Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1760
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 838

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis oraz pomocy publicznej, w ramach następujących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020:

  1) Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja (2014-2020),

  2) Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020,

  3) Programu Współpracy Interreg V-A - Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020

  - a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".

§ 3. Pomoc publiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".

§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) infrastrukturze badawczej - należy przez to rozumieć infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) innowacjach organizacyjnych - należy przez to rozumieć innowacje organizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 96 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

  5) klastrach innowacyjnych - należy przez to rozumieć klastry innowacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia nr 651/2014;

  6) MŚP - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

  7) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  8) regionalnej pomocy inwestycyjnej - należy przez to rozumieć regionalną pomoc inwestycyjną w rozumieniu art. 2 pkt 41 rozporządzenia nr 651/2014;

  9) wielofunkcyjnej infrastrukturze rekreacyjnej - należy przez to rozumieć wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w rozumieniu art. 55 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. 1. Podmiotem udzielającym pomocy de minimis i pomocy publicznej może być:

  1) instytucja zarządzająca,

  2) beneficjent

- o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej "ustawą".

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy de minimis lub pomocy publicznej jest beneficjent, pomoc de minimis i pomoc publiczna może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 2 pkt 26 lit. c ustawy.

§ 6. 1. Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013, oraz przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289).

2. Pomoc de minimis jest udzielana w formie i na zasadach określonych w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.

4. Pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

5. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy na pokrycie części lub całości kosztów kwalifikowalnych.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1760
2018.08.21
zmieniony przez
2019.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 838
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Przepisów rozporządzenia w zakresie pomocy publicznej nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c i ust. 5 oraz art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy publicznej, która wywołuje efekt zachęty w rozumieniu art. 6 ust. 2 z uwzględnieniem art. 6 ust. 5 lit. h rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna jest udzielana w formie określonej w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Do obliczania intensywności pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Wartość udzielonej pomocy publicznej nie może przekroczyć progów określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1760
2018.08.21
zmieniony przez
2019.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 838
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki określone odpowiednio wart. 14 ust. 6-9 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Regionalna pomoc inwestycyjna dla dużych przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 jest udzielana wyłącznie na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014 na rzecz nowej działalności gospodarczej na danym obszarze zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielona na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

5. Regionalna pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą może być udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 14 ust. 11 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej ustala się zgodnie z art. 14 ust. 15 rozporządzenia nr 651/2014, na podstawie mapy pomocy regionalnej zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

7. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, z wyłączeniem pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 52 rozporządzenia nr 651/2014, zwiększa się o:

  1) 10 punktów procentowych - w przypadku średniego przedsiębiorcy;

  2) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

8. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej ustala się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.

9. Przedsiębiorca, zawierając umowę, zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia nr 651/2014.

10. Regionalna pomoc inwestycyjna w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 17 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. 1. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 18 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP ustala się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. 1. Pomoc na udział MŚP w targach jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 19 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na udział MŚP w targach ustala się zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. 1. Pomoc na koszty współpracy ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 20 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na koszty współpracy ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej ustala się zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. 1. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na kategorie, o których mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe ustala się zgodnie z art. 25 ust. 5-7 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. 1. Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 30 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wyniki projektu objętego pomocą na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury są udostępniane na warunkach określonych w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury ustala się zgodnie z art. 30 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. 1. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i działalności innej niż działalność gospodarcza, z zachowaniem warunków określonych w art. 26 ust. 2-4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą ustala się zgodnie z art. 26 ust. 6 i 7 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. 1. Pomoc dla klastrów innowacyjnych jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 27 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) podmiotowi, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra innowacyjnego objętego pomocą jest udzielany na zasadach określonych w art. 27 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na utworzenie lub modernizację klastrów innowacyjnych jest udzielana na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 27 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej dla klastrów innowacyjnych ustala się zgodnie z art. 27 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc operacyjna dla klastrów innowacyjnych jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 27 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Czas trwania pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych nie przekracza okresu, o którym mowa w art. 27 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Maksymalną intensywność pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych ustala się zgodnie z art. 27 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 16. 1. Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 28 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności ustala się zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 17. 1. Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 29 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 29 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne ustala się zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 18. 1. Pomoc szkoleniowa jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 31 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy szkoleniowej nie przyznaje się na szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy szkoleniowej ustala się zgodnie z art. 31 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1760
2018.08.21
zmieniony przez
2019.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 838
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 19. 1. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 53 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na cele i działania kulturalne określone w art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) w formie określonej w art. 53 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wartość dopuszczalnej pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 oraz ust. 9 zdanie pierwsze i drugie rozporządzenia nr 651/2014.

3. W przypadku pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1760
2018.08.21
zmieniony przez
2019.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 838
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20. 1. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 55 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formie określonej w art. 55 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 55 ust. 8 i 9 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Udostępnianie infrastruktury sportowej objętej pomocą odbywa się na zasadach określonych w art. 55 ust. 2 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Udostępnianie wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej objętej pomocą odbywa się na zasadach określonych w art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc na infrastrukturę sportową jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Powierzenie osobie trzeciej zadań, o których mowa w art. 55 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014, jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

6. Wartość dopuszczalnej pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną ustala się zgodnie z art. 55 ust. 10 i 11 rozporządzenia nr 651/2014.

7. W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 55 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 21. 1. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 56 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Udostępnianie i powierzanie eksploatacji infrastruktury lokalnej objętej pomocą następuje na zasadach, o których mowa w art. 56 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Wartość dopuszczalnej pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną ustala się zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 21a
2018.08.21
dodany przez
2019.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 838
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21a. Pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych w rozumieniu art. 2 pkt 153 rozporządzenia nr 651/2014 jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 56a rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56a ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 21b
2018.08.21
dodany przez
2019.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 838
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21b. Pomoc na rzecz portów morskich w rozumieniu art. 2 pkt 155 rozporządzenia nr 651/2014 jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 56b rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56b ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w art. 56b ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 21c
2018.08.21
dodany przez
2019.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 838
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21c. Pomoc na rzecz portów śródlądowych w rozumieniu art. 2 pkt 156 rozporządzenia nr 651/2014 jest udzielana:

  1) z zachowaniem warunków określonych w art. 56c rozporządzenia nr 651/2014;

  2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56c ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w art. 56c ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 22. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc publiczną składa do podmiotu udzielającego odpowiednio pomocy de minimis lub pomocy publicznej wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem".

2. Wniosek zawiera:

  1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;

  2) miejsce realizacji przedsięwzięcia;

  3) cel realizacji przedsięwzięcia;

  4) opis przedsięwzięcia;

  5) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

  6) wartość przedsięwzięcia;

  7) koszty kwalifikowalne;

  8) wnioskowaną kwotę pomocy;

  9) źródła finansowania przedsięwzięcia;

  10) inne informacje, niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis do wniosku załącza dodatkowo:

  1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730);

  2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną do wniosku załącza dodatkowo dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 23. 1. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o warunki dopuszczalności pomocy.

2. Jeżeli podmiotem udzielającym pomocy jest instytucja zarządzająca, to może ona, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy, delegować część zadań, o których mowa w ust. 1, do wspólnego sekretariatu.

3. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, pomoc de minimis lub pomoc publiczna może zostać udzielona przedsiębiorcy na pokrycie części lub całości kosztów kwalifikowalnych na podstawie umowy.

4. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:

  1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

  2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1

  - dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy.

§ 24. Pomoc de minimis jest udzielana do końca okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 25. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2.11.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60