Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2009 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

 Dz. U. z 2009 r. nr 183, poz. 1426

Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008", na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a tej ustawy, oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.

2. Rozporządzenie stosuje się do pomocy w formie subsydiów płacowych:

  1) na zatrudnienie pracowników odpowiednio znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji;

  2) na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

3. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem § 4.

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

  1) udzielanej w sektorze węglowym;

  2) udzielanej na produkcję podstawową produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, w zakresie, w jakim pomoc, o której mowa w § 1, jest objęta rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3);

  3) udzielanej na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu w rozumieniu art. 2 pkt 23 i 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, produktów rolnych, w przypadkach gdy:

   a) wielkość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub

   b) udzielenie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

  4) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej, to znaczy, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

  5) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych z zagranicy.

2. Pomoc, o której mowa w § 1, nie może być:

  1) udzielana małemu i średniemu zagrożonemu przedsiębiorcy;

  2) udzielana dużemu zagrożonemu przedsiębiorcy;

  3) udzielana i wypłacana przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio małego i średniego przedsiębiorcę, spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

  2) dużym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć dużego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

  3) małym i średnim zagrożonym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć małego i średniego przedsiębiorcę, który spełnia jeden z poniższych warunków:

   a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie poprzedzających 12 miesięcy,

   b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki - ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub

   c) bez względu na rodzaj spółki - spełnia kryteria kwalifikujące je do objęcia postępowaniem upadłościowym

  - przy czym małego i średniego przedsiębiorcę działającego krócej niż 3 lata nie można uznać za zagrożonego przedsiębiorcę, z wyjątkiem sytuacji, gdy mały i średni przedsiębiorca spełnia warunek określony w lit. c;

  4) dużym zagrożonym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć dużego przedsiębiorcę, spełniającego kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw*);

   ____________________
   *) Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

  5) liczbie pracowników - należy przez to rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku, przy czym praca w niepełnym wymiarze godzin oraz praca sezonowa wyrażone są ułamkowymi częściami jednostek;

  6) kosztach płacy - należy przez to rozumieć pełen koszt, jaki faktycznie ponosi przedsiębiorca z tytułu zatrudnienia pracowników, na który składają się:

   a) wynagrodzenie brutto, przed opodatkowaniem,

   b) obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne;

  7) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - należy przez to rozumieć każdą osobę, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

   a) pozostawała bez zatrudnienia za wynagrodzeniem przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zatrudnienie,

   b) nie posiada wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego,

   c) ukończyła 50. rok życia,

   d) jest samotną osobą wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.),

   e) jest członkiem mniejszości etnicznej, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

  8) pracowniku znajdującym się w bardzo niekorzystnej sytuacji - należy przez to rozumieć każdą osobę, która była bezrobotna przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających zatrudnienie;

  9) pracowniku niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć pracownika uznanego za niepełnosprawnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

§ 4. 1. W przypadku gdy:

  1) łączna wartość ekwiwalentu dotacji brutto pomocy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, przekracza rocznie kwotę stanowiącą równowartość 5.000.000 euro dla jednego przedsiębiorcy,

  2) łączna wartość ekwiwalentu dotacji brutto pomocy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przekracza rocznie kwotę stanowiącą równowartość 10.000.000 euro dla jednego przedsiębiorcy

- pomoc taka stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji, która może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

2. Dla celów ustalenia progów, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy z krajowych i wspólnotowych środków publicznych.

3. Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

  1) 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, w przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji;

  2) 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, w przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

4. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą publiczną, pomocą de minimis, z krajowych i wspólnotowych środków publicznych, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy intensywności pomocy określonej w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Pomoc na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych może być udzielana łącznie z inną pomocą publiczną objętą rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008, z krajowych i wspólnotowych środków publicznych, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy 100% kosztów płacy w okresie, w którym są zatrudnieni pracownicy niepełnosprawni.

§ 5. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą, w przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników znajdujących się:

  1) w szczególnie niekorzystnej sytuacji - są ponoszone przez przedsiębiorcę w okresie 12 miesięcy koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników od dnia zatrudnienia;

  2) w bardzo niekorzystnej sytuacji - są koszty płacy za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zatrudnienia.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli:

  1) nastąpi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy lub

  2) nie nastąpi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy w przypadku, gdy stanowisko lub stanowiska pracy zostały zwolnione w następstwie rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, zmniejszenia wymiaru czasu pracy z inicjatywy pracownika, przejścia na emeryturę lub rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, oraz

  3) pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracownicy znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji będą uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, a umowa o pracę może zostać rozwiązana tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych; w przypadku gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 miesięcy, lub 24 miesiące w przypadku pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji, pomoc przyznana przedsiębiorcy powinna zostać proporcjonalnie zmniejszona;

  4) prowadzi do zwiększenia liczby netto zatrudnionych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji;

  5) przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem zatrudnienia odpowiednio pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji;

  6) wraz ze złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 5, podmiot udzielający pomocy przed przyznaniem pomocy sprawdził, że dokumentacja przygotowana przez tego przedsiębiorcę zakłada znaczące zwiększenie zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1, w następstwie otrzymania pomocy.

§ 6. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą w przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych są ponoszone przez przedsiębiorcę koszty płacy za cały okres zatrudnienia tego pracownika niepełnosprawnego.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli:

  1) nastąpi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy lub

  2) nie nastąpi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy w przypadku, gdy stanowisko lub stanowiska pracy zostały zwolnione w następstwie rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, zmniejszenia wymiaru czasu pracy z inicjatywy pracownika, przejścia na emeryturę lub rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, oraz

  3) pracownicy niepełnosprawni będą uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, a umowa o pracę może zostać rozwiązana tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych; w przypadku gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 miesięcy, pomoc przyznana przedsiębiorcy powinna zostać proporcjonalnie zmniejszona;

  4) prowadzi do zwiększenia liczby netto zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych;

  5) przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, przed zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego;

  6) wraz ze złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 5, podmiot udzielający pomocy przed przyznaniem pomocy sprawdził, że dokumentacja przygotowana przez tego przedsiębiorcę zakłada znaczące zwiększenie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, w następstwie otrzymania pomocy.

§ 7. Podmiot udzielający pomocy, o której mowa w § 1, informuje przedsiębiorcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego jest udzielana pomoc.

§ 8. Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie (Dz. U. nr 158, poz. 1106).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2.11.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60