Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 2.12.2009 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 2.12.2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 215, poz. 1667

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, nr 98, poz. 819 i nr 168, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 89 w ust. 1:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);",

   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.401,00 zł/1.000 litrów;",

   c) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;",

   d) w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

     - skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów,

     - w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),",

   e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

    "13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);",

   f) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

    "15) pozostałych paliw opałowych:

     a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15 °C jest:

      - niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,

      - równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilogramów,

     b) gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).";

  2) w art. 99 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 146,83 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60