Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Publiczny obrót papierami wartościowymi »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.10.2005 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.10.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

 Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1712

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 22.04.2010 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

  2) wniosku - rozumie się przez to wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

§ 2. 1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej "rynkiem oficjalnych notowań", powinna zapewnić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były wyłącznie akcje, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

  2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

  3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań;

  4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 euro;

  5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami.

2. Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:

  1) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub

  2) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - według prognozowanej ceny rynkowej.

3. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2, ustala się przy zastosowaniu kursu walut obliczonego jako średnią arytmetyczną średnich bieżących kursów walut obcych, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

4. Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone akcje, mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w:

  1) ust. 1 pkt 3 - jeżeli z przepisu ustawy lub innych ustaw wynika, że akcje, które nie są objęte wnioskiem, nie mogą być przedmiotem obrotu, a informacja o tym została, wraz z odpowiednim wyjaśnieniem, podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w odrębnych przepisach;

  2) ust. 1 pkt 4 - jeżeli przedmiotem wniosku są akcje emitenta, tego samego rodzaju, co akcje już dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań;

  3) ust. 1 pkt 5, jeżeli:

   a) co najmniej 25% akcji tego samego emitenta, objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu na tym rynku, znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub

   b) liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań uzyska wielkość zapewniającą płynność, lub

   c) rozproszenie akcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zostało osiągnięte w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy, w których akcje te są już notowane na rynku oficjalnych notowań.

§ 3. Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli:

  1) spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku lub

  2) przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.

§ 4. Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone kwity depozytowe, jeżeli akcje, w związku z którymi kwity te zostały wystawione, zostały dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym, o ile spełnia on warunki określone w § 2.

§ 5. 1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań powinna zapewnić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były wyłącznie obligacje, które spełniają łącznie następujące warunki, z zastrzeżeniem § 6:

  1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

  2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

  3) wnioskiem zostały objęte wszystkie obligacje tego samego rodzaju;

  4) łączna wartość nominalna obligacji objętych wnioskiem, ustalona w sposób określony w § 2 ust. 3, wyniosła równowartość w złotych co najmniej 200.000 euro.

2. Obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, jeżeli spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, oraz akcje wyemitowane w celu realizacji uprawnień obligatariuszy są:

  1) dopuszczone do tego obrotu albo

  2) objęte wnioskiem, łącznie z tymi obligacjami.

§ 6. Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawę, jak również przez państwa członkowskie, w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy, oraz jednostki samorządu terytorialnego tych państw, jeżeli:

  1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

  2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

  3) wnioskiem zostały objęte wszystkie papiery wartościowe tego samego rodzaju.

§ 7. Przepisy § 2-6 nie wyłączają uprawnień spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań do określenia w regulaminie giełdy, o którym mowa w art. 28 ustawy, ostrzejszych warunków dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na tym rynku.

§ 8. 1. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, które przestały spełniać warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nie mogą być przedmiotem obrotu na tym rynku.

2. W przypadku gdy papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub emitenci tych papierów wartościowych przestali spełniać:

  1) warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - właściwy organ spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań wyklucza papiery wartościowe z obrotu na tym rynku;

  2) pozostałe warunki będące podstawą dopuszczenia do obrotu - właściwy organ spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu na tym rynku i przenieść te papiery wartościowe na:

   a) prowadzony przez tę spółkę rynek regulowany, niebędący rynkiem oficjalnych notowań giełdowych,

   b) rynek regulowany niebędący rynkiem oficjalnych notowań giełdowych, prowadzony przez inną spółkę, pod warunkiem wyrażenia zgody przez tę spółkę oraz przez emitenta.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.*)

_________________________________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach (Dz. U. nr 86, poz. 939 oraz z 2002 r. nr 150, poz. 1241), które utraciło moc zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60