Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2006 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2006 r. nr 246, poz. 1795
Dz. U. z 2007 r. nr 76, poz. 503
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. nr 191, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie ustanawia program pomocowy w zakresie regionalnej pomocy publicznej na inwestycje w ochronie środowiska:

  1) służące dostosowaniu istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902, nr 169, poz. 1199 i nr 170, poz. 1217), w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska istniejących instalacji, które podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. nr 122, poz. 1055),

  2) służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska instalacji, urządzeń i warunków prowadzenia działalności podlegających przepisom ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 i nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658),

  3) służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska źródeł spalania paliw o mocy od 50 MW,

  4) dotyczące gospodarki odpadami, w szczególności na realizację inwestycji i programów, związanych z istniejącymi instalacjami, przyczyniających się do rozwiązywania problemów odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, z późn. zm.),

  5) dotyczące zaopatrzenia w wodę,

  6) dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa istniejących urządzeń wodnych,

  7) służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych,

  8) służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzaniu surowców,

  9) dotyczące odnawialnych źródeł energii,

  10) służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych,

  11) służące celom monitoringu zanieczyszczeń środowiska,

  12) związane ze składowaniem odpadów,

  13) służące zagospodarowaniu odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

- udzielanej zgodnie z art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302 z 1.11.2006, str. 29, z późn. zm.), zwanej dalej "pomocą".

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do udzielania pomocy w sektorach:

  1) hutnictwa żelaza i stali;

  2) górnictwa węgla;

  3) budownictwa okrętowego;

  4) włókien syntetycznych;

  5) rybołówstwa i akwakultury;

  6) rolnictwa w zakresie działalności związanej z produkcją pierwotną produktów, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002);

  7) działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.).

3. Stosowanie warunków udzielania pomocy, określonych w niniejszym rozporządzeniu, zwalnia z obowiązku notyfikacji do Komisji Europejskiej projektu takiej pomocy.

4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.).

§ 2. 1. Pomoc może być udzielana na realizację nowej inwestycji.

2. Za nową inwestycję uznaje się:

  1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, lub

  2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zlikwidowane lub zostałoby zlikwidowane, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora.

3. Za nową inwestycję nie uznaje się w szczególności:

  1) inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

  2) nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

4. W ramach pomocy mogą być wspierane następujące rodzaje inwestycji:

  1) zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości przez zapobieganie emisjom do środowiska;

  2) zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ciepła odpadowego oraz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;

  3) zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i w przepisach Unii Europejskiej oraz w dokumentach referencyjnych najlepszych dostępnych technik;

  4) inwestycje w urządzenia lub instalacje ograniczające emisje do środowiska, których zastosowanie jest niezbędne dla dotrzymania zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących najlepsze dostępne techniki, gdy redukcje emisji osiągalne przez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające;

  5) budowa, rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków;

  6) budowa, rozbudowa lub przebudowa systemów kanalizacji;

  7) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wykorzystywanych w prowadzonej w przedsiębiorstwie działalności, w celu osiągnięcia wymaganych standardów jakości odprowadzanych ścieków;

  8) przebudowa lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych;

  9) przebudowa urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;

  10) konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku;

  11) inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła;

  12) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze regionalnym lub ponadlokalnym, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami;

  13) budowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń do odzysku, w szczególności recyklingu, lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych;

  14) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;

  15) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do zbierania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;

  16) rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;

  17) rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń w celu zapewnienia właściwego ewidencjonowania odpadów;

  18) budowa, rozbudowa lub przebudowa elektrowni kondensacyjnych przez stosowanie bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym o sprawności nominalnej co najmniej 45%, węglem brunatnym o sprawności nominalnej co najmniej 43,5% lub stosowanie jednostek parowo-gazowych o sprawności nominalnej co najmniej 55%;

  19) budowa lub przebudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, pompowni;

  20) przebudowa urządzeń wodnych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa;

  21) zmiany technologii produkcji paliw w celu poprawy ich jakości;

  22) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji służących ograniczeniu zawartości siarki w produktach naftowych;

  23) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji służących produkcji biopaliw, biokomponentów lub innych paliw odnawialnych;

  24) wymiana lub przebudowa silników wraz z oprzyrządowaniem do spalania paliw, w tym alternatywnych w stosunku do ropopochodnych;

  25) doposażenie baz transportowych w urządzenia służące zmniejszeniu oddziaływania na środowisko taboru komunikacji publicznej;

  26) inwestycje służące oszczędzaniu energii, w tym wymiana wyposażenia na energooszczędne;

  27) zastosowanie ogniw paliwowych;

  28) budowa, rozbudowa lub przebudowa elektrowni wodnych o nominalnej mocy elektrycznej do 10 MW;

  29) budowa elektrowni wiatrowych;

  30) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biomasy lub związanych ze współspalaniem;

  31) budowa, rozbudowa lub przebudowa źródeł wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej;

  32) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych urządzeń związanych z automatyką tych systemów;

  33) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji pozyskiwania lub wykorzystania energii wód termalnych;

  34) zastosowanie kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych;

  35) budowa nowych lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej;

  36) zastosowanie pomp ciepła;

  37) budowa linii technologicznych służących do produkcji urządzeń przetwarzających energię odnawialnych źródeł w energię elektryczną, cieplną lub produkujących biopaliwa;

  38) budowa lub rozbudowa instalacji do odzysku energii odpadowej;

  39) przebudowa zbiorników i instalacji do magazynowania oraz dystrybucji surowców i produktów naftowych;

  40) hermetyzacja urządzeń i instalacji do magazynowania oraz dystrybucji surowców i produktów naftowych;

  41) przebudowa stacji benzynowych w celu ograniczenia emisji węglowodorów do środowiska;

  42) przebudowa instalacji lub zmiana technologii prowadząca do ograniczenia lub wyeliminowania emisji lotnych związków organicznych;

  43) zakup aparatury do badań i pomiarów zanieczyszczeń środowiska;

  44) zakup urządzeń służących ograniczaniu ilości i objętości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji;

  45) budowa wydzielonych części składowiska przeznaczonych na składowanie odpadów niebezpiecznych, których składowanie jest dopuszczalne;

  46) budowa magazynów odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów przyjętych na składowisko odpadów;

  47) budowa instalacji służących odgazowaniu składowisk odpadów;

  48) budowa instalacji służących gromadzeniu odcieków i ich oczyszczaniu lub podczyszczaniu w stopniu umożliwiającym odpowiednio przyjęcie na oczyszczalnię lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;

  49) budowa instalacji oraz zakup urządzeń do zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu tych pojazdów.

§ 3. 1. Pomoc może być udzielana w formie:

  1) dotacji;

  2) pożyczek preferencyjnych;

  3) preferencyjnych kredytów bankowych;

  4) dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych;

  5) częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.

2. Pożyczki i kredyty, o których mowa w ust. 1, muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący zwrot pełnej kwoty pożyczki lub kredytu wraz z odsetkami, biorąc pod uwagę całkowitą wartość wierzytelności oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa.

§ 4. 1. Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przed rozpoczęciem inwestycji:

  1) został złożony wniosek o pomoc i

  2) wnioskodawca uzyskał potwierdzenie drogą elektroniczną lub pisemną, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o pomoc, kwalifikuje się do pomocy.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest wysyłane przez podmiot udzielający pomocy, lub inny podmiot przez niego upoważniony, w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku o pomoc.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy.

4. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

5. W umowie stanowiącej podstawę udzielenia pomocy mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca zobowiązuje się do zapewnienia użytkowania inwestycji przez okres co najmniej trzech lat, a w przypadku innych przedsiębiorców - przez okres co najmniej pięciu lat, od dnia jej przekazania do użytkowania.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione bezpośrednio na:

  1) prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raport oddziaływania na środowisko i inwentaryzację powykonawczą;

  2) nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy;

  3) nabycie lub wykonanie budowli i budynków;

  4) nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku;

  5) roboty demontażowe, budowlano-montażowe oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu;

  6) obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i strefy ochronnej, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne i laboratoryjne;

  7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

   a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc,

   b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

   c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

   d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc i pozostaną w nim przez co najmniej pięć lat, a w przypadku przedsiębiorstwa mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata;

  8) usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego.

2. Nabywane środki trwałe powinny być nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

3. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w stosunku do jego środków trwałych udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych środków nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych określonych w ust. 1 pkt 7 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.

6. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

7. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą są dyskontowane przy zastosowaniu stopy referencyjnej do wartości na dzień udzielenia pomocy.

§ 6. 1. Intensywność pomocy udzielanej na realizację inwestycji w danym regionie nie może przekraczać wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. nr 190, poz. 1402).

2. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych, mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca, z wyłączeniem prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, może uzyskać pomoc, której intensywność jest większa:

  1) o 10 punktów procentowych - w przypadku średniego przedsiębiorcy;

  2) o 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

3. Warunkiem udzielenia pomocy jest pokrycie przez przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. Przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych.

§ 7. 1. W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego, maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

2. Za duży projekt inwestycyjny uznaje się projekt, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dużych projektów inwestycyjnych, w przypadku których całkowita wartość zamierzonej pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75% maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycję o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100.000.000 euro przy zastosowaniu intensywności pomocy określonej w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

§ 8. Pomoc udzielana zgodnie z rozporządzeniem podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą pochodzącą ze środków wspólnotowych lub krajowych udzielaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, ponoszonych w ramach tej samej inwestycji i nie może przekroczyć maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 6 i 7.

§ 9. 1. Program pomocowy ustanowiony niniejszym rozporządzeniem zastępuje programy pomocy regionalnej przyjęte:

  1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. nr 98, poz. 991 oraz z 2005 r. nr 214, poz. 1791);

  2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem (Dz. U. nr 98, poz. 992 oraz z 2005 r. nr 214, poz. 1794);

  3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. nr 98, poz. 994 oraz z 2005 r. nr 214, poz. 1797);

  4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. nr 98, poz. 995 oraz z 2005 r. nr 214, poz. 1799);

  5) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych (Dz. U. nr 98, poz. 993 oraz z 2005 r. nr 214, poz. 1795);

  6) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (Dz. U. nr 98, poz. 996, z 2005 r. nr 214, poz. 1800 oraz z 2006 r. nr 52, poz. 380);

  7) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz. U. nr 102, poz. 1067 oraz z 2005 r. nr 214, poz. 1793);

  8) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych (Dz. U. nr  102, poz. 1068 oraz z 2005 r. nr 214, poz. 1796);

  9) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. nr 102, poz. 1069 oraz z 2005 r. nr 214, poz. 1798).

2. Wnioski złożone przed dniem 1 stycznia 2007 r., na podstawie przepisów wymienionych w ust. 1, rozpatrywane są zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

3. W przypadku pomocy udzielanej do dnia 30 czerwca 2007 r., warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do wniosków złożonych przed dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem pomocy na wspieranie rodzajów inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 18, 19, 20, 25, 37, 38, 43, 49.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60