Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4.09.2012 r. ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4.09.2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 981

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach niektórych działań Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2014.07.01
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) leasingu - należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);

  2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji";

  2a) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

  3) beneficjencie pomocy - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

  4) osobie niepełnosprawnej - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

  5) podwykonawcy - należy przez to rozumieć podmiot wykonujący zadania zlecone w ramach projektu przez projektodawcę;

  6) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - należy przez to rozumieć osobę, która w dniu rozpoczęcia szkolenia spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

   a) pozostaje bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem przez okres ostatnich sześciu miesięcy,

   b) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (na poziomie ISCED 3 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia),

   c) ukończyła 50. rok życia,

   d) jest osobą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub samotnie mającą na utrzymaniu osobę zależną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.),

   e) wykonuje pracę w branży lub zawodzie, w których różnica pomiędzy liczbą zatrudnionych kobiet i liczbą zatrudnionych mężczyzn jest o co najmniej 25% wyższa niż przeciętna różnica tych liczb we wszystkich sektorach gospodarki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, i należy do płci mniej licznej,

   f) jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. nr 17, poz. 141, z późn. zm.), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

  7) szkoleniu ogólnym - należy przez to rozumieć szkolenie określone w art. 38 pkt 2 rozporządzenia Komisji;

  8) szkoleniu specjalistycznym - należy przez to rozumieć szkolenie określone w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji;

  9) środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych - należy przez to rozumieć środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

  10) wydatkach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową określone w rozporządzeniu, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zakup jest dokonywany przez podwykonawcę lub wykonawcę lub gdy projektodawcy zgodnie z odrębnymi przepisami nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług;

  11) wykonawcy - należy przez to rozumieć podmiot wybrany przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, w ramach realizowanego przez Agencję projektu systemowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. nr 279, poz. 1644).

2. Kwoty pomocy publicznej i pomocy de minimis wyrażone w euro przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2014.07.01
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Pomoc finansowa może być udzielona, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu, w formie:

  1) bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem", podmiotom określonym w § 9 ust. 2-4, § 18 ust. 1, § 21 ust. 1, § 23 ust. 1, § 24 ust. 1 oraz w § 26a ust. 1;

  2) finansowania kosztów usług świadczonych przez wykonawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej odbiorcom tych usług;

  3) pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom określonym w § 31 ust. 2. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, nie może być:

  1) udzielona na działalność związaną z wywozem, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

  2) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

  3) udzielona przedsiębiorcy zajmującemu się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych określonych w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji, jeżeli:

   a) wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub

   b) przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

  4) udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem, z wyjątkiem pomocy de minimis, o której mowa w § 6 ust. 1;

  5) udzielona:

   a) mikroprzedsiębiorcy oraz małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji, lub

   b) przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)

  - z wyjątkiem pomocy de minimis, o której mowa w § 6 ust. 1.

Rozdział 2

Przepisy wspólne dotyczące udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2015.01.01
uchylony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Pomoc finansowa udzielona na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorców przez nich delegowanych, z wyłączeniem:

  1) szkoleń w ramach wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 3 i 4,

  2) szkoleń w ramach projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 2

- stanowi pomoc publiczną i jest udzielana zgodnie z przepisami rozdziału I, sekcji 8 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

2. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć w ramach jednego projektu równowartości w złotych kwoty 2 milionów euro.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2015.01.01
uchylony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Wielkość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu nie może przekroczyć:

  1) w przypadku szkoleń ogólnych:

   a) 80% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę,

   b) 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na średniego przedsiębiorcę,

   c) 60% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na przedsiębiorcę innego niż określony w lit. a lub b;

  2) w przypadku szkoleń specjalistycznych:

   a) 45% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę,

   b) 35% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na średniego przedsiębiorcę,

   c) 25% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na przedsiębiorcę innego niż określony w lit. a lub b.

2. Wielkość pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 10 punktów procentowych, jednakże maksymalnie do 80%, jeżeli w szkoleniu uczestniczą pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub osoby niepełnosprawne.

3. W przypadku gdy:

  1) szkolenie zawiera elementy szkolenia specjalistycznego i ogólnego, których nie można rozdzielić w celu wyliczenia wielkości pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, lub

  2) specjalistyczny lub ogólny charakter szkolenia nie może być ustalony

- przysługuje wielkość pomocy publicznej przewidziana dla szkoleń specjalistycznych określona w ust. 1 pkt 2. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2014.07.01
zmieniony przez
2015.01.01
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorców:

  1) na pokrycie kosztów usług promocyjnych, o których mowa w § 27 ust. 1,

  2) w ramach projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 2,

  3) w ramach wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, o którym mowa w § 9 ust. 3,

  4) na pokrycie kosztów usług doradczych dla przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych, w ramach:

   a) wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, o którym mowa w § 9 ust. 1,

   b) projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1,

   c) pomocy finansowej, o której mowa w § 27 ust. 1,

  5) na pokrycie wydatków, o których mowa w § 14 ust. 4 oraz § 15 ust. 1 pkt 6-9,

  6) w ramach wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych lub na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe, o którym mowa w § 23 ust. 1, w zakresie usług doradczych, szkoleniowych lub finansowych,

  7) w ramach wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych, o którym mowa w § 24 ust. 1, w zakresie usług szkoleniowych lub doradczych,

  8) w ramach wsparcia na zindywidualizowane usługi doradcze w formie opieki mentorskiej dla kobiet planujących rozpoczęcie albo rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w § 26a ust. 1,

  9)*)

  ________________
  *) Uwaga od redakcji: Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30.06.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2014 r. poz. 901), w § 6 ust. 1 dodany pkt 9 wejdzie w życie z dniem 1.01.2015 r.

  10) w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, o którym mowa w § 21

- stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

2. Pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorców na pokrycie kosztów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, oraz pomoc udzielana przedsiębiorcom i ich pracownikom zgodnie z § 27 ust. 1 na usługi szkoleniowe mogą stanowić pomoc de minimis.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do szkoleń realizowanych w formie studiów podyplomowych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego oraz do projektów realizowanych wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo.

4. W przypadku gdy pomoc jest przekazywana przez wykonawców, o których mowa w § 27 ust. 1, lub projektodawców, o których mowa w § 9 ust. 2, przedsiębiorca wskazuje w zgłoszeniu do udziału w szkoleniu, że ubiega się w tym celu o pomoc de minimis.

5. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 i 2, może być udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość w złotych 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów - kwoty 100.000 euro.

6. Pomoc de minimis nie może być udzielona na działalność:

  1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;

  2) związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, str. 37);

  3) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:

   a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,

   b) udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

  4) związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, przy czym wsparcie obejmujące pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem;

  5) (uchylony)

7. Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.

8. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może być uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

9. Pomocy de minimis nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis.

10. Podmioty, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3, § 18 ust. 1, § 21 ust. 1, § 23 ust. 1, § 24 ust. 1, § 26a ust. 1, oraz wykonawcy świadczący usługi, o których mowa w § 27 ust. 1, w przypadku udzielania wsparcia objętego regułami pomocy de minimis wydają beneficjentom pomocy zaświadczenia o pomocy de minimis zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. W przypadku gdy udzielenie pomocy spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 4, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1, lub pomocy, o której mowa w art. 26 rozporządzenia Komisji, na zasadach określonych w rozdziałach I i III rozporządzenia Komisji.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2014.07.01
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Wielkość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom w ramach:

  1) wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, o którym mowa w § 9 ust. 1,

  2) wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, o którym mowa w § 9 ust. 3,

  3) projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 2,

  4) wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych, o którym mowa w § 23 ust. 1,

  5) wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych, o którym mowa w § 24 ust. 1,

  5a) wsparcia na zindywidualizowane usługi doradcze w formie opieki mentorskiej dla kobiet planujących rozpoczęcie albo rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w § 26a ust. 1,

  6) pomocy finansowej, o której mowa w § 27 ust. 1

- może wynosić do 100% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.

2. Wielkość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom na pokrycie wydatków, o których mowa w § 14 ust. 4 i § 15 ust. 1 pkt 6-9, nie może przekroczyć 100% dopuszczalnej wartości tych wydatków wskazanej w tym przepisie.

3. Wielkość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom w ramach wsparcia na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe, o którym mowa w § 23 ust. 1, może wynosić do 70% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.

4. Wielkość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom w ramach wsparcia na zindywidualizowane usługi doradcze w formie opieki mentorskiej dla kobiet planujących rozpoczęcie albo rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w § 26a ust. 1, może wynosić do 100% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.

5. Wielkość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, o którym mowa w § 21 ust. 1, może wynosić do 90% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2015.01.01
uchylony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1, podlega kumulacji z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż de minimis.

2. Podmiot udzielający pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną informuje beneficjentów pomocy o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego pomoc ta jest udzielana.

3. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1, może zostać udzielona mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy tylko wówczas, gdy złożył on wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu lub jest wskazany w takim wniosku. W przypadku gdy pomoc publiczna jest przekazywana przez wykonawców lub projektodawców przedsiębiorcom niewymienionym we wniosku o udzielenie wsparcia, za złożenie wniosku o udzielenie wsparcia uznaje się zgłoszenie udziału w szkoleniu lub skorzystania z usług doradczych.

4. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1, może zostać udzielona przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca wówczas, gdy złożył on wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu lub jest wskazany w takim wniosku, a z dokumentacji niezbędnej do udzielenia pomocy wynika, że w rezultacie otrzymanej pomocy będzie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

  1) rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony;

  2) zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony;

  3) całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona;

  4) nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu.

5. W przypadku gdy pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1, jest przekazywana przez wykonawców lub projektodawców przedsiębiorcom niewymienionym we wniosku o udzielenie wsparcia, za złożenie wniosku o udzielenie wsparcia uznaje się zgłoszenie udziału w szkoleniu.

6. Agencja, wykonawca lub odpowiednio projektodawca przed udzieleniem przedsiębiorcy pomocy publicznej sprawdza, czy dokumentacja, o której mowa w ust. 4, zakłada spełnienie warunków określonych w tym przepisie.

Rozdział 3

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Agencja może udzielić podmiotowi wskazanemu w ust. 2, który posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do realizacji projektu, wsparcia na pokrycie kosztów szkoleń lub zakupu usług doradczych oraz związanych z nimi wydatków inwestycyjnych, mającego na celu wzmocnienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorców przez nabycie lub podniesienie kwalifikacji i umiejętności ogólnych lub zawodowych przez przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorców, zwanego dalej "wsparciem na rozwój kapitału ludzkiego".

2. O wsparcie na rozwój kapitału ludzkiego może ubiegać się:

  1) przedsiębiorca,

  2) podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędący przedsiębiorcą

- zwany dalej "projektodawcą".

3. Agencja może udzielić projektodawcy będącemu organizacją pracodawców lub organizacją związkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55, poz. 235, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 979, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, z późn. zm.) wsparcia z przeznaczeniem na realizację projektu mającego na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw lub tworzenie i rozwój, w szczególności poprzez zwiększenie wartości, funduszy szkoleniowych utworzonych przez pracodawców będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, zwanego dalej "wsparciem na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców".

4. Agencja może udzielić projektodawcy, który posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do realizacji projektu, wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny realizowany na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

5. Projektodawca może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, o ile posiadają one łącznie z projektodawcą potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do realizacji tego projektu, przy czym wsparcie może być udzielone wyłącznie podmiotom spełniającym warunki określone w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w § 14 ust. 1-5, § 15 ust. 1 oraz w § 16 ust. 1, mogą być ponoszone również przez te podmioty.

6. W przypadku organizowania szkolenia na rzecz przedsiębiorców podmiot otrzymujący wsparcie na rozwój kapitału ludzkiego jest obowiązany do uzyskania wkładu od tych przedsiębiorców w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 14 ust. 1. W przypadku projektów realizowanych wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo wysokość wkładu wnoszonego przez tych przedsiębiorców stanowi dopełnienie do 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 14 ust. 1 i 5.

7. Jeżeli szkolenie organizowane na rzecz przedsiębiorcy w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego stanowi pomoc de minimis, przepisu ust. 6 nie stosuje się.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Uczestnikami szkoleń lub odbiorcami usług doradczych, o których mowa w § 9 ust. 1, mogą być:

  1) projektodawcy będący przedsiębiorcami z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich pracownicy;

  2) inni przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) pracownicy delegowani przez przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2.

2. (uchylony)

3. Projekt, o którym mowa w § 9 ust. 3, może być realizowany na rzecz:

  1) przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) pracowników przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1;

  3) podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

4. Projekt, o którym mowa w § 9 ust. 4, może być realizowany na rzecz:

  1) przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) pracowników przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1.

§ 11. Projekty, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4, są realizowane w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 12. 1. Projektodawca, o którym mowa w § 9 ust. 2, zawiera umowę z przedsiębiorcą uczestniczącym w szkoleniu, korzystającym z usług doradczych, delegującym pracowników na szkolenie lub do korzystania z usług doradczych albo z pracownikiem przedsiębiorcy uczestniczącym w szkoleniu lub korzystającym z takich usług, który nie został oddelegowany przez tego przedsiębiorcę. Umowa z przedsiębiorcą określa w szczególności wartość pomocy publicznej lub pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy.

2. Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wydane przez prowadzącego szkolenie.

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu potwierdza obecność uczestnika w co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem.

§ 13. Projektodawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części działań w ramach projektu objętego wsparciem.

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2014.07.01
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego w części dotyczącej szkoleń zalicza się wydatki na:

  1) prowadzenie szkoleń, w tym:

   a) koszty kadry szkoleniowej, z zastrzeżeniem pkt 2,

   b) koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń,

   c) inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy,

   d) amortyzację narzędzi i wyposażenia, wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia, i pod warunkiem, że do zakupu tych aktywów nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej środków publicznych;

  2) wynagrodzenia pracowników projektodawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, realizującego projekt na potrzeby własne, zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), prowadzących szkolenia w ramach projektu, wraz z kosztami zatrudnienia, w szczególności składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkami na podatek dochodowy, składkami na Fundusz Pracy oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

  3) wynagrodzenia uczestników szkolenia będących przedsiębiorcami lub pracownikami delegowanymi przez przedsiębiorców na to szkolenie, odbywające się w godzinach pracy.

2. Łączna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie może przekroczyć kwoty wkładu wnoszonego przez projektodawcę lub przedsiębiorcę.

3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego w części dotyczącej usług doradczych zalicza się wydatki niezbędne i bezpośrednio związane ze świadczeniem tych usług.

4. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych zalicza się wydatki na:

  1) zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli,

  2) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli,

  3) zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu,

  4) adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych

- do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego wsparciem na rozwój kapitału ludzkiego.

5. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego w zakresie kosztów ogólnych zalicza się, związane ze współfinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatki na:

  1) rekrutację uczestników projektu;

  2) promocję projektu;

  3) badania i analizy;

  4) zarządzanie i obsługę projektu.

6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu tych przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 1.

7. W przypadku projektów realizowanych wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu tych przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 1 i 5.

7a. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu tych przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 1, przy czym wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, kwalifikują się do wsparcia jedynie do wysokości sumy kwot wydatków kwalifikowalnych o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

7b. W przypadku projektów realizowanych wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo podstawą wyliczenia wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu tych przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 1 i 5, przy czym wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5, kwalifikują się do wsparcia jedynie do wysokości sumy kwot wydatków kwalifikowalnych o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

8. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów usług doradczych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 3.

9. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców na pokrycie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 4.

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców zalicza się wydatki na:

  1) prowadzenie szkoleń, w tym:

   a) koszty kadry szkoleniowej,

   b) koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń,

   c) inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy,

   d) amortyzację narzędzi i wyposażenia, wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia, i pod warunkiem, że do zakupu tych aktywów nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej środków publicznych;

  2) tworzenie i zwiększenie wartości funduszy szkoleniowych utworzonych przez pracodawców będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami z przeznaczeniem na wydatki wskazane w pkt 1;

  3) świadczenie usług doradczych;

  4) realizację projektów współpracy ponadnarodowej, w tym:

   a) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań,

   b) prowadzenie badań i analiz,

   c) przygotowanie publikacji, opracowań i raportów, ich tłumaczenie i wydawanie,

   d) doradztwo, wymianę pracowników, staże i wizyty studyjne,

   e) adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innych państwach i wypracowanie nowych rozwiązań, mających na celu zwiększenie zdolności dostosowawczych przedsiębiorców i ich pracowników;

  5) pokrycie kosztów ogólnych, związanych ze współfinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym wydatki na:

   a) rekrutację uczestników projektu,

   b) promocję projektu,

   c) badania i analizy,

   d) zarządzanie i obsługę projektu;

  6) zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli;

  7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli;

  8) zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;

  9) adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych;

  10) prowadzenie badań i analiz związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem nowych rozwiązań dotyczących funduszy szkoleniowych utworzonych przez pracodawców będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami;

  11) prowadzenie działań promocyjnych związanych ze stworzonym rozwiązaniem dotyczącym funduszy szkoleniowych utworzonych przez pracodawców będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6-9, są kwalifikowalne do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego wsparciem na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, przy czym jeżeli wydatki te dotyczą przedsiębiorcy, wsparcie na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców w części przeznaczonej na pokrycie tych wydatków stanowi pomoc de minimis dla tego przedsiębiorcy.

3. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców, na rzecz których świadczone są usługi szkoleniowe lub doradcze w ramach wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, są wydatki wskazane w ust. 1 pkt 1-3.

§ 16. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny, o którym mowa w § 9 ust. 4, zalicza się wydatki na:

  1) prowadzenie szkoleń lub zakup usług szkoleniowych, w tym:

   a) koszty kadry szkoleniowej,

   b) koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń,

   c) inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy,

   d) amortyzację narzędzi i wyposażenia, wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia, i pod warunkiem, że do zakupu tych aktywów nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej środków publicznych,

   e) koszty zakupu usługi szkoleniowej od podwykonawcy;

  2) świadczenie usług doradczych lub zakup usług doradczych od podwykonawcy;

  3) realizację projektów współpracy ponadnarodowej, w tym:

   a) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań,

   b) prowadzenie badań i analiz,

   c) przygotowanie publikacji, opracowań i raportów, ich tłumaczenie i wydawanie,

   d) doradztwo, wymianę pracowników, staże i wizyty studyjne,

   e) adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innych państwach i wypracowanie nowych rozwiązań;

  4) inne działania związane z realizacją projektu innowacyjnego, w tym:

   a) prowadzenie badań i analiz,

   b) opracowanie wstępnej i ostatecznej wersji produktu finalnego projektu innowacyjnego,

   c) opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego,

   d) testowanie produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego,

   e) organizowanie działań upowszechniających i włączających produkt finalny, w szczególności organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań, przygotowanie publikacji, opracowań i raportów, ich tłumaczenie i wydawanie;

  5) pokrycie kosztów ogólnych, związanych ze współfinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności na:

   a) promocję projektu,

   b) zarządzanie i obsługę projektu;

  6) zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli;

  7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli;

  8) zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;

  9) adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w szczególności na potrzeby osób niepełnosprawnych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6-9, są kwalifikowalne do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego wsparciem z przeznaczeniem na projekt innowacyjny.

Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny nie zalicza się wydatków poniesionych:

  1) wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu;

  2) w wysokości niewspółmiernej do zrealizowanych zadań i osiągniętych rezultatów projektu objętego wsparciem.

2. (uchylony)

3. Poniesienie wydatków kwalifikowalnych powinno być udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi, w szczególności fakturami lub rachunkami, wraz z dowodami zapłaty.

4. Dowody księgowe powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać związek między realizowanym projektem i poniesionym wydatkiem.

5. Wielkość wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego dla projektodawcy pomniejsza się o należny wkład.

6. Wielkość wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego dla projektodawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2, w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 14 ust. 4, może wynosić do 100% dopuszczalnej wartości tych wydatków wskazanej w tym przepisie.

7. Wielkość wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego dla projektodawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2, realizującego projekt nieprzeznaczony wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z tym przedsiębiorcą organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo, w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 14 ust. 5, może wynosić do 100% tych wydatków.

8. Wielkość wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców dla projektodawcy, o którym mowa w § 9 ust. 3, może wynosić do 100% dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 15 ust. 1.

9. Wielkość wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny, o którym mowa w § 9 ust. 4, może wynieść do 100% dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 16 ust. 1.

Rozdział 4

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej

§ 18. 1. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców wsparcia na realizację projektu w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przez osoby prowadzące szkolenia lub świadczące usługi doradcze dla przedsiębiorców, zwanego dalej "wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej".

2. Projekt objęty wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej może być realizowany:

  1) na potrzeby własne podmiotu, o którym mowa w ust. 1, lub podmiotów powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo;

  2) na rzecz uczestników szkoleń lub odbiorców usług doradczych, o których mowa w § 20 ust. 1.

3. Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej w ramach projektu realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielone podmiotowi wskazanemu w ust. 1, który:

  1) dysponuje personelem o kwalifikacjach niezbędnych do świadczenia usług szkoleniowych dla podmiotów świadczących usługi szkoleniowe oraz

  2) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów szkoleniowych dla podmiotów świadczących usługi szkoleniowe.

§ 19. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej zalicza się wydatki na:

  1) prowadzenie szkoleń, w tym:

   a) koszty kadry szkoleniowej,

   b) koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń,

   c) inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy;

  2) świadczenie usług doradczych;

  3) pokrycie kosztów ogólnych, związanych ze współfinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym wydatki na:

   a) rekrutację uczestników projektu,

   b) promocję projektu,

   c) badania i analizy,

   d) zarządzanie i obsługę projektu;

  4) zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli;

  5) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli;

  6) zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;

  7) adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, są kwalifikowalne do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 35, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego wsparciem, przy czym jeżeli wydatki te dotyczą zakresu usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wsparcie na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej na pokrycie tych wydatków stanowi pomoc de minimis dla podmiotu otrzymującego wsparcie.

3. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców, na rzecz których świadczone są usługi szkoleniowe lub doradcze w ramach wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

4. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy realizującego projekt przeznaczony wyłącznie na potrzeby tego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z tym przedsiębiorcą organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo, na rzecz których świadczone są usługi szkoleniowe w ramach wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.

5. Do wydatków kwalifikowalnych do wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej nie zalicza się wydatków poniesionych do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia oraz wydatków poniesionych po dniu zawarcia tej umowy, lecz odnoszących się do kosztów powstałych do dnia jej zawarcia.

6. Poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 1, powinno być udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi, w szczególności fakturami lub rachunkami, wraz z dowodami zapłaty.

7. Dowody księgowe powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać związek między realizowanym projektem i poniesionym wydatkiem.

8. Szkolenia lub usługi doradcze objęte wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej są realizowane w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

9. Podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców może realizować projekt objęty wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowany na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 2, wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, o ile podmioty te spełniają warunki określone w § 18 ust. 3. Wsparcie może być udzielone wyłącznie podmiotom spełniającym warunki określone w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być ponoszone również przez te podmioty.

§ 20. 1. Uczestnikami szkoleń lub odbiorcami usług doradczych realizowanych przez podmiot, któremu udzielono wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą być:

  1) pracownicy osób prawnych prowadzących działalność w zakresie szkoleń, niebędących przedsiębiorcami;

  2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń;

  3) pracownicy przedsiębiorców;

  4) osoby fizyczne świadczące na podstawie umów cywilnoprawnych usługi szkoleniowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń.

2. Uczestnikami szkoleń lub odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, mogą być te podmioty i ich pracownicy oraz osoby fizyczne współpracujące z tymi podmiotami, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń lub świadczące usługi szkoleniowe na podstawie umów cywilnoprawnych.

3. Wielkość wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej może wynosić do 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.

4. W przypadku organizowania szkolenia na potrzeby podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, wielkość wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej pomniejsza się o należny wkład.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 4a
2013.11.26
dodany przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 4a

 
Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego w formie staży u przedsiębiorcy

Istniejące wersje czasowe § 20a
2013.11.26
dodany przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20a. Agencja może udzielić wsparcia mikroprzedsiębiorcy, małemu i średniemu przedsiębiorcy na organizację i prowadzenie staży skierowanych do studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, który:

  1) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) deklaruje organizację stażu płatnego, trwającego nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy;

  3) zobowiąże się do realizacji programu stażowego w oparciu o standardy jakościowe uwzględniające wartości edukacyjne stażu, opisane językiem efektów kształcenia;

  4) zobowiąże się do wyznaczenia opiekuna stażysty, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie stażu oraz wspieranie stażysty w realizacji powierzonych mu zadań;

  5) zobowiąże się do wydania dokumentu potwierdzającego odbycie stażu zawierającego w szczególności: okres odbywania stażu, cel i program stażu, opis zadań wykonywanych przez stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu oraz ocenę stażysty dokonaną przez opiekuna.

Istniejące wersje czasowe § 20b
2013.11.26
dodany przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 20b. 1. Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach wsparcia na organizację i prowadzenie staży są wydatki na pokrycie kosztów:

  1) wyposażenia miejsca pracy stażysty,

  2) bieżącego utrzymania miejsca pracy stażysty,

  3) zakupu odzieży roboczej,

  4) wynagrodzenia opiekuna stażysty,

  5) promocji programu stażowego,

  6) rekrutacji studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia do odbycia stażu,

  7) szkoleń stażysty niezbędnych do efektywnego odbycia stażu; szczególnie koniecznych do funkcjonowania w przedsiębiorstwie,

  8) związanych z przygotowaniem merytorycznym programu stażowego,

  9) zatrudnienia stażysty na umowę o pracę na czas odbycia stażu, w wysokości do 50% kosztów wynagrodzenia

- w łącznej wysokości nieprzekraczającej 3.000 złotych w przeliczeniu na miesiąc dla 1 osoby odbywającej staż.

2. Koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, stanowi:

  1) refundację przedsiębiorcy całości lub części wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym delegowaniu go do zadań związanych z opieką nad stażystą, ale nie więcej niż 500 złotych miesięcznie, lub

  2) refundację przedsiębiorcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 10% jego wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań związanego z opieką nad stażystą, ale nie więcej niż 500 złotych miesięcznie.

3. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorcy są wydatki bezpośrednio związane z organizacją stażu w przedsiębiorstwie, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 5

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego

Istniejące wersje czasowe § 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2014.07.01
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21. 1. Agencja może udzielić wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który:

  1) posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz

  2) zobowiąże się do:

   a) świadczenia usług doradczych objętych wsparciem za częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi,

   b) (uchylona)

   c) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, nowych środków trwałych finansowanych w formie zakupu lub leasingu, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 14-16, wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu,

   d) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.

2. Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjnego i świadczeniu usług doradczych w zakresie podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą zgodnie ze standardami w zakresie świadczenia tych usług, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Istniejące wersje czasowe § 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2014.07.01
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 22. 1. Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego są wydatki poniesione w okresie wskazanym w umowie o udzielenie wsparcia na:

  1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem;

  2) podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

  3) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

  4) najem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z realizacją projektu;

  5) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem;

  6) zakup oprogramowania i materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych;

  7) tłumaczenia i druk materiałów oraz ich publikację;

  8) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w działaniach tych przekazywana jest informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej;

  9) obsługę księgową i usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie;

  10) pokrycie kosztów szkoleń pracowników świadczących usługi doradcze;

  11) ubezpieczenie środków trwałych, o których mowa w pkt 15;

  12) koszty administracyjne lub bieżącego zarządu, do wysokości 10% łącznej kwoty kosztów, o których mowa w pkt 1-11;

  13) pokrycie kosztów adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których są świadczone usługi doradcze;

  14) zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli oraz pojazdów;

  15) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli oraz pojazdów;

  16) zakup mebli lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu;

  17) koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, z tytułu świadczonych przez niego usług doradczych;

  18) pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością podmiotu, o którym mowa w § 21 ust. 1, w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem;

  19) audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt 1-18, pod warunkiem że będzie dokonywany przez biegłych rewidentów, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 13-16, są kwalifikowalne do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 35, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 18, zalicza się do wydatków kwalifikowalnych pod warunkiem, że do zakupu tych aktywów nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej środków publicznych.

4. (uchylony)

5. Wielkość wsparcia na świadczenie usług doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami usług doradczych a częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą korzystających z tych usług oraz do 90% wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia przeznaczonych na ten cel.

6. Usługi doradcze świadczone mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom lub osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego są dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi. Różnica pomiędzy kosztem usługi a częściową odpłatnością poniesioną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.

7. Jeżeli wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego dotyczy usług, które mogą być świadczone w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, wsparcie to stanowi dla tego podmiotu pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z § 6.

8. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 21 ust. 1, jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia a sumą pomocy de minimis udzielonej mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom.

9. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w ramach wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 5, dla tego przedsiębiorcy.

Rozdział 6

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych lub na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe

§ 23. 1. Agencja może udzielić wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych lub na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który posiada:

  1) wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych lub finansowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz

  2) odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny.

2. Wielkość wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 złotych dla jednego podmiotu w ramach jednego rodzaju usług i wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych.

3. Wielkość wsparcia na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 złotych dla jednego podmiotu w ramach jednego rodzaju usług i stanowi różnicę pomiędzy kosztami usług a częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców korzystających z tych usług i nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikowalnych.

4. Usługi świadczone przedsiębiorcom w ramach wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych są dla nich dostępne nieodpłatnie. Koszty tych usług stanowią dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

5. Usługi świadczone przedsiębiorcom w ramach wsparcia na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe są dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców w wysokości co najmniej 30% kosztów tej usługi. Różnica pomiędzy kosztem usługi a częściową odpłatnością poniesioną przez przedsiębiorcę stanowi dla tego przedsiębiorcy pomoc de minimis.

6. Jeżeli wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych lub na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe dotyczy usług, które mogą być świadczone w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wsparcie to stanowi dla tego podmiotu pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z § 6.

7. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1, jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia a sumą pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom.

8. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorcy są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 2 i 3, temu przedsiębiorcy.

Rozdział 7

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych

§ 24. 1. Agencja może udzielić wsparcia przeznaczonego na realizację inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości, w tym rozszerzenie oferty usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych, zwanego dalej "wsparciem dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych", podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, organizacji pracodawców i reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. nr 84, poz. 455 i nr 185, poz. 1092), które:

  1) nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe;

  2) prowadzą działalność, w tym w ramach sieci, służącą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców oraz realizowaniu procesów innowacyjnych.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, realizują projekty objęte wsparciem dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych wspólnie z innymi podmiotami, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 2-9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, które spełniają warunki określone w ust. 1.

3. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych jest przeznaczone na realizację działań na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Projekty obejmujące wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych są realizowane w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 25. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych zalicza się wydatki poniesione na:

  1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem;

  2) podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

  3) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

  4) najem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z realizacją projektu;

  5) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem;

  6) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

  7) zakup wartości niematerialnych i prawnych;

  8) tłumaczenia i druk materiałów, w tym materiałów szkoleniowych, oraz ich publikację;

  9) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w działaniach tych przekazywana jest informacja, że projekt jest realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

  10) obsługę księgową oraz usługi prawnicze, doradcze i eksperckie;

  11) pokrycie kosztów szkoleń pracowników świadczących usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne w ramach projektu;

  12) koszty administracyjne lub bieżącego zarządu, do wysokości 10% łącznej wartości kosztów, o których mowa w pkt 1-11;

  13) zakup sprzętu i wyposażenia;

  14) pokrycie kosztów adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których realizowane są usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne w ramach projektu;

  15) pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością podmiotu, o którym mowa w § 24 ust. 1, w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem;

  16) audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt 1-15, pod warunkiem że będzie dokonany przez biegłych rewidentów, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, zalicza się do wydatków kwalifikowalnych do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 35 ust. 1, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 15, zalicza się do wydatków kwalifikowalnych pod warunkiem, że do zakupu tych aktywów nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej środków publicznych.

4. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych nie zalicza się wydatków poniesionych:

  1) do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia lub po dniu zawarcia tej umowy, lecz odnoszących się do kosztów powstałych do dnia jej zawarcia;

  2) w wysokości niewspółmiernej do zrealizowanych zadań i osiągniętych rezultatów projektu objętego wsparciem.

5. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1, mogą być ponoszone przez podmioty, o których mowa w § 24 ust. 2.

§ 26. 1. Wielkość wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych może wynosić do 100% wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 1.000.000 złotych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych dotyczy usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej, wsparcie to stanowi dla podmiotów, o których mowa w § 24 ust. 1 i 2, pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z § 6.

3. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotów, o których mowa w § 24 ust. 1 i 2, w ramach wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych, jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia a sumą pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom.

4. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorcy w ramach wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych lub doradczych temu przedsiębiorcy.

Istniejące wersje czasowe rozdziału 7a
2013.11.26
dodany przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 7a

 
Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na zindywidualizowane usługi doradcze w formie opieki mentorskiej dla kobiet planujących rozpoczęcie albo rozwój prowadzonej działalności gospodarczej

Istniejące wersje czasowe § 26a
2013.11.26
dodany przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 26a. 1. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, spełniającemu warunki określone w ust. 2, wsparcia z przeznaczeniem na świadczenie zindywidualizowanych usług doradczych w formie opieki mentorskiej dla kobiet w zakresie rozpoczęcia albo rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz:

  1) prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi albo

  2) zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- zwanego dalej "wsparciem na usługi mentorskie dla kobiet".

2. Wsparcie na usługi mentorskie dla kobiet może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) ma osobowość prawną;

  2) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) nie będzie prowadził w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług, o których mowa w ust. 1, chyba że taka działalność jest finansowana ze środków publicznych;

  4) ma do dyspozycji osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do świadczenia zindywidualizowanej usługi doradczej w formie opieki mentorskiej przez osoby, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 6 lat;

  5) posiada niezbędny potencjał techniczny i organizacyjny do realizacji projektu;

  6) posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów i usług na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności na rzecz przedsiębiorczości kobiet;

  7) nieodpłatnie będzie świadczył zindywidualizowane usługi doradcze w formie opieki mentorskiej dla kobiet, o których mowa w ust. 1.

3. Zindywidualizowana usługa doradcza w formie opieki mentorskiej obejmuje nieodpłatne i indywidualne usługi doradcze świadczone na rzecz uczestniczek projektu niezbędne do przygotowania strategii rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej lub, w przypadku osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą, do przygotowania biznesplanu.

Istniejące wersje czasowe § 26b
2013.11.26
dodany przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 26b. 1. Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach wsparcia na usługi mentorskie dla kobiet są wydatki na:

  1) pokrycie kosztów realizacji zindywidualizowanej usługi doradczej w formie opieki mentorskiej na rzecz kobiet, o których mowa w § 26a ust. 1, wyliczanej na podstawie stawki godzinowej określonej w umowie o udzielenie wsparcia zawartej z uczestnikiem projektu;

  2) pokrycie kosztów ogólnych, związanych ze współfinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności kosztów:

   a) promocji projektu,

   b) zarządzania i obsługi projektu;

  3) adaptację pomieszczeń na potrzeby organizacji pokoju zabaw dla dzieci do lat 5, nad którymi opiekę sprawuje kobieta korzystająca z usługi, o której mowa w § 26a ust. 1;

  4) pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad dziećmi lub podopiecznymi uczestniczek, w wieku do lat 5, na czas realizacji usługi doradczej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, są kwalifikowalne do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 35, jednakże nieprzekraczającej łącznie 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia na usługi mentorskie dla kobiet nie zalicza się wydatków poniesionych:

  1) do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia lub po dniu zawarcia tej umowy, lecz odnoszących się do kosztów powstałych do dnia jej zawarcia;

  2) w wysokości niewspółmiernej do zrealizowanych zadań i osiągniętych rezultatów projektu objętego wsparciem.

4. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1, mogą być ponoszone wyłącznie przez podmioty otrzymujące wsparcie na usługi mentorskie dla kobiet.

Istniejące wersje czasowe § 26c
2013.11.26
dodany przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 26c. 1. Wielkość wsparcia na usługi mentorskie dla kobiet nie może przekroczyć kwoty 500.000 złotych dla jednego podmiotu objętego wsparciem i wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli wsparcie na usługi mentorskie dla kobiet dotyczy usług świadczonych przez podmiot otrzymujący wsparcie w ramach działalności gospodarczej, różnica pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia a sumą pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom stanowi wartość pomocy de minimis dla tego podmiotu.

3. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorcy w ramach wsparcia na usługi mentorskie dla kobiet są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług doradczych, o których mowa w § 26b ust. 1 pkt 1, dla tego przedsiębiorcy.

4. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy w ramach wsparcia na usługi mentorskie dla kobiet wydaje temu przedsiębiorcy podmiot otrzymujący wsparcie.

Rozdział 8

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług świadczonych odbiorcom tych usług przez wykonawców wybranych przez Agencję

§ 27. 1. Pomoc finansowa może być udzielana przez Agencję w formie finansowania kosztów usług doradczych, informacyjnych, promocyjnych lub szkoleniowych świadczonych bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 2, za pośrednictwem wykonawców.

2. Odbiorcami usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych przez wykonawców mogą być:

  1) przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) pracownicy przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1;

  3) osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą;

  4) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami;

  5) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego niebędące przedsiębiorcami;

  6) podmioty działające na rzecz innowacyjności niebędące przedsiębiorcami;

  7) jednostki samorządu terytorialnego.

3. W przypadku gdy odbiorcami usług, o których mowa w ust. 1, będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wartość usług, z wyłączeniem usług informacyjnych, będzie stanowiła dla tych podmiotów pomoc publiczną lub pomoc de minimis, która będzie udzielana na zasadach określonych w rozdziale 2.

§ 28. 1. Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach usług, o których mowa w § 27 ust. 1, są wydatki na:

  1) prowadzenie szkoleń, w tym:

   a) koszty kadry szkoleniowej,

   b) koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń,

   c) inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy;

  2) wynagrodzenia uczestników szkolenia będących przedsiębiorcami lub pracownikami delegowanymi na to szkolenie, ponoszone przez przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu lub delegujących pracowników na szkolenie, obliczone jak za czas urlopu, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, do wysokości sumy kwot wydatków kwalifikowalnych określonych w pkt 1;

  3) realizację usług doradczych;

  4) realizację usług promocyjnych;

  5) realizację usług informacyjnych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, powinny być udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi, w szczególności fakturami lub rachunkami, wraz z dowodami zapłaty.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być udokumentowane oświadczeniami przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu lub delegujących pracowników na szkolenie, przy czym oświadczenia te powinny pozwalać na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wysokości wydatków, o których mowa w tym przepisie, w odniesieniu do każdego uczestnika projektu.

4. Dowody księgowe powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać związek między realizowanymi usługami i poniesionymi wydatkami.

5. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy publicznej lub pomocy de minimis dla przedsiębiorców w ramach szkoleń lub usług doradczych, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio:

  1) w przypadku pomocy publicznej wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lub pkt 3;

  2) w przypadku pomocy de minimis wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 3.

6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców w ramach usług promocyjnych, o których mowa w ust. 1, są wydatki poniesione na ich realizację.

§ 29. 1. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który posiada:

  1) wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych lub finansowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz

  2) odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny 

- pomocy finansowej na rozwój potencjału tego podmiotu.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie finansowania kosztów usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oraz działań promocyjnych, świadczonych przez wykonawców bezpłatnie na rzecz podmiotów określonych w ust. 1.

3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi dla tego podmiotu pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z § 6.

4. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który nie posiada:

  1) wdrożonego i zweryfikowanego standardu w zakresie świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

  2) odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego

- pomocy finansowej na osiągnięcie takiego standardu i odpowiedniego potencjału. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 30. Usługi realizowane przez wykonawców odbywają się w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem szkoleń, usług doradczych, promocyjnych lub informacyjnych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają realizacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 9

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej w formie pożyczek na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach

§ 31. 1. Pomoc finansowa może być udzielana przez Agencję za pośrednictwem wykonawców w formie pożyczek udzielanych przez tych wykonawców pożyczkobiorcom na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach.

2. Pożyczkobiorcami mogą być osoby, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, niebędące przedsiębiorcami.

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, odbywają się w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem szkoleń, które ze względu na swoją specyfikę wymagają realizacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 32. 1. Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach pożyczek, o których mowa w § 31 ust. 1, są wydatki na:

  1) zakup usług szkoleniowych;

  2) koszty egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, określonych uprawnień zawodowych lub tytułu zawodowego oraz koszt uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

  3) koszty podróży i zakwaterowania pożyczkobiorców w związku z udziałem w szkoleniach;

  4) koszty opieki nad dziećmi w wieku do lat 7 w przypadku pożyczkobiorców samotnie wychowujących dzieci oraz koszty opieki nad osobami zależnymi od pożyczkobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za czas, w którym nie mogą sprawować opieki ze względu na udział w szkoleniach finansowanych ze środków pożyczki.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, powinny być udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi, w szczególności fakturami lub rachunkami, wraz z dowodami zapłaty.

Rozdział 10

Tryb udzielania pomocy finansowej

Istniejące wersje czasowe § 33
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 33. Agencja udziela pomocy finansowej, o której mowa w rozporządzeniu, w trybie konkursu ogłaszanego dla:

  1) projektodawców - w zakresie projektów wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny;

  2) podmiotów, o których mowa w § 18 - w zakresie wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej;

  3) podmiotów, o których mowa w § 21 ust. 1 - na prowadzenie punktu konsultacyjnego;

  4) podmiotów, o których mowa w § 23 ust. 1 - w zakresie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych lub na świadczenie usług uprzednio przetestowanych i wdrożonych jako usługi pilotażowe;

  5) podmiotów, o których mowa w § 24 ust. 1 - w zakresie wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr przez promowanie postaw przedsiębiorczych;

  6) podmiotów, o których mowa w § 26a ust. 1 - w zakresie wsparcia na usługi mentorskie dla kobiet.

§ 34. 1. Agencja przeprowadza konkurs, o którym mowa w § 33 pkt 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Agencja zawiera umowę o udzielenie wsparcia z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu lub w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środków odwoławczych, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, w uzgodnionym między stronami terminie po złożeniu kompletnej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.

Istniejące wersje czasowe § 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 35. 1. Agencja przeprowadza konkurs, o którym mowa w § 33 pkt 2-6, informując o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia i zamieszczając ogłoszenie, w szczególności na stronie internetowej Agencji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji konkursowej, zawierającej w szczególności kryteria wyboru projektów i formularz wniosku o udzielenie wsparcia;

  2) termin składania wniosków;

  3) wskazanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie, w tym zaświadczeń o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności publicznoprawnych oraz aktualnych odpisów z właściwych rejestrów lub ewidencji;

  4) termin rozstrzygnięcia konkursu;

  5) wzór umowy o udzielenie wsparcia.

3. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia składa wniosek na formularzu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Agencja po dokonaniu oceny złożonych wniosków sporządza listę rankingową wniosków. Lista ta podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.

5. Agencja pisemnie informuje każdy z podmiotów ubiegających się o wsparcie o wynikach oceny złożonego przez niego wniosku.

6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, podmiot ubiegający się o wsparcie może wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny.

7. Agencja ponownie rozpatruje wniosek w terminie 31 dni od dnia złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie wystąpienia, o którym mowa w ust. 6. Agencja, rozpatrując ponownie wniosek, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez wnioskodawcę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystąpienia Agencja dokonuje niezwłocznie odpowiedniej korekty listy rankingowej.

8. Agencja pisemnie informuje każdy z podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku konkursu. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.

9. Agencja zawiera umowę o udzielenie wsparcia z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu po złożeniu, w terminie uzgodnionym między stronami, kompletnej dokumentacji niezbędnej do jej zawarcia.

§ 36. Agencja lub wykonawca kieruje ofertę korzystania z pomocy, o której mowa:

  1) w § 27 ust. 1 - do podmiotów wymienionych w § 27 ust. 2,

  2) w § 29 ust. 1 i 4 - do podmiotów wskazanych w tych przepisach,

  3) w § 31 ust. 1 - do pożyczkobiorców, o których mowa w § 31 ust. 2

- w sposób zapewniający równy dostęp tych podmiotów do pomocy oferowanej przez Agencję, w szczególności przez zamieszczenie na stronie internetowej Agencji lub wykonawcy ogłoszenia o możliwości korzystania z pomocy.

§ 37. Do postępowania w sprawie udzielania pomocy finansowej stosuje się art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Istniejące wersje czasowe § 38
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 1064
2013.11.26
zmieniony przez
2014.07.01
zmieniony przez
2015.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 981
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 38. Rozporządzenie stosuje się do pomocy publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1, udzielonej do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz do pomocy de minimis, o której mowa w § 6 ust. 1, udzielonej do dnia 31 grudnia 2015 r.

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 39. 1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków składanych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie wsparcia zawartych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 40. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 111, poz. 710 i nr 228, poz. 1517, z 2010 r. nr 72, poz. 465 oraz z 2011 r. nr 233, poz. 1384).

§ 41. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

____________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.09.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60