Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 23.01.2009 r. o wojewodzie i ...

Ustawa z dnia 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

 Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 206

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 6

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 64. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 7

Przepisy zmieniające

Art. 65. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) w art. 6a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 66. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 44, poz. 287, z późn. zm.) w art. 5:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 67. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku odwołania kuratora oświaty wojewoda, z dniem odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi oświaty.".

Art. 68. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w art. 87:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 69. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872, z późn. zm.) w art. 5 uchyla się ust. 5.

Art. 70. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 449) w art. 13 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

  "8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;".

Art. 71. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 72. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.".

Art. 73. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, nr 227, poz. 1505 i nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. nr 18, poz. 97) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 74. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) art. 6 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 75. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 76. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 849 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. nr 20, poz. 106) w art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 77. W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. nr 17, poz. 141 i nr 62, poz. 550) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 78. 1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. wojewodowie i wicewojewodowie powołani na podstawie ustawy uchylanej w art. 82 stają się odpowiednio wojewodami i wicewojewodami w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury urzędów wojewódzkich utworzone na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82 stają się delegaturami urzędów wojewódzkich, o których mowa w art. 14 niniejszej ustawy.

3. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, utworzone na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82, stają się delegaturami urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie, o których mowa w art. 2 pkt 2 niniejszej ustawy.

4. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. pracownicy delegatur komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, utworzonych na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82, stają się pracownikami delegatur urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie, o których mowa w art. 2 pkt 2 niniejszej ustawy.

Art. 79. Statuty urzędów wojewódzkich wydane na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82 zachowują moc do czasu wejścia w życie statutów wydanych na podstawie art. 15 ust. 1 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 80. 1. Zachowują moc porozumienia wojewody z zarządem jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierownikiem państwowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej na obszarze województwa, dotyczące powierzenia, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82, prowadzenia, w imieniu wojewody, niektórych spraw z zakresu jego właściwości. 2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 81. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 38 i art. 41 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 i art. 61 ust. 2 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 82. Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80, poz. 872, z późn. zm.).

Art. 83. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60