Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.09.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.09.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1802

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

§ 2. 1. Deklaracje i podania mogą być przesyłane:

  1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo

  2) przez portal podatkowy, albo

  3) przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

2. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) może być przesyłany również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej przez dedykowany kanał usług sieciowych (WS, XML, SOAP, WSDL).

3. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-11A) są przesyłane przez organy rentowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego temu organowi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zabezpieczonego dedykowanym certyfikatem wystawionym przez urząd obsługujący tego ministra, wydanym organowi rentowemu.

§ 3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

§ 4. Deklaracje i podania mogą być opatrywane:

  1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  2) podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane przez ten portal podatkowy, albo

  3) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, albo

  4) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy, albo

  5) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

§ 5. 1. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje deklaracji i podań.

2. Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) i wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ) mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli są przesyłane przez podatnika.

§ 6. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane:

  1) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);

  2) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);

  3) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);

  4) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);

  5) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

  6) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);

  7) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);

  8) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

  9) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

  10) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);

  11) podania w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

§ 7. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej użytkownika portalu podatkowego:

  1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;

  2) imieniu (pierwszym);

  3) nazwisku;

  4) dacie urodzenia;

  5) identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym. 

§ 8. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą być opatrywane:

  1) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

  2) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

  3) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

  4) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);

  5) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);

  6) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);

  7) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A);

  8) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S);

  9) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);

  10) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;

  11) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R);

  12) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z);

  13) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;

  14) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);

  15) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);

  16) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);

  17) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od gier;

  18) deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14);

  19) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);

  20) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG).

§ 9. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 3, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika lub płatnika przesyłającego deklarację lub podanie:

  1) imieniu (pierwszym);

  2) nazwisku;

  3) adresie poczty elektronicznej;

  4) 17-znakowym numerze identyfikacyjnym nadawanym podczas rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym. 

§ 10. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane przez podatnika:

  1) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37);

  2) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38);

  3) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);

  4) wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ).

§ 11. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:

  1) deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);

  2) deklaracje dla podatku od towarów i usług:

   a) (VAT-7),

   b) (VAT-7K),

   c) (VAT-8),

   d) (VAT-9M);

  3) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);

  4) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);

  5) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);

  6) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);

  7) informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);

  8) informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27);

  9) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);

  10) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);

  11) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

  12) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);

  13) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

  14) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);

  15) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

  16) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

   a) (PIT-36),

   b) (PIT-36L),

   c) (PIT-37),

   d) (PIT-38),

   e) (PIT-39);

  17) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy (PIT-CFC);

  18) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);

  19) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);

  20) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);

  21) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);

  22) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);

  23) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

  24) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);

  25) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);

  26) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);

  27) oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);

  28) wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ);

  29) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);

  30) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

  31) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

  32) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

  33) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);

  34) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);

  35) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);

  36) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A);

  37) deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S);

  38) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);

  39) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;

  40) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;

  41) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);

  42) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG);

  43) informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1).

§ 12. 1. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:

  1) numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);

  2) kwocie podstawy opodatkowania wykazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;

  3) kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wykazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.

2. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w § 11 pkt 2-43, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:

  1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;

  2) imieniu (pierwszym);

  3) nazwisku;

  4) dacie urodzenia;

  5) kwocie przychodu wykazanej, odpowiednio, w:

   a) poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

   b) poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,

   c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

   d) poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,

   e) poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

   f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),

   g) poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

   h) poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

  - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

§ 13. 1. Deklaracje i podania, o których mowa w § 6, § 8 i § 11, przesyła się, stosując:

  1) reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,

  2) opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,

  3) specyfikację oprogramowania interfejsowego służącego do złożenia deklaracji i podań

- dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

2. Dowód złożenia deklaracji i podań stanowi urzędowe poświadczenie odbioru tworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny organu administracji skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności oraz umocowania do podpisywania tych dokumentów.

§ 14. Struktury logiczne podpisów elektronicznych, o których mowa w § 4 pkt 2, 3 i 5, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

§ 15. 1. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, może być opatrywana informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1), przesyłana za okresy rozliczeniowe, w odniesieniu do których termin złożenia informacji upływa począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane:

  1) deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M), przesyłane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 lipca 2016 r.;

  2) dotyczące, odpowiednio, wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2015 r.:

   a) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),

   b) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);

  3) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), przesyłana za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2015 r.;

  4) informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1), przesyłana począwszy za II kwartał 2017 r.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z 2016 r. poz. 1306 oraz z 2017 r. poz. 385 i 550).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60