Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

 Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłaty za:

  1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza;

  2) substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi;

  3) wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi;

  4) umieszczenie odpadów na składowisku;

  5) pobór wody podziemnej;

  6) pobór wody powierzchniowej śródlądowej;

  7) powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne;

  8) każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

§ 2. Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza, o których mowa w § 1 pkt 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2011.01.01
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

*)§ 3. 1. Jednostkowa stawka opłaty za jeden kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:

  1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) - wynosi 3,54 zł;

  2) chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) - wynosi 1,41 zł;

  3) zawiesiny ogólnej - wynosi 0,43 zł;

  4) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) - wynosi 0,041 zł;

  5) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku - wynosi 0,0118 zł.

2. Jednostkowa stawka opłaty za jeden kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi dla:

  1) fenoli lotnych - wynosi 37,72 zł;

  2) heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla - CCl4), pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu (chloroformu - CHCl3), 1,2-dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu - PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra - wynosi 103,16 zł.

3. Jednostkowe stawki opłaty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 mnoży się przez współczynniki różnicujące, o których mowa w ust. 4-7, zależne od rodzaju wprowadzanych ścieków.

4. Dla ścieków bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe, współczynniki różnicujące wynoszą:

  1) 0,3 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;

  2) 0,4 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

5. Dla ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe wprowadzanych do wód lub do ziemi urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych współczynniki różnicujące wynoszą:

  1) 0,4 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;

  2) 0,5 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

6. Dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń innych niż wymienione w ust. 5 współczynnik różnicujący wynosi 1 - dla jednostkowych stawek opłat określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

7. Dla ścieków innych niż ścieki, o których mowa w ust. 4-6, współczynniki różnicujące wynoszą:

  1) 0,5 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;

  2) 0,7 - dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

8. Podmiot wprowadzający do wód lub do ziemi mieszaninę ścieków powstałych w związku z prowadzoną przez niego działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową ze zmierzoną ilością ścieków pochodzących od innego podmiotu ustala opłatę jako sumę opłat za poszczególne rodzaje ścieków, uwzględniając ich ilości i rodzaje oraz określone dla nich współczynniki różnicujące.

______________________
*) Uwaga od redakcji:
Stawki obowiązujące na rok 2010 podane zostały w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M. P. z 2009 r. nr 57, poz. 780).

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2011.01.01
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

*)§ 4. Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1.000 m3) wód chłodniczych wynosi:

  1) 0,56 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie przekracza +32 °C;

  2) 1,13 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie przekracza +35 °C;

  3) 3,50 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C.

______________________
*) Uwaga od redakcji:
Stawki obowiązujące na rok 2010 podane zostały w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M. P. z 2009 r. nr 57, poz. 780).

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2011.01.01
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

*)§ 5. 1. Jednostkowa stawka opłaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, wynosi:

  1) 0,24 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych;

  2) 0,058 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 857, z 2007 r. nr 123, poz. 846 i nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1057), portów morskich i lotnisk;

  3) 0,047 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach, o których mowa w pkt 1;

  4) 0,071 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach, o których mowa w pkt 1 ;

  5) 0,035 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1.300 osób/km2.

2. Jednostkowe stawki opłaty za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, o których mowa w ust. 1, położonych w miastach o gęstości zaludnienia nieprzekraczającej 1.300 osób/km2 oraz położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1.300 osób/km2, z wyłączeniem powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, są określone w ust. 1 pkt 1-4.

3. Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

______________________
*) Uwaga od redakcji:
Stawki obowiązujące na rok 2010 podane zostały w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M. P. z 2009 r. nr 57, poz. 780).

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2011.01.01
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

*)§ 6. Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów wynosi 0,226 zł, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

______________________
*) Uwaga od redakcji:
Stawki obowiązujące na rok 2010 podane zostały w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M. P. z 2009 r. nr 57, poz. 780).

§ 7. Wysokość stawki opłaty za wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i jednostkowych stawek opłat określonych w § 3-6.

§ 8. Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, o których mowa w § 1 pkt 4, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2011.01.01
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

*)§ 9. 1. Jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3:

  1) wody podziemnej - wynosi 0,095 zł;

  2) wody powierzchniowej śródlądowej - wynosi 0,047 zł.

2. Jeżeli pobrana woda zostanie wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3:

  1) wody podziemnej - wynosi 0,056 zł;

  2) wody powierzchniowej śródlądowej - wynosi 0,034 zł.

3. Jeżeli pobrana woda podziemna zostanie przeznaczona na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 tej wody wynosi 0,081 zł.

4. Jednostkowe stawki opłaty, o których mowa w ust. 1-3, mnoży się przez współczynniki różnicujące określone w ust. 5 - dla wody podziemnej oraz określone w ust. 6 i 10 - dla wody powierzchniowej śródlądowej, zależne od:

  1) jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych śródlądowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości;

  2) części obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody.

5. W przypadku wody podziemnej współczynniki różnicujące wynoszą:

  1) 2 - jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub woda podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom uzdatniania niewymienionym w pkt 2-5;

  2) 1,25 - jeżeli woda podlega procesom odżelaziania lub utleniania;

  3) 1 - jeżeli woda podlega procesom odmanganiania;

  4) 0,5 - jeżeli woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji;

  5) 0,3 - jeżeli woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.

6. W przypadku wody powierzchniowej śródlądowej współczynniki różnicujące wynoszą:

  1) 2,8:

   a) jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania,

   b) przy uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających,

   c) przy stosowaniu innych procesów uzdatniania niewymienionych w lit. b oraz w pkt 2-4;

  2) 2 - przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub ujmowaniu wody za pomocą urządzeń infiltracyjnych;

  3) 1 - przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo przy stosowaniu odżelaziania lub odmanganiania wody z ujęć infiltracyjnych;

  4) 0,6 - przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji na węglu aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.

7. Jeżeli do uzdatniania tej samej wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej stosuje się dwa lub więcej spośród procesów wymienionych w ust. 5 lub w ust. 6, przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy.

8. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska prowadzi, za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 2441, z późn. zm.), pomiar ilości wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej uzdatnionej różnymi sposobami, opłaty ustala się z uwzględnieniem ilości wody uzdatnionej poszczególnymi sposobami.

9. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, dokonujący poboru wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej, uzdatnia części pobranej wody różnymi sposobami, nie prowadząc jej pomiaru za pomocą przyrządów, o których mowa w ust. 8, za miarodajny przy ustalaniu opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najwyższy.

10. Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych śródlądowych dla części obszarów kraju, określonych jako obszary działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej w:

  1) Gdańsku - wynoszą 1;

  2) Gliwicach - wynoszą 1,2;

  3) Krakowie - wynoszą 1,2;

  4) Poznaniu - wynoszą 1,1;

  5) Szczecinie - wynoszą 1;

  6) Warszawie:

   a) na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego - wynoszą 1,1,

   b) na pozostałym obszarze - wynoszą 1;

  7) Wrocławiu - wynoszą 1,2.

______________________
*) Uwaga od redakcji:
Stawki obowiązujące na rok 2010 podane zostały w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M. P. z 2009 r. nr 57, poz. 780).

§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 260, poz. 2176 oraz z 2007 r. nr 106, poz. 723).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2011.01.01
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza *)

______________________
*) Uwaga od redakcji:
Stawki obowiązujące na rok 2010 podane zostały w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M. P. z 2009 r. nr 57, poz. 780).

Tabela A

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.
Rodzaje gazów lub pyłów
Jednostkowa stawka w zł/kg
1
2
3
1
Akrylonitryl (aerozol) 
36,11
2
Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
1,06
3
Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
1,06
4
Alkohole alifatyczne i ich pochodne
1,06
5
Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
1,06
6
Aminy i ich pochodne
1,06
7
Amoniak
0,36
8
Arsen 1)
315,80
9
Azbest
315,80
10
Benzen
7,22
11
Benzo/a/piren
315,80
12
Bizmut 1)
15,05
13
Cer 1)
112,79
14
Chlorek winylu (w fazie gazowej) 
18,05
15
Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
157,91
16
Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC
50,00
17
Chrom 1)
45,12
18
Cyna 1)
4,74
19
Cynk 1)
4,74
20
Tetrachlorek węgla
160,00
21
Dwusiarczek węgla
1,75
22
Dwutlenek siarki
0,44
23
Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg) 
0,24
24
Etery i ich pochodne
1,06
25
Halony: 1211, 1301, 2402
157,91
26
Halony 2)
1,06
27
Heksafluorek siarki
25,00
28
Kadm 1)
157,91
29
Ketony i ich pochodne
1,06
30
Kobalt 1)
45,12
31
Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
1,06
32
Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 2)
1,06
33
Mangan 1)
18,05
34
Metan (stawka w zł/Mg) 
0,24
35
Molibden 1)
10,62
36
Nikiel 1)
315,80
37
Oleje (mgła olejowa) 
1,06
38
Ołów 1)
36,11
39
Organiczne pochodne związków siarki
1,06
40
Perfluorowęglowodory
25,00
41
Pierwiastki metaliczne i ich związki 3)
1,06
42
Pierwiastki niemetaliczne
1,06
43
Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg) 
71,30
44
Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności 4)
315,80
45
Polichlorowane bifenyle
157,91
46
Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
0,30
47
Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)
1,23
48
Pyły nawozów sztucznych
1,23
49
Pyły polimerów
0,48
50
Pyły środków powierzchniowo czynnych
1,23
51
Pyły węgla brunatnego
0,48
52
Pyły węglowo-grafitowe, sadza
1,23
53
Pyły ze spalania paliw
0,30
54
Pyły pozostałe
0,48
55
Rtęć 1)
157,91
56
Sole niemetali 2)
1,06
57
Substancje organiczne 5)
5,29
58
Tlenek węgla
0,11
59
Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
0,44
60
Tlenki niemetali 2)
1,06
61
1,1,1-trójchloroetan
157,91
62
Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 2)
0,11
63
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 2)
1,20
64
Wodorofluorowęglowodory
25,00
65
Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
1,06
66
Związki heterocykliczne
1,06
67
Związki izocykliczne
1,06

Objaśnienia:
1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.
2) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach.
3) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach, w przeliczeniu na masę pierwiastka metalicznego występującego w związku.
4) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:
     1) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna - 1;
     2) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna - 0,5;
     3) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;
     4) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;
     5) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;
     6) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna - 0,01;
     7) Oktachlorodibenzodioksyna - 0,001;
     8) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran - 0,1;
     9) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,5;
   10) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,05;
   11) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;
   12) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran - 0,1;
   13) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;
   14) 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;
   15) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran - 0,01;
   16) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran - 0,01;
   17) Oktachlorodibenzofuran - 0,001.
5) Substancje organiczne w postaci gazów i par, w tym lotne związki organiczne, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; stawka opłaty dotyczy instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi.

Uwaga:
W przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:
1) powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,
2) z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,
3) z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
4) z chowu lub hodowli drobiu
- jednostkowe stawki opłaty określają odpowiednio tabele B-E.

Tabela B

Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych1)

Lp.
Rodzaj operacji technicznej
Jednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej2)
1
2
3
1
Napełnianie zbiorników z dachem stałym
4,93
2
Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym
0,30
3
Napełnianie zbiorników podziemnych
2,62
4
Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw
2,62
5
Napełnianie cystern kolejowych
2,02
6
Napełnianie cystern samochodowych
1,42
7
Napełnianie zbiorników pojazdów
2,92

Objaśnienia:
1) Do ustalenia opłaty za gazy wprowadzane do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji η (%), stosuje się współczynnik (100 - η)/100. Łączna stawka opłaty za gazy wprowadzane do powietrza obejmujące: węglowodory alifatyczne, pierścieniowe i aromatyczne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka benzyny silnikowej - 1 Mg.

Tabela C

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane1)

Lp.
Rodzaje kotłów
Nominalna moc cieplna kotła w MW
Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa 2)
1
2
3
4
I
Kotły opalane węglem kamiennym
1
Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym
≤ 3
14,74 zł/Mg
> 3 i ≤ 5
13,79 zł/Mg
2
Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego
≤ 5
22,84 zł/Mg
3
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym
≤ 5
25,58 zł/Mg
4
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym
≤ 5
19,42 zł/Mg
5
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego
≤ 5
28,58 zł/Mg
II
Kotły opalane koksem
1
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym
≤ 5
19,61 zł/Mg
2
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym
≤ 5
15,71 zł/Mg
3
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego
≤ 5
22,55 zł/Mg
III
Kotły opalane drewnem
≤ 5
3,76 zł/Mg
IV
Kotły opalane olejem
1
Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%) 
≤ 5
7,80 zł/Mg
2
Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%) 
≤ 5
9,58 zł/Mg
3
Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%) 
≤ 5
15,18 zł/Mg
4
Olej napędowy
≤ 5
7,51 zł/Mg
V
Kotły opalane paliwem gazowym
1
Gaz ziemny wysokometanowy
≤ 1,4
1.114,48 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 5
1.392,47 zł/106 m3
2
Gaz ziemny zaazotowany
≤ 1,4
779,26 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 5
975,96 zł/106 m3
3
Gaz płynny propan-butan
≤ 5
1,51 zł/Mg

Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: benzo/a/piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły ze spalania paliw, sadzę, tlenki azotu i tlenek węgla, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg lub 106 m3.

Tabela D

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych1)

Lp.
Rodzaj silnika spalinowego
Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa 2)
 
 
benzyny silnikowej 3) BS
gazu płynnego propan-butan LPG
sprężo-
nego gazu ziemnego CNG4) (silniki fab-
rycznie przysto-
sowane do zasilania gazem)
sprężo-
nego gazu ziemnego CNG4) (silniki przebu-
dowane)
oleju napędo-
wego ON
biodiesla5) BD
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.
63,56
40,76
- 6)
- 6)
17,34
14,16
2
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)
24,13
35,13
- 6)
- 6)
10,06
8,99
3
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)
16,14
23,09
- 6)
- 6)
10,06
8,99
4
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)
10,52
14,95
9,42
11,15
7,75
6,90
5
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)
5,47
7,51
4,77
5,65
4,43
3,68
6
Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)
4,83
6,79
4,14
4,80
3,14
2,53
7
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.
58,96
39,11
- 6)
- 6)
20,52
17,40
8
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)
31,15
34,63
- 6)
- 6)
12,59
11,36
9
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)
18,61
20,43
- 6)
- 6)
12,59
11,36
10
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)
12,03
13,25
10,48
12,40
9,50
8,62
11
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)
6,31
6,80
5,34
6,33
5,44
4,64
12
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)
5,87
6,17
4,90
5,75
3,71
3,11
13
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.
79,69
- 6)
- 6)
- 6)
41,40
38,28
14
Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
48,04
43,46
15
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)
- 6)
- 6)
- 6)
12,71
17,35
13,09
16
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)
- 6)
- 6)
- 6)
10,27
13,56
10,16
17
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)
- 6)
- 6)
5,96
8,46
9,93
7,10
18
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)
- 6)
- 6)
4,97
6,45
7,21
4,90
19
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)
- 6)
- 6)
3,65
4,25
5,01
3,35
20
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
43,01
40,60
21
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
34,20
31,13
22
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)
-6)
-6)
-6)
-6)
23,31
21,50
23
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
13,21
11,87
24
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.
224,00
37,52
- 6)
- 6)
43,47
40,31
25
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000 - 2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)
224,00
37,52
- 6)
- 6)
34,20
31,14
26
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004 - 2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)
165,00
37,52
- 6)
- 6)
23,33
21,50
27
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
13,23
11,87
28
Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r.
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
40,48
37,50
29
Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
15,12
14,85
30
Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r.
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
40,46
37,43
31
Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
18,32
16,72
32
Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach
63,56
40,76
- 6)
- 6)
17,34
14,16

Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadzę, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg.
3) Dotyczy także benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu (BE) do 10% masy. W przypadku stosowania benzyny o wyższej zawartości biokomponentów lub biopaliw stanowiących samoistne paliwo, w silnikach fabrycznie przystosowanych do zasilania biopaliwami, stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:
stawka jednostkowa dla biopaliwa = stawka jednostkowa (BS) x [1 - 0,072 x (y - 10) /100], w którym:
y - oznacza zawartość biokomponentu w mieszaninie podawaną w% masy,
stawka jednostkowa (BS) - oznacza stawkę dla benzyny silnikowej w zł.
4) Dotyczy także biometanu.
5) Dotyczy estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przypadku stosowania mieszaniny estrów z olejem napędowym stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:
stawka jednostkowa dla mieszaniny = stawka jednostkowa (ON) - x x [stawka jednostkowa (ON) - stawka jednostkowa (BD)]/100,
w którym:
x - oznacza procentową zawartość biodiesla w mieszaninie podawaną w% masy,
stawka jednostkowa (ON) - oznacza stawkę dla oleju napędowego w zł,
stawka jednostkowa (BD) - oznacza stawkę dla biodiesla w zł.
6) Dla pozycji oznaczonych "-" oraz dla przypadków nieuwzględnionych w tabeli D, wysokość opłaty należy ustalić na zasadach ogólnych z wykorzystaniem tabeli A. Oznacza to, że należy określić wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) na podstawie własnych ustaleń podmiotu (w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika lub innych danych technicznych lub technologicznych). Później należy pomnożyć ilość każdego z zanieczyszczeń przez odpowiednią stawkę jednostkową dla danego zanieczyszczenia określoną w tabeli A, a następnie należy zsumować otrzymane wyniki, uzyskując kwotę całej opłaty.
7) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1, 2, 3, 4 lub 5 jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi dla:

  1) samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe w serii 01 lub późniejszej poprawek do Regulaminu 83 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów,
2) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg w serii 02 (poziom wymagań A) lub późniejszej poprawek do Regulaminu 49 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.
8) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I, etapu II lub etapu IIIA jest wyciąg ze świadectwa homologacji, kopia certyfikatu homologacji typu silnika lub odpowiadający im dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację silnika w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. nr 220, poz. 2180), rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. nr 202, poz. 1681), Regulaminie 96 EKG ONZ lub dyrektywie 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Tabela E

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu1)

Lp.
System chowu lub hodowli drobiu
Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok) 2)
1
2
3
I
Stada reprodukcyjne
1

 

System bezklatkowy, ściółkowy

 

kury nieśne
13,21
kury mięsne
20,36
2

 

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów kury nieśne
8,76
kury mięsne
14,65
II
Kury nieśne
1

 

System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody zbiornik nienapowietrzany
9,89
zbiornik napowietrzany
14,63
2
System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów
7,42
3
System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów
5,87
4
System bezklatkowy, ściółkowy
13,94
5
System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
8,76
III
Brojlery kurze
1
System bezklatkowy, ściółkowy
10,22
2
System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
4,76
3
System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
4,09
IV
Kurczęta (odchowanie)
1
System bezklatkowy, ściółkowy
12,59
2
System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
6,56
3
System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
5,03
V
Indyki
System bezklatkowy, ściółkowy
31,84
VI
Perlice
System bezklatkowy, ściółkowy
34,10
VII
Gęsi, kaczki
System bezklatkowy, ściółkowy
16,42

Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: amoniak, pył, siarkowodór (występujący pod pozycją "Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki"), wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim; jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu.

Uwaga:
Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oblicza się według wzoru:

O = q x k x t x 10-4,

w którym:
O - oznacza opłatę za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu,
q - oznacza jednostkową stawkę opłaty określoną w tabeli E,
k - oznacza liczbę stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystaną w procesie produkcyjnym,
t - oznacza faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku,
10-4 - oznacza mnożnik uwzględniający to, że jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E odniesiona jest do 100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymywania drobiu wyrażony jest jako procentowa część roku.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2011.01.01
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku *)

______________________
*) Uwaga od redakcji:
Stawki obowiązujące na rok 2010 podane zostały w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M. P. z 2009 r. nr 57, poz. 780).

Lp.
Kod odpadu
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg
1
2
3
4
1
01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
 
2
01 01 Odpady z wydobywania kopalin
 
3
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
16,27
4
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
10,50
5
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
10,50
6
01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali  
7
01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
52,21
8
01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
52,21
9
01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
16,26
10
01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
52,21
11
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
16,27
12
01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
16,27
13
01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
47,98
14
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
9,26
15
01 03 99 Inne niewymienione odpady
10,50
16
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali  
17
01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
52,21
18
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
10,50
19
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
10,50
20
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
52,21
21
01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
10,501)
22
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
9,671)
23
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
10,50
24
01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
47,981)
25
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
9,671)
26
01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
47,981)
27
01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
9,671)
28
01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
47,981)
29
01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
9,671)
30
01 04 99 Inne niewymienione odpady
10,50
31
01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze  
32
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
10,501)
33
01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
52,213)
34
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
52,21
35
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
10,501)
36
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
16,271)
37
01 05 99 Inne niewymienione odpady
10,50
38
02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności  
39
02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa  
40
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
16,271)
41
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
137,09
42
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
100,00
43
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 
16,27
44
02 01 06 Odchody zwierzęce
52,21
45
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
100,00
46
02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 
137,09
47
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
52,21
48
02 01 10 Odpady metalowe
10,50
49
02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
137,09
50
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
137,09
51
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
137,09
52
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
16,27
53
02 01 99 Inne niewymienione odpady
10,50
54
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego  
55
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
16,271)
56
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
52,21
57
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
52,21
58
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
52,211)
59
02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
137,09
60
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
137,09
61
02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
137,09
62
02 02 99 Inne niewymienione odpady
16,27
63
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)  
64
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
10,501)
65
02 03 02 Odpady konserwantów
16,27
66
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
16,27
67
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
16,27
68
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
16,271)
69
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
10,50
70
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
10,50
71
02 03 82 Odpady tytoniowe
16,27
72
02 03 99 Inne niewymienione odpady
10,50
73
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego  
74
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
10,501)
75
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 
10,50
76
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
10,501)
77
02 04 80 Wysłodki
10,501)
78
02 04 99 Inne niewymienione odpady
10,50
79
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego  
80
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
16,27
81
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
16,271)
82
02 05 80 Odpadowa serwatka
16,272)
83
02 05 99 Inne niewymienione odpady
16,27
84
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego  
85
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
16,27
86
02 06 02 Odpady konserwantów
16,27
87
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
16,271)
88
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
16,27
89
02 06 99 Inne niewymienione odpady
16,27
90
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)   
91
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
10,501)
92
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
52,21
93
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
52,21
94
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
16,27
95
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
52,211)
96
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
16,271)
97
02 07 99 Inne niewymienione odpady
10,50
98
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury  
99
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli  
100
03 01 01 Odpady kory i korka
52,21
101
03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
52,21
102
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
52,21
103
03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
52,21
104
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
52,21
105
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
52,211)
106
03 01 99 Inne niewymienione odpady
52,21
107
03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna  
108
03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
52,21
109
03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
137,09
110
03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
52,21
111
03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
52,21
112
03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
52,21
113
03 02 99 Inne niewymienione odpady
52,21
114
03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury  
115
03 03 01 Odpady z kory i drewna
52,21
116
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 
52,211)
117
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
52,211)
118
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
10,501)
119
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
52,21
120
03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
52,211)
121
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
10,501)
122
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
52,211)
123
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
52,211)
124
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia
52,211)
125
03 03 99 Inne niewymienione odpady
10,50
126
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego  
127
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego  
128
04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 
52,21
129
04 01 02 Odpady z wapnienia
52,21
130
04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) 
137,09
131
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom
52,211)
132
04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
16,271)
133
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
52,211)
134
04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
16,271)
135
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 
52,21
136
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
10,50
137
04 01 99 Inne niewymienione odpady
10,50
138
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego  
139
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 
16,27
140
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 
16,27
141
04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
52,21
142
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
16,27
143
04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
52,21
144
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
16,27
145
04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
146
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
16,271)
147
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
10,50
148
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
10,50
149
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
16,27
150
04 02 99 Inne niewymienione odpady
10,50
151
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla  
152
05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej  
153
05 01 02* Osady z odsalania
52,211)
154
05 01 03* Osady z dna zbiorników
137,091)
155
05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
137,09
156
05 01 05* Wycieki ropy naftowej
137,092)
157
05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
52,211)
158
05 01 07* Kwaśne smoły
137,09
159
05 01 08* Inne smoły
52,21
160
05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
161
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
52,211)
162
05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
137,09
163
05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy
137,092)
164
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
16,271)
165
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
16,27
166
05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
52,21
167
05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
16,27
168
05 01 17 Bitum
16,27
169
05 01 99 Inne niewymienione odpady
16,27
170
05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla  
171
05 06 01* Kwaśne smoły
137,09
172
05 06 03* Inne smoły
52,21
173
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
16,27
174
05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole
137,092)
175
05 06 99 Inne niewymienione odpady
16,27
176
05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego  
177
05 07 01* Osady zawierające rtęć
137,09
178
05 07 02 Odpady zawierające siarkę
52,21
179
05 07 99 Inne niewymienione odpady
52,21
180
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej  
181
06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych  
182
06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy
52,212)
183
06 01 02* Kwas chlorowodorowy
52,212)
184
06 01 03* Kwas fluorowodorowy
52,212)
185
06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy
16,272)
186
06 01 05* Kwas azotowy i azotawy
52,212)
187
06 01 06* Inne kwasy
52,212)
188
06 01 99 Inne niewymienione odpady
16,27
189
06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków  
190
06 02 01* Wodorotlenek wapniowy
52,21
191
06 02 03* Wodorotlenek amonowy
52,212)
192
06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
52,21
193
06 02 05* Inne wodorotlenki
52,21
194
06 02 99 Inne niewymienione odpady
52,21
195
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali  
196
06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki
137,093)
197
06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
137,093)
198
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
52,213)
199
06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie
137,09
200
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
52,21
201
06 03 99 Inne niewymienione odpady
52,21
202
06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03  
203
06 04 03* Odpady zawierające arsen
125,77
204
06 04 04* Odpady zawierające rtęć
137,09
205
06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie
137,09
206
06 04 99 Inne niewymienione odpady
52,21
207
06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
208
06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
209
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
52,211)
210
06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania  
211
06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
137,09
212
06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
52,21
213
06 06 99 Inne niewymienione odpady
52,21
214
06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru  
215
06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy
45,91
216
06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru
52,21
217
06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć
137,091)
218
06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 
137,092)
219
06 07 99 Inne niewymienione odpady
52,21
220
06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu  
221
06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
52,21
222
06 08 99 Inne niewymienione odpady
52,21
223
06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu  
224
06 09 02 Żużel fosforowy
52,21
225
06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
125,77
226
06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
14,98
227
06 09 80 Fosfogipsy
9,67
228
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
9,67
229
06 09 99 Inne niewymienione odpady
10,50
230
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych  
231
06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
52,21
232
06 10 99 Inne niewymienione odpady
52,21
233
06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych  
234
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
16,27
235
06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu
16,27
236
06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu
47,98
237
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu
52,21
238
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy
16,27
239
06 11 99 Inne niewymienione odpady
16,27
240
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych  
241
06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
137,093)
242
06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
52,21
243
06 13 03 Czysta sadza
10,50
244
06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu
45,91
245
06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
52,21
246
06 13 99 Inne niewymienione odpady
10,50
247
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej  
248
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej  
249
07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
137,093)
250
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
251
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
252
07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
137,09
253
07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
137,09
254
07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
137,091)
255
07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
137,091)
256
07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
257
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
52,211)
258
07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
52,21
259
07 01 99 Inne niewymienione odpady
52,21
260
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych  
261
07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
137,093)
262
07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
263
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
264
07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
137,09
265
07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
137,09
266
07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
137,091)
267
07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
137,091)
268
07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
269
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
52,211)
270
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
100,00
271
07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) 
52,21
272
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
16,27
273
07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
52,21
274
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
16,27
275
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
52,21
276
07 02 99 Inne niewymienione odpady
16,27
277
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)   
278
07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
137,091) 3)
279
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
280
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
281
07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
137,09
282
07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
137,09
283
07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
137,091)
284
07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
137,091)
285
07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
286
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
52,211)
287
07 03 99 Inne niewymienione odpady
52,21
288
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów  
289
07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
137,093)
290
07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
291
07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
292
07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
137,091)
293
07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
137,091)
294
07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
137,091)
295
07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
137,091)
296
07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
297
07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
52,211)
298
07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
137,09
299
07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 
137,093)
300
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
52,213)
301
07 04 99 Inne niewymienione odpady
52,21
302
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków  
303
07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
137,093)
304
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
305
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
306
07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
137,09
307
07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
137,09
308
07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
137,091)
309
07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
137,091)
310
07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
311
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
52,211)
312
07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
137,09
313
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
52,21
314
07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
137,092)
315
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
52,212)
316
07 05 99 Inne niewymienione odpady
52,21
317
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków  
318
07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
137,093)
319
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
320
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
321
07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
137,09
322
07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
137,09
323
07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
137,091)
324
07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
137,091)
325
07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
326
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
52,211)
327
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
52,21
328
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
16,27
329
07 06 99 Inne niewymienione odpady
16,27
330
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych  
331
07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
137,093)
332
07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
333
07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
137,092)
334
07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
137,09
335
07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
137,09
336
07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
137,091)
337
07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
137,091)
338
07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
339
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
52,211)
340
07 07 99 Inne niewymienione odpady
52,21
341
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich  
342
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów  
343
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
137,09
344
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
52,21
345
08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
137,091)
346
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
52,211)
347
08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
52,211)
348
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
16,271)
349
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
52,211)
350
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
16,271)
351
08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
52,211)
352
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
16,271)
353
08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów
52,21
354
08 01 99 Inne niewymienione odpady
16,27
355
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)   
356
08 02 01 Odpady proszków powlekających
16,27
357
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
10,501)
358
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
10,501)
359
08 02 99 Inne niewymienione odpady
10,50
360
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich  
361
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
16,271)
362
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
16,272)
363
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
52,21
364
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
16,27
365
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
52,21
366
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
16,27
367
08 03 16* Zużyte roztwory trawiące
52,211)
368
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
137,09
369
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
52,21
370
08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
137,092)
371
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
52,212)
372
08 03 99 Inne niewymienione odpady
16,27
373
08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)  
374
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
137,09
375
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
52,21
376
08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
137,09
377
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
52,21
378
08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
52,211)
379
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
16,271)
380
08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
137,092)
381
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
52,212)
382
08 04 17* Olej żywiczny
137,09
383
08 04 99 Inne niewymienione odpady
16,27
384
08 05 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08  
385
08 05 01* Odpady izocyjanianów
137,09
386
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych  
387
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych  
388
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
137,092)
389
09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
137,092)
390
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
137,092)
391
09 01 04* Roztwory utrwalaczy
137,092)
392
09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
137,092)
393
09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
137,091)
394
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
16,27
395
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
16,27
396
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
10,50
397
09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
16,27
398
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
10,50
399
09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
137,092)
400
09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne
137,09
401
09 01 99 Inne niewymienione odpady
10,50
402
10 Odpady z procesów termicznych  
403
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)   
404
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 
16,27
405
10 01 02 Popioły lotne z węgla
16,27
406
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
14,98
407
10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
52,21
408
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
9,67
409
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
9,671)
410
10 01 09* Kwas siarkowy
52,212)
411
10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
52,21
412
10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
52,21
413
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
16,27
414
10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
52,21
415
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
16,27
416
10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
417
10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
16,27
418
10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
419
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
16,271)
420
10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
421
10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
16,271)
422
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
16,27
423
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
16,27
424
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
16,271)
425
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
14,981)
426
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
10,50
427
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 
14,98
428
10 01 99 Inne niewymienione odpady
10,50
429
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali  
430
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 
16,27
431
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
16,27
432
10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
433
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10,50
434
10 02 10 Zgorzelina walcownicza
16,27
435
10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
52,211)
436
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10,501)
437
10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
438
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
16,271)
439
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
16,271)
440
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
16,27
441
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy
16,27
442
10 02 99 Inne niewymienione odpady
10,50
443
10 03 Odpady z hutnictwa aluminium  
444
10 03 02 Odpadowe anody
16,27
445
10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej
52,21
446
10 03 05 Odpady tlenku glinu
52,21
447
10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej
52,21
448
10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
52,21
449
10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
52,21
450
10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
16,27
451
10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
52,21
452
10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
16,27
453
10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
454
10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
16,27
455
10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
52,21
456
10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
16,27
457
10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
458
10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
16,27
459
10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
460
10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
16,271)
461
10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
52,21
462
10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
16,271)
463
10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
464
10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
16,27
465
10 03 99 Inne niewymienione odpady
16,27
466
10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu  
467
10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
52,21
468
10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
52,21
469
10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) 
137,09
470
10 04 04* Pyły z gazów odlotowych
137,09
471
10 04 05* Inne cząstki i pyły
52,21
472
10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
137,09
473
10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
137,091)
474
10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
52,211)
475
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
16,271)
476
10 04 99 Inne niewymienione odpady
16,27
477
10 05 Odpady z hutnictwa cynku  
478
10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
52,21
479
10 05 03* Pyły z gazów odlotowych
137,09
480
10 05 04 Inne cząstki i pyły
52,21
481
10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
137,09
482
10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
137,091)
483
10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
52,211)
484
10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
16,271)
485
10 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
52,21
486
10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
16,27
487
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
16,27
488
10 05 99 Inne niewymienione odpady
16,27
489
10 06 Odpady z hutnictwa miedzi  
490
10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
16,27
491
10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
16,27
492
10 06 03* Pyły z gazów odlotowych
52,21
493
10 06 04 Inne cząstki i pyły
16,27
494
10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
52,21
495
10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
52,211)
496
10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
16,271)
497
10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
16,271)
498
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
10,50
499
10 06 99 Inne niewymienione odpady
10,50
500
10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny  
501
10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
16,27
502
10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
16,27
503
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
16,27
504
10 07 04 Inne cząstki i pyły
16,27
505
10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
16,271)
506
10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
52,211)
507
10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
16,271)
508
10 07 99 Inne niewymienione odpady
16,27
509
10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych  
510
10 08 04 Cząstki i pyły
52,21
511
10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
137,09
512
10 08 09 Inne żużle
52,21
513
10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
52,21
514
10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
16,27
515
10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
52,21
516
10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
16,27
517
10 08 14 Odpadowe anody
16,27
518
10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
519
10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
16,27
520
10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
521
10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
52,211)
522
10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
52,211)
523
10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
16,271)
524
10 08 99 Inne niewymienione odpady
16,27
525
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza  
526
10 09 03 Żużle odlewnicze
16,27
527
10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
52,21
528
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
16,27
529
10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
52,21
530
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
16,27
531
10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
532
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
16,27
533
10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
52,21
534
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
16,27
535
10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
52,21
536
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
16,27
537
10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
52,21
538
10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
16,27
539
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
16,27
540
10 09 99 Inne niewymienione odpady
16,27
541
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych  
542
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
16,27
543
10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
52,21
544
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
16,27
545
10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
52,21
546
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
16,27
547
10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
548
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
16,27
549
10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
52,21
550
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
16,27
551
10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
52,21
552
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
16,27
553
10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
52,21
554
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
16,27
555
10 10 99 Inne niewymienione odpady
16,27
556
10 11 Odpady z hutnictwa szkła  
557
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
52,21
558
10 11 05 Cząstki i pyły
52,21
559
10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
52,21
560
10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
16,27
561
10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) 
137,09
562
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
52,21
563
10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
564
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
52,211)
565
10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
566
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
16,27
567
10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
568
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
16,271)
569
10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
52,21
570
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
16,27
571
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
137,091)
572
10 11 81* Odpady zawierające azbest
45,91
573
10 11 99 Inne niewymienione odpady
16,27
574
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)   
575
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10,50
576
10 12 03 Cząstki i pyły
52,21
577
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
16,271)
578
10 12 06 Zużyte formy
10,50
579
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 
10,50
580
10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
581
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
16,27
582
10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
52,21
583
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
16,27
584
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
16,271)
585
10 12 99 Inne niewymienione odpady
10,50
586
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów  
587
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10,50
588
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
16,27
589
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
52,21
590
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
16,271)
591
10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
45,91
592
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
47,98
593
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10,50
594
10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
595
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
16,27
596
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
10,501)
597
10 13 80 Odpady z produkcji cementu
10,50
598
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
10,50
599
10 13 82 Wybrakowane wyroby
10,50
600
10 13 99 Inne niewymienione odpady
10,50
601
10 14 Odpady z krematoriów  
602
10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
137,09
603
10 80 Odpady z produkcji żelazostopów  
604
10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu
16,27
605
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu
137,09
606
10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu
52,21
607
10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu
137,09
608
10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu
52,21
609
10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu
52,21
610
10 80 99 Inne niewymienione odpady
16,27
611
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych  
612
11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)   
613
11 01 05* Kwasy trawiące
137,092)
614
11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
52,21
615
11 01 07* Alkalia trawiące
52,212)
616
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania
52,211)
617
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
618
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
16,271)
619
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
52,212)
620
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
16,272)
621
11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
52,21
622
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
16,27
623
11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
52,213)
624
11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
52,211)
625
11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
52,21
626
11 01 99 Inne niewymienione odpady
16,27
627
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych  
628
11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 
52,21
629
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
16,27
630
11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
52,21
631
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
16,27
632
11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
52,21
633
11 02 99 Inne niewymienione odpady
16,27
634
11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali  
635
11 03 01* Odpady zawierające cyjanki
137,09
636
11 03 02* Inne odpady
52,21
637
11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania  
638
11 05 01 Cynk twardy
16,27
639
11 05 02 Popiół cynkowy
52,21
640
11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
52,21
641
11 05 04* Zużyty topnik
52,21
642
11 05 99 Inne niewymienione odpady
16,27
643
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych  
644
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych  
645
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
10,50
646
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
10,50
647
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
16,27
648
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
16,27
649
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
16,27
650
12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 
137,092)
651
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 
52,212)
652
12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
137,092)
653
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
52,212)
654
12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
137,092)
655
12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
52,21
656
12 01 13 Odpady spawalnicze
16,27
657
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
658
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
52,211)
659
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
52,21
660
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
16,27
661
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) 
137,091)
662
12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
52,212)
663
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
52,21
664
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
16,27
665
12 01 99 Inne niewymienione odpady
10,501)
666
12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)   
667
12 03 01* Wodne ciecze myjące
52,212)
668
12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą
52,211)
669
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)   
670
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne  
671
13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB
137,092)
672
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
137,092)
673
13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
52,212)
674
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
137,092)
675
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
52,212)
676
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
52,212)
677
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
52,212)
678
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
52,212)
679
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  
680
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
186,262)
681
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
108,462)
682
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
108,462)
683
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
108,462)
684
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
108,462)
685
13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła  
686
13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
137,092)
687
13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
137,092)
688
13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
52,212)
689
13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
52,212)
690
13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
52,212)
691
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
52,212)
692
13 04 Oleje zęzowe  
693
13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
137,092)
694
13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
52,212)
695
13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich
137,092)
696
13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach  
697
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
137,09
698
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
137,091)
699
13 05 03* Szlamy z kolektorów
137,091)
700
13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach
137,092)
701
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
137,092)
702
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
137,09
703
13 07 Odpady paliw ciekłych  
704
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
137,092)
705
13 07 02* Benzyna
137,092)
706
13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 
137,092)
707
13 08 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach  
708
13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania
137,093)
709
13 08 02* Inne emulsje
137,092)
710
13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków
137,09
711
13 08 99* Inne niewymienione odpady
52,21
712
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)   
713
14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach  
714
14 06 01* Freony, HCFC, HFC
137,092)
715
14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
137,092)
716
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
137,092)
717
14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
137,091)
718
14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
137,091)
719
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach  
720
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)   
721
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
100,00
722
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
100,00
723
15 01 03 Opakowania z drewna
100,00
724
15 01 04 Opakowania z metali
100,00
725
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
100,00
726
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
100,00
727
15 01 07 Opakowania ze szkła
100,00
728
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
100,00
729
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 
100,00
730
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
45,91
731
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne  
732
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 
137,09
733
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
52,21
734
16 Odpady nieujęte w innych grupach  
735
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)  
736
16 01 03 Zużyte opony
100,00
737
16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy
137,092)
738
16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
100,002)
739
16 01 07* Filtry olejowe
137,09
740
16 01 08* Elementy zawierające rtęć
137,09
741
16 01 09* Elementy zawierające PCB
137,09
742
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 
137,09
743
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest
45,91
744
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
52,21
745
16 01 13* Płyny hamulcowe
137,092)
746
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
137,092)
747
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
52,212)
748
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
100,00
749
16 01 17 Metale żelazne
100,00
750
16 01 18 Metale nieżelazne
100,00
751
16 01 19 Tworzywa sztuczne
100,00
752
16 01 20 Szkło
100,00
753
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
52,21
754
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16,27
755
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16,27
756
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych  
757
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
137,092)
758
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
137,092)
759
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
137,092)
760
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
45,91
761
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
100,002)
762
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
100,002)
763
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
100,002)
764
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
100,00
765
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku  
766
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
52,21
767
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16,27
768
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
52,21
769
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16,27
770
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16,27
771
16 04 Odpady materiałów wybuchowych  
772
16 04 01* Odpadowa amunicja
137,092)
773
16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) 
137,092)
774
16 04 03* Inne materiały wybuchowe
137,092)
775
16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia  
776
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
52,212)
777
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
16,27
778
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
52,21
779
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 
52,21
780
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 
52,21
781
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16,27
782
16 06 Baterie i akumulatory  
783
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
186,26
784
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
186,26
785
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
186,26
786
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
100,00
787
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
100,00
788
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
186,262)
789
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)   
790
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
137,09
791
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
137,09
792
16 07 99 Inne niewymienione odpady
52,21
793
16 08 Zużyte katalizatory  
794
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
52,21
795
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
137,09
796
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
52,21
797
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
52,21
798
16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
137,09
799
16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
137,092)
800
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
137,09
801
16 09 Substancje utleniające  
802
16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) 
137,092)
803
16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) 
137,092)
804
16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) 
137,092)
805
16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniające
137,092)
806
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania  
807
16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
137,092)
808
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
52,212)
809
16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
137,092)
810
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
52,212)
811
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe  
812
16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
813
16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
16,27
814
16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
815
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16,27
816
16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
52,21
817
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
16,27
818
16 80 Odpady różne  
819
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16,27
820
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych  
821
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
52,21
822
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16,27
823
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych  
824
16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
0 (100,004))
825
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
0 (100,004))
826
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)   
827
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)   
828
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
10,50
829
17 01 02 Gruz ceglany
10,50
830
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
16,27
831
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
47,98
832
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
14,98
833
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
16,27
834
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
16,27
835
17 01 82 Inne niewymienione odpady
16,27
836
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  
837
17 02 01 Drewno
100,00
838
17 02 02 Szkło
21,58
839
17 02 03 Tworzywa sztuczne
26,88
840
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 
137,09
841
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych  
842
17 03 01* Asfalt zawierający smołę
52,21
843
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
16,27
844
17 03 03* Smoła i produkty smołowe
52,21
845
17 03 80 Odpadowa papa
16,27
846
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali  
847
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17,79
848
17 04 02 Aluminium
17,79
849
17 04 03 Ołów
17,79
850
17 04 04 Cynk
17,79
851
17 04 05 Żelazo i stal
17,79
852
17 04 06 Cyna
17,79
853
17 04 07 Mieszaniny metali
17,79
854
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
137,09
855
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
137,09
856
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
52,21
857
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)   
858
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 
137,09
859
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
10,50
860
17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
23,58
861
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
9,67
862
17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
137,09
863
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
10,50
864
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest  
865
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
0 (100,004))
866
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
52,21
867
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
16,27
868
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
0 (100,004))
869
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips  
870
17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
52,21
871
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
16,27
872
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu  
873
17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
137,09
874
17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 
137,09
875
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
52,21
876
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
16,27
877
18 Odpady medyczne i weterynaryjne  
878
18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej  
879
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 
52,212)
880
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
137,092)
881
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
137,092)
882
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
52,212)
883
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
52,212)
884
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
16,272)
885
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
137,092)
886
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
52,212)
887
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
137,092)
888
18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
137,092)
889
18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
52,212)
890
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
137,092)
891
18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej  
892
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 
52,212)
893
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
137,092)
894
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
52,212)
895
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
52,212)
896
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
16,272)
897
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
137,092)
898
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
52,212)
899
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych  
900
19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów  
901
19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
9,67
902
19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
47,98
903
19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
47,981)
904
19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
47,98
905
19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
47,98
906
19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
47,98
907
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
20,50
908
19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
47,98
909
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
20,50
910
19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
47,98
911
19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
14,98
912
19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
47,98
913
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
14,98
914
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
14,98
915
19 01 99 Inne niewymienione odpady
9,67
916
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)   
917
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
14,98
918
19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
47,98
919
19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
47,981)
920
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
9,261)
921
19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji
125,772)
922
19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
125,772)
923
19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
125,772)
924
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
47,98
925
19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
125,77
926
19 02 99 Inne niewymienione odpady
14,98
927
19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone  
928
19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane
47,98
929
19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
20,50
930
19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone
47,98
931
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
20,50
932
19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania  
933
19 04 01 Zeszklone odpady
9,67
934
19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
47,98
935
19 04 03* Niezeszklona faza stała
47,98
936
19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
14,982)
937
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)   
938
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
20,00
939
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
20,00
940
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 
20,00
941
19 05 99 Inne niewymienione odpady
20,00
942
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów  
943
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
20,002)
944
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
20,00
945
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
20,002)
946
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
20,00
947
19 06 99 Inne niewymienione odpady
20,00
948
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach  
949
19 08 01 Skratki
47,98
950
19 08 02 Zawartość piaskowników
47,98
951
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
14,981)
952
19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
47,98
953
19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
47,983)
954
19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
47,98
955
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
47,98
956
19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
125,77
957
19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
47,981)
958
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
14,981)
959
19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
47,981)
960
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
14,981)
961
19 08 99 Inne niewymienione odpady
14,98
962
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych  
963
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
9,67
964
19 09 02 Osady z klarowania wody
9,671)
965
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
9,671)
966
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
14,98
967
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
14,98
968
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
14,983)
969
19 09 99 Inne niewymienione odpady
9,67
970
19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale  
971
19 10 01 Odpady żelaza i stali
16,27
972
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
16,27
973
19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
52,21
974
19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
16,27
975
19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
52,21
976
19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
16,27
977
19 11 Odpady z regeneracji olejów  
978
19 11 01* Zużyte filtry iłowe
137,09
979
19 11 02* Kwaśne smoły
137,09
980
19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe
137,092)
981
19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
137,09
982
19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
137,091)
983
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
52,211)
984
19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
137,09
985
19 11 99 Inne niewymienione odpady
52,21
986
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach  
987
19 12 01 Papier i tektura
100,00
988
19 12 02 Metale żelazne
100,00
989
19 12 03 Metale nieżelazne
100,00
990
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
100,00
991
19 12 05 Szkło
100,00
992
19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
100,00
993
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
100,00
994
19 12 08 Tekstylia
100,00
995
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 
10,50
996
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 
100,00
997
19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
100,00
998
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
61,50
999
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych  
1000
19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
52,21
1001
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
16,27
1002
19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
1003
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
16,271)
1004
19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
52,211)
1005
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
16,271)
1006
19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
52,212)
1007
19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
16,272)
1008
19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach  
1009
19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
16,27
1010
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie  
1011
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)  
1012
20 01 01 Papier i tektura
100,00
1013
20 01 02 Szkło
100,00
1014
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
100,00
1015
20 01 10 Odzież
100,00
1016
20 01 11 Tekstylia
100,00
1017
20 01 13* Rozpuszczalniki
137,09
1018
20 01 14* Kwasy
52,21
1019
20 01 15* Alkalia
52,21
1020
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
52,21
1021
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 
137,09
1022
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
194,752)
1023
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
194,752)
1024
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
16,27
1025
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
52,213)
1026
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
52,213)
1027
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
16,27
1028
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
52,21
1029
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
16,27
1030
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
137,09
1031
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
52,21
1032
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
186,26
1033
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
100,00
1034
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
194,752)
1035
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
100,002)
1036
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
52,21
1037
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
100,00
1038
20 01 39 Tworzywa sztuczne
100,00
1039
20 01 40 Metale
100,00
1040
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
16,27
1041
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
16,27
1042
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
100,00
1043
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)   
1044
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
100,00
1045
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
10,50
1046
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
10,50
1047
20 03 Inne odpady komunalne  
1048
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
100,00
1049
20 03 02 Odpady z targowisk
100,00
1050
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
76,88
1051
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
16,27
1052
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
16,27
1053
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
100,00
1054
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
100,00

Objaśnienia:
1) Opłatę za składowanie na składowisku odpadów zawierających wodę oblicza się, mnożąc całkowitą masę odpadu zawierającego wodę przez jednostkową stawkę obliczoną według wzoru:

Q = (100 - W) x 0,01 x n x q

w którym:
Q - oznacza jednostkową stawkę opłaty za umieszczenie na składowisku odpadu zawierającego wodę, w zł/Mg,
W - oznacza zawartość wody w odpadzie, w%,
n - oznacza współczynnik, którego wartość zależy od zawartości wody w odpadzie,
q - oznacza jednostkową stawkę opłaty określoną w powyższej tabeli, w zł/Mg.

Procentowa zawartość wody w odpadzie W
Współczynnik n
poniżej 50
1,0
50 ≤ W < 60
1,0
60 ≤ W < 70
1,1
70 ≤ W < 75
1,2
75 ≤ W < 80
1,4
80 ≤ W < 84
1,6
84 ≤ W < 88
1,8
88 ≤ W < 92
2,0
92 ≤ W < 95
2,4
powyżej 95
2,4

2) Stawki opłaty dla obliczenia stawek opłat podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach obowiązuje zakaz ich składowania) oraz dla odpadów, dla których określono szczegółowy sposób postępowania w przepisach odrębnych.
3) Stawki opłaty za składowanie odpadów stałych; dla odpadów ciekłych podano stawki w celu obliczenia stawek opłat podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach obowiązuje zakaz ich składowania).
4) Wysokość jednostkowej stawki opłaty, którą stosuje się w przypadku ustalania opłaty podwyższonej lub administracyjnej kary pieniężnej (zgodnie z art. 293 oraz 309 ustawy - Prawo ochrony środowiska).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60