobytu stałego lub czasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";

    9)  tytuł rozdziału 8b otrzymuje brzmienie:

     "Udostępnianie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych";

    10) w art. 44g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     "1. Organy prowadzące ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.";

    11)  art. 44h otrzymuje brzmienie:

     "Art. 44h. 1. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

      1)  organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

      2)  Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);

      3)  organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;

      4)  państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

      5)  Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.

     2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

      1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;

      2) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;

      3)  innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

     3.  Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

     4.  Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

     5.  Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego uproszczonego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

      1)  posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;

      2)  posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

      3)  uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

     6.  Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane dotyczące dowodów osobistych w oparciu o dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest spełnienie łącznie wymagań określonych w ust. 5, złożenie jednorazowego wniosku i uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 44i ust. 4.

     7.  Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na porównaniu przekazanych danych z danymi z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Wynikiem udostępnienia danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.

     8.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

      1) wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 3,

      2)  uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 5,

      3) wniosku o udostępnienie danych z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 6

     - uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w ust. 5.

     9. Udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych następuje:

      1)  dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 -  nieodpłatnie;

      2)  dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 -  odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty do wniosku o udostępnienie danych.

     10.  Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia im z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

     11.  Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

     12.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

      1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6,

      2)  sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2

     - uwzględniając, że wysokość opłat powinna być zróżnicowana w zależności od sposobu i zakresu udostępniania danych.";

    12) w art. 44i:

     a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      "1. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.",

     b)  uchyla się ust. 2,

     c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

      "3. Dane z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.";

    13)  uchyla się art. 46-48;

    14)  art. 51 otrzymuje brzmienie:

     "Art. 51. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia ochrony danych zawartych w ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.";

    15)  uchyla się art. 56-58.";

   3)  w art. 69 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Postępowania administracyjne w sprawach indywidualnych wszczęte na podstawie ustawy, o której mowa w art. 62a, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w sprawach o:";

   4)  art. 70 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 70. 1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 62a, zachowuje ważność.

    2. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 62a, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.";

   5)  w art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Numer PESEL nadany na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 62a, staje się numerem PESEL w rozumieniu niniejszej ustawy.";

   6)  art. 73 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 73. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają decyzje o zastrzeżeniu udostępnienia danych osobowych wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 62a, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r.";

   7)  art. 79 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 79. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 62a, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 ustawy, o której mowa w art. 62a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2013 r.";

   8)  art. 80 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.".

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60