Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30.08.2019 r. w ...

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

 M. P. z 2019 r. poz. 866
2019.11.08 - bieżąca
 zmieniony przez
 
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680 i 1712) ogłasza się:

  1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

  2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za:

   a) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza,

   b) umieszczenie odpadów na składowisku

  - zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

Załącznik nr 1

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

Lp.

Przedmiot opłaty

Górna jednostkowa stawka opłaty

1

2

3

1

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

402,75 zł/kg

2

Umieszczenie odpadów na składowisku

295,05 zł/Mg

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
M. P. z 2019 r. poz. 866
2019.11.08
zmieniony przez
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
I. Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza na rok 2020

Tabela A

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka w zł/kg

1

2

3

1

Akrylonitryl (aerozol)

45,19

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,33

3

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,33

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1,33

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,33

6

Aminy i ich pochodne

1,33

7

Amoniak

0,46

8

Arsen

395,21

9

Azbest

395,21

10

Benzen

9,02

11

Benzo(a)piren

395,21

12

Bizmut

18,83

13

Cer

141,14

14

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

22,60

15

Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

197,6

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

62,57

17

Chrom

56,49

18

Cyna

5,92

19

Cynk

5,92

20

Tetrachlorek węgla

200,22

21

Dwusiarczek węgla

2,17

22

Dwutlenek siarki

0,55

23

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,30

24

Etery i ich pochodne

1,33

25

Halony: 1211, 1301, 2402

197,60

26

Halony

1,33

27

Heksafluorek siarki

31,28

28

Kadm

197,60

29

Ketony i ich pochodne

1,33

30

Kobalt

56,49

31

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

1,33

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne

1,33

33

Mangan

22,60

34

Metan (stawka w zł/Mg)

0,30

35

Molibden

13,30

36

Nikiel

395,21

37

Oleje (mgła olejowa)

1,33

38

Ołów

45,19

39

Organiczne pochodne związków siarki

1,33

40

Perfluorowęglowodory

31,28

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki

1,33

42

Pierwiastki niemetaliczne

1,33

43

Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)

89,21

44

Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności

395,21

45

Polichlorowane bifenyle

197,60

46

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

0,37

47

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

1,52

48

Pyły nawozów sztucznych

1,52

49

Pyły polimerów

0,60

50

Pyły środków powierzchniowo czynnych

1,52

51

Pyły węgla brunatnego

0,60

52

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

1,52

53

Pyły ze spalania paliw

0,37

54

Pyły pozostałe

0,60

55

Rtęć

197,60

56

Sole niemetali

1,33

57

Substancje organiczne

6,62

58

Tlenek węgla

0,11

59

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,55

60

Tlenki niemetali

1,33

61

1,1,1-trójchloroetan

197,60

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne

0,11

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,49

64

Wodorofluorowęglowodory

31,28

65

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

1,33

66

Związki heterocykliczne

1,33

67

Związki izocykliczne

1,33

Tabela B

Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych

Lp.

Rodzaj operacji technicznej

Jednostkowa stawka w zł
za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej

1

2

3

1

Napełnianie zbiorników z dachem stałym

6,17

2

Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym

0,37

3

Napełnianie zbiorników podziemnych

3,27

4

Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw

3,27

5

Napełnianie cystern kolejowych

2,53

6

Napełnianie cystern samochodowych

1,78

7

Napełnianie zbiorników pojazdów

3,65

Tabela C

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

Lp.

Rodzaje kotłów

Nominalna moc cieplna kotła w MW

Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa

1

2

3

4

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 3

18,45 zł/Mg

> 3 i ≤ 5

17,26 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

28,59 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

≤ 5

32,01 zł/Mg

4

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 5

24,30 zł/Mg

5

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

35,76 zł/Mg

II

Kotły opalane koksem

1

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

≤ 5

24,54 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 5

19,66 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

28,20 zł/Mg

III

Kotły opalane drewnem

≤ 5

4,71 zł/Mg

IV

Kotły opalane olejem

1

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)

≤ 5

9,75 zł/Mg

2

Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)

≤ 5

11,99 zł/Mg

3

Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)

≤ 5

19,00 zł/Mg

4

Olej napędowy

≤ 5

9,40 zł/Mg

V

Kotły opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

≤ 1,4

1394,69 zł/106 m3

> 1,4 i ≤ 5

1742,55 zł/106 m3

2

Gaz ziemny zaazotowany

≤ 1,4

975,19 zł/106 m3

> 1,4 i ≤ 5

1221,33 zł/106 m3

3

Gaz płynny propan-butan

≤ 5

1,88 zł/Mg

Tabela D

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Lp.

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa

benzyny silnikowej BS

gazu płynnego propan-butan LPG

sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)

sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane)

oleju napędowego ON

biodiesla BD

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

79,52

51,00

-

-

21,71

17,71

2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

30,20

43,97

-

-

12,59

11,26

3

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.-31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

20,20

28,91

-

-

12,59

11,26

4

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.-31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

13,15

18,71

11,79

13,96

9,70

8,63

5

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4

6,84

9,40

5,96

7,08

5,55

4,59

6

Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

6,06

8,49

5,18

6,00

3,92

3,17

7

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

73,79

48,94

-

-

25,69

21,77

8

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

38,98

43,33

-

-

15,76

14,21

9

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.-30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

23,29

25,56

-

-

15,76

14,21

10

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

15,06

16,58

13,11

15,51

11,90

10,78

11

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4

7,90

8,50

6,68

7,92

6,81

5,80

12

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

7,34

7,72

6,14

7,19

4,65

3,89

13

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

99,72

-

-

-

51,82

47,89

14

Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

-

-

-

-

60,13

54,41

15

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

-

-

-

15,90

21,72

16,39

16

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.-30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

-

-

-

12,85

16,98

12,71

17

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.-30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

-

-

7,45

10,59

12,43

8,89

18

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.-30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4

-

-

6,22

8,09

9,01

6,14

19

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

-

-

4,56

5,32

6,26

4,19

20

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.

-

-

-

-

53,84

50,81

21

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I

-

-

-

-

42,81

38,96

22

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II

-

-

-

-

29,17

26,89

23

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

-

-

-

-

16,52

14,85

24

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r.

280,32

46,96

-

-

54,42

50,43

25

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I

280,32

46,96

-

-

42,81

38,97

26

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II

206,50

46,96

-

-

29,19

26,89

27

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

-

-

-

-

16,55

14,85

28

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.

-

-

-

-

50,68

46,93

29

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

-

-

-

-

18,93

18,58

30

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.

-

-

-

-

50,65

46,84

31

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

-

-

-

-

22,92

20,92

32

Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach

79,52

51,00

-

-

21,71

17,71

Tabela E

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu

Lp.

System chowu lub hodowli drobiu

Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok)

1

2

3

I

Stada reprodukcyjne

1

System bezklatkowy, ściółkowy

kury nieśne

16,52

kury mięsne

25,48

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

kury nieśne

10,96

kury mięsne

18,34

II

Kury nieśne

1

System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody

zbiornik nienapowietrzany

12,39

zbiornik napowietrzany

18,30

2

System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów

9,29

3

System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów

7,34

4

System bezklatkowy, ściółkowy

17,45

5

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

10,96

III

Brojlery kurze

1

System bezklatkowy, ściółkowy

12,80

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

5,94

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

5,10

IV

Kurczęta (odchowanie)

1

System bezklatkowy, ściółkowy

15,76

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

8,21

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

6,28

V

Indyki

System bezklatkowy, ściółkowy

39,84

VI

Perlice

System bezklatkowy, ściółkowy

42,67

VII

Gęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

20,55

II. JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU NA ROK 2020

Lp.

Kod odpadów

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Jednostkowa
stawka opłaty
w zł/Mg

1

2

3

4

1

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

2

01 01

Odpady z wydobywania kopalin

3

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

20,35

4

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

13,13

5

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

13,13

6

01 03

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

7

01 03 04*

Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

65,32

8

01 03 05*

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

65,32

9

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

20,34

10

01 03 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

65,32

11

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

20,35

12

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10

20,35

13

01 03 10*

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07

65,32

14

01 03 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

60,06

15

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

11,59

16

01 03 99

Inne niewymienione odpady

13,13

17

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

18

01 04 07*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

65,32

19

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

13,13

20

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

13,13

21

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

65,32

22

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

13,13

23

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

12,09

24

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

13,13

25

01 04 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

60,06

26

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

12,09

27

01 04 82*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

60,06

28

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

12,09

29

01 04 84*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

60,06

30

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

12,09

31

01 04 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

32

01 05

Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

33

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

13,13

34

01 05 05*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

65,32

35

01 05 06*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

65,32

36

01 05 07

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

13,13

37

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

20,35

38

01 05 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

39

02

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

40

02 01

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

41

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

20,35

42

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

171,55

43

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

125,15

44

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

20,35

45

02 01 06

Odchody zwierzęce

65,32

46

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

125,15

47

02 01 08*

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne

171,55

48

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

65,32

49

02 01 10

Odpady metalowe

13,13

50

02 01 80*

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

171,55

51

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

171,55

52

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

171,55

53

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

20,35

54

02 01 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

55

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

56

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

20,35

57

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

65,32

58

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

65,32

59

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

65,32

60

02 02 80*

Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

171,55

61

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

171,55

62

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

171,55

63

02 02 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

64

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

65

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

13,13

66

02 03 02

Odpady konserwantów

20,35

67

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

20,35

68

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

20,35

69

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

20,35

70

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

13,13

71

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

13,13

72

02 03 82

Odpady tytoniowe

20,35

73

02 03 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

74

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

75

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

13,13

76

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

13,13

77

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

13,13

78

02 04 80

Wysłodki

13,13

79

02 04 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

80

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

81

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

20,35

82

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

20,35

83

02 05 80

Odpadowa serwatka

20,35

84

02 05 99

Inne niewymienione odpady

20,35

85

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

86

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

20,35

87

02 06 02

Odpady konserwantów

20,35

88

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

20,35

89

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

20,35

90

02 06 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

91

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

92

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

13,13

93

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

65,32

94

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

65,32

95

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

20,35

96

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

65,32

97

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

20,35

98

02 07 99

Inne niewymienione odpady

13,13

99

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

100

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

101

03 01 01

Odpady kory i korka

65,32

102

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

65,32

103

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

65,32

104

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

65,32

105

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

65,32

106

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

65,32

107

03 01 99

Inne niewymienione odpady

65,32

108

03 02

Odpady powstające przy konserwacji drewna

109

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

65,32

110

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

171,55

111

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

65,32

112

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

65,32

113

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

65,32

114

03 02 99

Inne niewymienione odpady

65,32

115

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

116

03 03 01

Odpady z kory i drewna

65,32

117

03 03 02

Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

65,32

118

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

65,32

119

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

13,13

120

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

65,32

121

03 03 09

Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

65,32

122

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

13,13

123

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

65,32

124

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

65,32

125

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

65,32

126

03 03 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

127

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

128

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

129

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

65,32

130

04 01 02

Odpady z wapnienia

65,32

131

04 01 03*

Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

171,55

132

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

65,32

133

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

20,35

134

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

65,32

135

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

20,35

136

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

65,32

137

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

13,13

138

04 01 99

Inne niewymienione odpady

13,13

139

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

140

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

20,35

141

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

20,35

142

04 02 14*

Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

65,32

143

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

20,35

144

04 02 16*

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

65,32

145

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

20,35

146

04 02 19*

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

65,32

147

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

20,35

148

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

13,13

149

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

13,13

150

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

20,35

151

04 02 99

Inne niewymienione odpady

13,13

152

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

153

05 01

Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

154

05 01 02*

Osady z odsalania

65,32

155

05 01 03*

Osady z dna zbiorników

171,55

156

05 01 04*

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

171,55

157

05 01 05*

Wycieki ropy naftowej

171,55

158

05 01 06*

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

65,32

159

05 01 07*

Kwaśne smoły

171,55

160

05 01 08*

Inne smoły

65,32

161

05 01 09*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

162

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

65,32

163

05 01 11*

Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

171,55

164

05 01 12*

Ropa naftowa zawierająca kwasy

171,55

165

05 01 13

Osady z uzdatniania wody kotłowej

20,35

166

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

20,35

167

05 01 15*

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

65,32

168

05 01 16

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

20,35

169

05 01 17

Bitum

20,35

170

05 01 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

171

05 06

Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

172

05 06 01*

Kwaśne smoły

171,55

173

05 06 03*

Inne smoły

65,32

174

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

20,35

175

05 06 80*

Odpady ciekłe zawierające fenole

171,55

176

05 06 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

177

05 07

Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego

178

05 07 01*

Osady zawierające rtęć

171,55

179

05 07 02

Odpady zawierające siarkę

65,32

180

05 07 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

181

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

182

06 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

183

06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

65,32

184

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

65,32

185

06 01 03*

Kwas fluorowodorowy

65,32

186

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy

20,35

187

06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy

65,32

188

06 01 06*

Inne kwasy

65,32

189

06 01 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

190

06 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

191

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

65,32

192

06 02 03*

Wodorotlenek amonowy

65,32

193

06 02 04*

Wodorotlenek sodowy i potasowy

65,32

194

06 02 05*

Inne wodorotlenki

65,32

195

06 02 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

196

06 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

197

06 03 11*

Sole i roztwory zawierające cyjanki

171,55

198

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

171,55

199

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

65,32

200

06 03 15*

Tlenki metali zawierające metale ciężkie

171,55

201

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

65,32

202

06 03 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

203

06 04

Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

204

06 04 03*

Odpady zawierające arsen

157,39

205

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

171,55

206

06 04 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie

171,55

207

06 04 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

208

06 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

209

06 05 02*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

210

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

65,32

211

06 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

212

06 06 02*

Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

171,55

213

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

65,32

214

06 06 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

215

06 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

216

06 07 01*

Odpady azbestowe z elektrolizy

57,44

217

06 07 02*

Węgiel aktywny z produkcji chloru

65,32

218

06 07 03*

Osady siarczanu baru zawierające rtęć

171,55

219

06 07 04*

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

171,55

220

06 07 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

221

06 08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu

222

06 08 02*

Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

65,32

223

06 08 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

224

06 09

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

225

06 09 02

Żużel fosforowy

65,32

226

06 09 03*

Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

157,39

227

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

18,75

228

06 09 80

Fosfogipsy

12,09

229

06 09 81

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

12,09

230

06 09 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

231

06 10

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych

232

06 10 02*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne

65,32

233

06 10 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

234

06 11

Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

235

06 11 01

Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

20,35

236

06 11 80

Odpady z produkcji związków cyrkonu

20,35

237

06 11 81

Odpady z produkcji związków chromu

60,06

238

06 11 82

Odpady z produkcji związków kobaltu

65,32

239

06 11 83

Odpadowy siarczan żelazowy

20,35

240

06 11 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

241

06 13

Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

242

06 13 01*

Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

171,55

243

06 13 02*

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

65,32

244

06 13 03

Czysta sadza

13,13

245

06 13 04*

Odpady z przetwarzania azbestu

57,44

246

06 13 05*

Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

65,32

247

06 13 99

Inne niewymienione odpady

13,13

248

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

249

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

250

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

171,55

251

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

252

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

253

07 01 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

171,55

254

07 01 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

171,55

255

07 01 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

171,55

256

07 01 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

171,55

257

07 01 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

258

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

65,32

259

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

65,32

260

07 01 99

Inne niewymienione odpady

65,32

261

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

262

07 02 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

171,55

263

07 02 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

264

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

265

07 02 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

171,55

266

07 02 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

171,55

267

07 02 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

171,55

268

07 02 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

171,55

269

07 02 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

270

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

65,32

271

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

125,15

272

07 02 14*

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

65,32

273

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

20,35

274

07 02 16*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

65,32

275

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

20,35

276

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

65,32

277

07 02 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

278

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

279

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

171,55

280

07 03 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

281

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

282

07 03 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

171,55

283

07 03 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

171,55

284

07 03 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

171,55

285

07 03 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

171,55

286

07 03 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

287

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

65,32

288

07 03 99

Inne niewymienione odpady

65,32

289

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

290

07 04 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

171,55

291

07 04 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

292

07 04 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

293

07 04 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

171,55

294

07 04 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

171,55

295

07 04 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

171,55

296

07 04 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

171,55

297

07 04 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

298

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

65,32

299

07 04 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

171,55

300

07 04 80*

Przeterminowane środki ochrony roślin

171,55

301

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

65,32

302

07 04 99

Inne niewymienione odpady

65,32

303

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

304

07 05 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

171,55

305

07 05 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

306

07 05 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

307

07 05 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

171,55

308

07 05 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

171,55

309

07 05 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

171,55

310

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

171,55

311

07 05 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

312

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

65,32

313

07 05 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

171,55

314

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

65,32

315

07 05 80*

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

171,55

316

07 05 81

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

65,32

317

07 05 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

318

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

319

07 06 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

171,55

320

07 06 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

321

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

322

07 06 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

171,55

323

07 06 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

171,55

324

07 06 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

171,55

325

07 06 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

171,55

326

07 06 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

327

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

65,32

328

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

65,32

329

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

20,35

330

07 06 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

331

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

332

07 07 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

171,55

333

07 07 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

334

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

171,55

335

07 07 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

171,55

336

07 07 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

171,55

337

07 07 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

171,55

338

07 07 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

171,55

339

07 07 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

340

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

65,32

341

07 07 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

342

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

343

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

344

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

171,55

345

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

65,32

346

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

171,55

347

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

65,32

348

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

65,32

349

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

20,35

350

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

65,32

351

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

20,35

352

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

65,32

353

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

20,35

354

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

65,32

355

08 01 99

Inne niewymienione odpady

20,35

356

08 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

357

08 02 01

Odpady proszków powlekających

20,35

358

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

13,13

359

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

13,13

360

08 02 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

361

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

362

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

20,35

363

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

20,35

364

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

65,32

365

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

20,35

366

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

65,32

367

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

20,35

368

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

65,32

369

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

171,55

370

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

65,32

371

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

171,55

372

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

65,32

373

08 03 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

374

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

375

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

171,55

376

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

65,32

377

08 04 11*

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

171,55

378

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

65,32

379

08 04 13*

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

65,32

380

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

20,35

381

08 04 15*

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

171,55

382

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

65,32

383

08 04 17*

Olej żywiczny

171,55

384

08 04 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

385

08 05

Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08

386

08 05 01*

Odpady izocyjanianów

171,55

387

09

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

388

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

389

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

171,55

390

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

171,55

391

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

171,55

392

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

171,55

393

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

171,55

394

09 01 06*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

171,55

395

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

20,35

396

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

20,35

397

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

13,13

398

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

20,35

399

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

13,13

400

09 01 13*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

171,55

401

09 01 80*

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

171,55

402

09 01 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

403

10

Odpady z procesów termicznych

404

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

405

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

20,35

406

10 01 02

Popioły lotne z węgla

20,35

407

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

18,75

408

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

65,32

409

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

12,09

410

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

12,09

411

10 01 09*

Kwas siarkowy

65,32

412

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

65,32

413

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

65,32

414

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

20,35

415

10 01 16*

Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

65,32

416

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

20,35

417

10 01 18*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

418

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

20,35

419

10 01 20*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

65,32

420

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

20,35

421

10 01 22*

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

65,32

422

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

20,35

423

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

20,35

424

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

20,35

425

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

20,35

426

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

18,75

427

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

13,13

428

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

18,75

429

10 01 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

430

10 02

Odpady z hutnictwa żelaza i stali

431

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

20,35

432

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

20,35

433

10 02 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

434

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

13,13

435

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

20,35

436

10 02 11*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

65,32

437

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

13,13

438

10 02 13*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

439

10 02 14

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

20,35

440

10 02 15

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

20,35

441

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

20,35

442

10 02 81

Odpadowy siarczan żelazawy

20,35

443

10 02 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

444

10 03

Odpady z hutnictwa aluminium

445

10 03 02

Odpadowe anody

20,35

446

10 03 04*

Żużle z produkcji pierwotnej

65,32

447

10 03 05

Odpady tlenku glinu

65,32

448

10 03 08*

Słone żużle z produkcji wtórnej

65,32

449

10 03 09*

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

65,32

450

10 03 15*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

65,32

451

10 03 16

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

20,35

452

10 03 17*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

65,32

453

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

20,35

454

10 03 19*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

455

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

20,35

456

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

65,32

457

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

20,35

458

10 03 23*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

459

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

20,35

460

10 03 25*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

461

10 03 26

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

20,35

462

10 03 27*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

65,32

463

10 03 28

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

20,35

464

10 03 29*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

465

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

20,35

466

10 03 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

467

10 04

Odpady z hutnictwa ołowiu

468

10 04 01*

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

65,32

469

10 04 02*

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

65,32

470

10 04 03*

Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

171,55

471

10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

171,55

472

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

65,32

473

10 04 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

171,55

474

10 04 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

171,55

475

10 04 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

65,32

476

10 04 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

20,35

477

10 04 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

478

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

479

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

65,32

480

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

171,55

481

10 05 04

Inne cząstki i pyły

65,32

482

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

171,55

483

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

171,55

484

10 05 08*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

65,32

485

10 05 09

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

20,35

486

10 05 10*

Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

65,32

487

10 05 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

20,35

488

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

20,35

489

10 05 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

490

10 06

Odpady z hutnictwa miedzi

491

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

20,35

492

10 06 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

20,35

493

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

65,32

494

10 06 04

Inne cząstki i pyły

20,35

495

10 06 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

65,32

496

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

65,32

497

10 06 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

20,35

498

10 06 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

20,35

499

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

13,13

500

10 06 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

501

10 07

Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

502

10 07 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

20,35

503

10 07 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

20,35

504

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

20,35

505

10 07 04

Inne cząstki i pyły

20,35

506

10 07 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

20,35

507

10 07 07*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

65,32

508

10 07 08

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

20,35

509

10 07 99

Inne niewymienione odpady

20,35

510

10 08

Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

511

10 08 04

Cząstki i pyły

65,32

512

10 08 08*

Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

171,55

513

10 08 09

Inne żużle

65,32

514

10 08 10*

Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

65,32

515

10 08 11

Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

20,35

516

10 08 12*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

65,32

517

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

20,35

518

10 08 14

Odpadowe anody

20,35

519

10 08 15*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

520

10 08 16

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

20,35

521

10 08 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

171,55

522

10 08 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

65,32

523

10 08 19*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

65,32

524

10 08 20

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

20,35

525

10 08 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

526

10 09

Odpady z odlewnictwa żelaza

527

10 09 03

Żużle odlewnicze

20,35

528

10 09 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

65,32

529

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

20,35

530

10 09 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

65,32

531

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

20,35

532

10 09 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

533

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

20,35

534

10 09 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

65,32

535

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

20,35

536

10 09 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

65,32

537

10 09 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

20,35

538

10 09 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

65,32

539

10 09 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

20,35

540

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

20,35

541

10 09 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

542

10 10

Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

543

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

20,35

544

10 10 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

65,32

545

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

20,35

546

10 10 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

65,32

547

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

20,35

548

10 10 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

549

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

20,35

550

10 10 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

65,32

551

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

20,35

552

10 10 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

65,32

553

10 10 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

20,35

554

10 10 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

65,32

555

10 10 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

20,35

556

10 10 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

557

10 11

Odpady z hutnictwa szkła

558

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

65,32

559

10 11 05

Cząstki i pyły

65,32

560

10 11 09*

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

65,32

561

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

20,35

562

10 11 11*

Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

171,55

563

10 11 12

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

65,32

564

10 11 13*

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

171,55

565

10 11 14

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

65,32

566

10 11 15*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

567

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

20,35

568

10 11 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

569

10 11 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

20,35

570

10 11 19*

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

65,32

571

10 11 20

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

20,35

572

10 11 80

Szlamy fluorokrzemianowe

171,55

573

10 11 81*

Odpady zawierające azbest

57,44

574

10 11 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

575

10 12

Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)

576

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

13,13

577

10 12 03

Cząstki i pyły

65,32

578

10 12 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

20,35

579

10 12 06

Zużyte formy

13,13

580

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

13,13

581

10 12 09*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

582

10 12 10

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

20,35

583

10 12 11*

Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

65,32

584

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

20,35

585

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

20,35

586

10 12 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

587

10 13

Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów

588

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

13,13

589

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

20,35

590

10 13 06

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

65,32

591

10 13 07

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

20,35

592

10 13 09*

Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

57,44

593

10 13 10

Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

60,06

594

10 13 11

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

13,13

595

10 13 12*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

596

10 13 13

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

20,35

597

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

13,13

598

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

13,13

599

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

13,13

600

10 13 82

Wybrakowane wyroby

13,13

601

10 13 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

602

10 14

Odpady z krematoriów

603

10 14 01*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

171,55

604

10 80

Odpady z produkcji żelazostopów

605

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

20,35

606

10 80 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

171,55

607

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

65,32

608

10 80 04

Pyły z produkcji żelazochromu

171,55

609

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

65,32

610

10 80 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

65,32

611

10 80 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

612

11

Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

613

11 01

Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

614

11 01 05*

Kwasy trawiące

171,55

615

11 01 06*

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

65,32

616

11 01 07*

Alkalia trawiące

65,32

617

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

65,32

618

11 01 09*

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

65,32

619

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

20,35

620

11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

65,32

621

11 01 12

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

20,35

622

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

65,32

623

11 01 14

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

20,35

624

11 01 15*

Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

65,32

625

11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

65,32

626

11 01 98*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

65,32

627

11 01 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

628

11 02

Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

629

11 02 02*

Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

65,32

630

11 02 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

20,35

631

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

65,32

632

11 02 06

Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

20,35

633

11 02 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

65,32

634

11 02 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

635

11 03

Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali

636

11 03 01*

Odpady zawierające cyjanki

171,55

637

11 03 02*

Inne odpady

65,32

638

11 05

Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania

639

11 05 01

Cynk twardy

20,35

640

11 05 02

Popiół cynkowy

65,32

641

11 05 03*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

65,32

642

11 05 04*

Zużyty topnik

65,32

643

11 05 99

Inne, niewymienione odpady

20,35

644

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

645

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

646

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

13,13

647

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

13,13

648

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

20,35

649

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

20,35

650

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

20,35

651

12 01 06*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

171,55

652

12 01 07*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

65,32

653

12 01 08*

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

171,55

654

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

65,32

655

12 01 10*

Syntetyczne oleje z obróbki metali

171,55

656

12 01 12*

Zużyte woski i tłuszcze

65,32

657

12 01 13

Odpady spawalnicze

20,35

658

12 01 14*

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

171,55

659

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

65,32

660

12 01 16*

Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

65,32

661

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

20,35

662

12 01 18*

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

171,55

663

12 01 19*

Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

65,32

664

12 01 20*

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

65,32

665

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

20,35

666

12 01 99

Inne, niewymienione odpady

13,13

667

12 03

Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

668

12 03 01*

Wodne ciecze myjące

65,32

669

12 03 02*

Odpady z odtłuszczania parą

65,32

670

13

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

671

13 01

Odpadowe oleje hydrauliczne

672

13 01 01*

Oleje hydrauliczne zawierające PCB

171,55

673

13 01 04*

Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

171,55

674

13 01 05*

Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

65,32

675

13 01 09*

Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

171,55

676

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

65,32

677

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

65,32

678

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

65,32

679

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

65,32

680

13 02

Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

681

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

233,08

682

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

135,74

683

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

135,74

684

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

135,74

685

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

135,74

686

13 03

Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

687

13 03 01*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB

171,55

688

13 03 06*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

171,55

689

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

65,32

690

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

65,32

691

13 03 09*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

65,32

692

13 03 10*

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

65,32

693

13 04

Oleje zęzowe

694

13 04 01*

Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

171,55

695

13 04 02*

Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

65,32

696

13 04 03*

Oleje zęzowe ze statków morskich

171,55

697

13 05

Odpady z odwadniania olejów w separatorach

698

13 05 01*

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

171,55

699

13 05 02*

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

171,55

700

13 05 03*

Szlamy z kolektorów

171,55

701

13 05 06*

Olej z odwadniania olejów w separatorach

171,55

702

13 05 07*

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

171,55

703

13 05 08*

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

171,55

704

13 07

Odpady paliw ciekłych

705

13 07 01*

Olej opałowy i olej napędowy

171,55

706

13 07 02*

Benzyna

171,55

707

13 07 03*

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

171,55

708

13 08

Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach

709

13 08 01*

Szlamy lub emulsje z odsalania

171,55

710

13 08 02*

Inne emulsje

171,55

711

13 08 80

Zaolejone odpady stałe ze statków

171,55

712

13 08 99*

Inne, niewymienione odpady

65,32

713

14

Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

714

14 06

Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach

715

14 06 01*

Freony, HCFC, HFC

171,55

716

14 06 02*

Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

171,55

717

14 06 03*

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

171,55

718

14 06 04*

Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

171,55

719

14 06 05*

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

171,55

720

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

721

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

722

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

270,00

723

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

270,00

724

15 01 03

Opakowania z drewna

270,00

725

15 01 04

Opakowania z metali

270,00

726

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

270,00

727

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

270,00

728

15 01 07

Opakowania ze szkła

270,00

729

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

270,00

730

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

270,00

731

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

100,00

732

15 02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

733

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

171,55

734

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

65,32

735

16

Odpady nieujęte w innych grupach

 

736

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

737

16 01 03

Zużyte opony

270,00

738

16 01 04*

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

270,00

739

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

270,00

740

16 01 07*

Filtry olejowe

270,00

741

16 01 08*

Elementy zawierające rtęć

270,00

742

16 01 09*

Elementy zawierające PCB

270,00

743

16 01 10*

Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

270,00

744

16 01 11*

Okładziny hamulcowe zawierające azbest

100,00

745

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

100,00

746

16 01 13*

Płyny hamulcowe

270,00

747

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

270,00

748

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

270,00

749

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

270,00

750

16 01 17

Metale żelazne

270,00

751

16 01 18

Metale nieżelazne

270,00

752

16 01 19

Tworzywa sztuczne

270,00

753

16 01 20

Szkło

270,00

754

16 01 21*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

100,00

755

16 01 22

Inne, niewymienione elementy

270,00

756

16 01 99

Inne, niewymienione odpady

270,00

757

16 02

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

758

16 02 09*

Transformatory i kondensatory zawierające PCB

270,00

759

16 02 10*

Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

270,00

760

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

270,00

761

16 02 12*

Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

100,00

762

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

270,00

763

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

270,00

764

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

270,00

765

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

270,00

766

16 03

Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

767

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

65,32

768

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

20,35

769

16 03 05*

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

65,32

770

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

20,35

771

16 03 07*

Rtęć metaliczna

243,71

772

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

20,35

773

16 04

Odpady materiałów wybuchowych

774

16 04 01*

Odpadowa amunicja

171,55

775

16 04 02*

Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

171,55

776

16 04 03*

Inne materiały wybuchowe

171,55

777

16 05

Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

778

16 05 04*

Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

65,32

779

16 05 05

Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

20,35

780

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

65,32

781

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

65,32

782

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

65,32

783

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

20,35

784

16 06

Baterie i akumulatory

785

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

270,00

786

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

270,00

787

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

270,00

788

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

270,00

789

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

270,00

790

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

270,00

791

16 07

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

792

16 07 08*

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

171,55

793

16 07 09*

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

171,55

794

16 07 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

795

16 08

Zużyte katalizatory

796

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

65,32

797

16 08 02*

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

171,55

798

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

65,32

799

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

65,32

800

16 08 05*

Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

171,55

801

16 08 06*

Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

171,55

802

16 08 07*

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

171,55

803

16 09

Substancje utleniające

804

16 09 01*

Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

171,55

805

16 09 02*

Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

171,55

806

16 09 03*

Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

171,55

807

16 09 04*

Inne, niewymienione substancje utleniające

171,55

808

16 10

Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania

809

16 10 01*

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

171,55

810

16 10 02

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

65,32

811

16 10 03*

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

171,55

812

16 10 04

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

65,32

813

16 11

Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe

814

16 11 01*

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

815

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

20,35

816

16 11 03*

Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

817

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

20,35

818

16 11 05*

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

819

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

20,35

820

16 80

Odpady różne

821

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

20,35

822

16 81

Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

823

16 81 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

65,32

824

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

20,35

825

16 82

Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

826

16 82 01*

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

     0

(125,07)

827

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

     0

(125,07)

828

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

829

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

830

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

13,13

831

17 01 02

Gruz ceglany

13,13

832

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

20,35

833

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

60,06

834

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

18,75

835

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

20,35

836

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

20,35

837

17 01 82

Inne, niewymienione odpady

20,35

838

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

839

17 02 01

Drewno

125,15

840

17 02 02

Szkło

27,02

841

17 02 03

Tworzywa sztuczne

33,64

842

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

171,55

843

17 03

Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe

844

17 03 01*

Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

65,32

845

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

20,35

846

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

65,32

847

17 03 80

Odpadowa papa

20,35

848

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

849

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

22,27

850

17 04 02

Aluminium

22,27

851

17 04 03

Ołów

22,27

852

17 04 04

Cynk

22,27

853

17 04 05

Żelazo i stal

22,27

854

17 04 06

Cyna

22,27

855

17 04 07

Mieszaniny metali

22,27

856

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

171,55

857

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

171,55

858

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

65,32

859

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

860

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

171,55

861

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

13,13

862

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

29,50

863

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

12,09

864

17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

171,55

865

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

13,13

866

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest

867

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

     0

(125,07)

868

17 06 03*

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

65,32

869

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

20,35

870

17 06 05*

Materiały budowlane zawierające azbest

     0

(125,07)

871

17 08

Materiały budowlane zawierające gips

872

17 08 01*

Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

65,32

873

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

20,35

874

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

875

17 09 01*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

171,55

876

17 09 02*

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

171,55

877

17 09 03*

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

65,32

878

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20,35

879

18

Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

880

18 01

Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

881

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

65,32

882

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

171,55

883

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

171,55

884

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

65,32

885

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

65,32

886

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

20,35

887

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

171,55

888

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

65,32

889

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

171,55

890

18 01 80*

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

171,55

891

18 01 81

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej inne niż wymienione w 18 01 80

65,32

892

18 01 82*

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

171,55

893

18 02

Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

894

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

65,32

895

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

171,55

896

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

65,32

897

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

65,32

898

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

20,35

899

18 02 07*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

171,55

900

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

65,32

901

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

902

19 01

Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów

903

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

12,09

904

19 01 05*

Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

60,06

905

19 01 06*

Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

60,06

906

19 01 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

60,06

907

19 01 10*

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

60,06

908

19 01 11*

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

60,06

909

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

25,66

910

19 01 13*

Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

60,06

911

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

25,66

912

19 01 15*

Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

60,06

913

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

18,75

914

19 01 17*

Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

60,06

915

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

18,75

916

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

18,75

917

19 01 99

Inne, niewymienione odpady

12,09

918

19 02

Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)

919

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

18,75

920

19 02 04*

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

60,06

921

19 02 05*

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

60,06

922

19 02 06

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

11,59

923

19 02 07*

Oleje i koncentraty z separacji

157,39

924

19 02 08*

Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

157,39

925

19 02 09*

Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

157,39

926

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

60,06

927

19 02 11*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

157,39

928

19 02 99

Inne, niewymienione odpady

18,75

929

19 03

Odpady stabilizowane lub zestalone

930

19 03 04*

Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

60,06

931

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

25,66

932

19 03 06*

Odpady niebezpieczne zestalone

60,06

933

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

25,66

934

19 03 08*

Częściowo stabilizowana rtęć

243,71

935

19 04

Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

936

19 04 01

Zeszklone odpady

12,09

937

19 04 02*

Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

60,06

938

19 04 03*

Niezeszklona faza stała

60,06

939

19 04 04

Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

18,75

940

19 05

Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

941

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

270,00

942

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

270,00

943

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

270,00

944

19 05 99

Inne, niewymienione odpady

270,00

945

19 06

Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

946

19 06 03

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

270,00

947

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

270,00

948

19 06 05

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

270,00

949

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

270,00

950

19 06 99

Inne, niewymienione odpady

270,00

951

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

952

19 08 01

Skratki

60,06

953

19 08 02

Zawartość piaskowników

60,06

954

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

35,00

955

19 08 06*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

60,06

956

19 08 07*

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

60,06

957

19 08 08*

Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

60,06

958

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

60,06

959

19 08 10*

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

157,39

960

19 08 11*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

60,06

961

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

35,00

962

19 08 13*

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

60,06

963

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

35,00

964

19 08 99

Inne niewymienione odpady

18,75

965

19 09

Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

966

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

12,09

967

19 09 02

Osady z klarowania wody

12,09

968

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

12,09

969

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

18,75

970

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

18,75

971

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

18,75

972

19 09 99

Inne, niewymienione odpady

12,09

973

19 10

Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

974

19 10 01

Odpady żelaza i stali

270,00

975

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

270,00

976

19 10 03*

Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

270,00

977

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

100,00

978

19 10 05*

Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

270,00

979

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

100,00

980

19 11

Odpady z regeneracji olejów

981

19 11 01*

Zużyte filtry iłowe

171,55

982

19 11 02*

Kwaśne smoły

171,55

983

19 11 03*

Uwodnione odpady ciekłe

171,55

984

19 11 04*

Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

171,55

985

19 11 05*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

171,55

986

19 11 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

65,32

987

19 11 07*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

171,55

988

19 11 99

Inne, niewymienione odpady

65,32

989

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

990

19 12 01

Papier i tektura

270,00

991

19 12 02

Metale żelazne

270,00

992

19 12 03

Metale nieżelazne

270,00

993

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

270,00

994

19 12 05

Szkło

270,00

995

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

270,00

996

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

270,00

997

19 12 08

Tekstylia

125,15

998

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

13,13

999

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

270,00

1000

19 12 11*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

270,00

1001

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

270,00

1002

19 13

Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych

1003

19 13 01*

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

65,32

1004

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

20,35

1005

19 13 03*

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

65,32

1006

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

20,35

1007

19 13 05*

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

1008

19 13 06

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

20,35

1009

19 13 07*

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

65,32

1010

19 13 08

Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

20,35

1011

19 80

Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach

1012

19 80 01

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

20,35

1013

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

1014

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

1015

20 01 01

Papier i tektura

270,00

1016

20 01 02

Szkło

270,00

1017

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

270,00

1018

20 01 10

Odzież

270,00

1019

20 01 11

Tekstylia

270,00

1020

20 01 13*

Rozpuszczalniki

171,55

1021

20 01 14*

Kwasy

65,32

1022

20 01 15*

Alkalia

65,32

1023

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

65,32

1024

20 01 19*

Środki ochrony roślin

171,55

1025

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

243,72

1026

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

243,72

1027

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20,35

1028

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

65,32

1029

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

65,32

1030

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20,35

1031

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

65,32

1032

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20,35

1033

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

171,55

1034

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

65,32

1035

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

270,00

1036

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

270,00

1037

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

270,00

1038

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

270,00

1039

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

65,32

1040

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

270,00

1041

20 01 39

Tworzywa sztuczne

270,00

1042

20 01 40

Metale

270,00

1043

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20,35

1044

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

270,00

1045

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

270,00

1046

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

1047

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

270,00

1048

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

13,13

1049

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

13,13

1050

20 03

Inne odpady komunalne

1051

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

270,00

1052

20 03 02

Odpady z targowisk

270,00

1053

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

96,22

1054

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20,35

1055

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20,35

1056

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

125,15

1057

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

125,15

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60