Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » PFRON »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

 Dz. U. z 2016 r. poz. 956
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 172
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2021 r.

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1) wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-I-0, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-I-a, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-I-b, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - korzystanie z obniżenia wpłat, o symbolu DEK-I-u, dotyczącej korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-II-a, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych", stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-II-b, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c lub 3g ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-II-u, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 22b ustawy, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-W, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 23 ustawy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

7. Określa się wzór deklaracji rocznej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-R, dotyczącej rozliczenia wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

8. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracji ewidencyjnej, o symbolu DEK-Z, dotyczącej danych ewidencyjnych pracodawców zobowiązanych do wpłat na podstawie art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Deklaracje miesięczne, o których mowa w § 1 ust. 1-4, 6 i 8, za okresy sprawozdawcze do czerwca 2016 r. włącznie oraz deklaracje roczne, o których mowa w § 1 ust. 7, za okresy sprawozdawcze do 2015 r. włącznie składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

2. Zmiany w deklaracjach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się, składając deklaracje według wzorów określonych w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.*)

_____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.12.2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2015 r. poz. 101), które traci moc z dniem 1.07.2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 956
2018.10.01
zmieniony przez
2019.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 172
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
DEK-I-0. Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-I-0. Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-I-0. Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 956
2018.10.01
zmieniony przez
2019.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 172
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
DEK-I-a. Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-I-a. Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-I-a. Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 956
2018.01.01
zmieniony przez
2018.10.01
zmieniony przez
2019.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 172
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
DEK-I-b. Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-I-b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-I-b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załącznik nr 4

DEK-I-u. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - korzystanie z obniżenia wpłat

DEK-I-u. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - korzystanie z obniżenia wpłat

DEK-I-u. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - korzystanie z obniżenia wpłat

Załącznik nr 5

DEK-II-a. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-II-a. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-II-a. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załącznik nr 6

DEK-II-b. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-II-b. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-II-b. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 956
2018.10.01
zmieniony przez
2019.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 172
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
DEK-II-u. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-II-u. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-II-u. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załącznik nr 8

DEK-W. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DEK-W. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załącznik nr 9

DEK-R. Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rozliczenie wpłat

DEK-R. Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rozliczenie wpłat

DEK-R. Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rozliczenie wpłat

Istniejące wersje czasowe zał. nr 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 956
2018.01.01
zmieniony przez
2018.10.01
zmieniony przez
2019.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 172
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 10

 
DEK-Z. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracja ewidencyjna

DEK-Z. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracja ewidencyjna

DEK-Z. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracja ewidencyjna

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60