Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Organy KAS »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

 Dz. U. z 2017 r. poz. 437
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 700

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo;

  2) warunki zaliczania podatników i płatników, o których mowa w pkt 1, do odpowiedniej kategorii;

  3) naczelników urzędów skarbowych właściwych dla podatników i płatników, o których mowa w pkt 1, terytorialny zasięg ich działania i siedzibę;

  4) tryb zawiadamiania o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego. 

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 437
2019.04.01
zmieniony przez
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 700
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Do kategorii podatników i płatników, o których mowa w § 1 pkt 1, należą:

  1) podatkowe grupy kapitałowe,

  1a) spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,

  2) banki,

  3) zakłady ubezpieczeń,

  4) jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

  5) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

  6) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,

  7) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

   a) w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 poz. 568) albo

   b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160 oraz z 2020 r. poz. 284) biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo

   c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo

   d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów,

  8) spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217)

- z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

2. Kwotę wyrażoną w euro, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego.

§ 3. 1. W przypadku gdy wysokości przychodu netto nie można ustalić zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a, jako wysokość przychodu określoną w tym przepisie przyjmuje się wysokość przychodu ustaloną na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, sporządzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

2. W przypadku gdy wysokości przychodu nie można ustalić zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a i zgodnie z ust. 1, jako wysokość przychodu określoną w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług obejmującą: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów, ustaloną w oparciu o wielkość dostawy towarów oraz świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, sporządzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568).

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 437
2019.04.01
zmieniony przez
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 700
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1:

  1) pkt 1a, następuje z pierwszym dniem roku podatkowego, określonego w umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zarejestrowanej w formie decyzji przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

  2) pkt 7, następuje:

   a) z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a - w przypadku podatników i płatników wymienionych w tym przepisie,

   b) z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. b-d - w przypadku podatników i płatników wymienionych w tym przepisie;

  3) pkt 8, następuje z dniem podjęcia uchwały o dopuszczeniu akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

2. Wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1:

  1) pkt 1a, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiła utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową;

  2) pkt 7, następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7;

  3) pkt 8, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło wycofanie lub wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

§ 5. Właściwymi dla podatników i płatników, o których mowa w § 2, są naczelnicy urzędów skarbowych, których siedziby i terytorialny zasięg ich działania określa się w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 437
2019.04.01
zmieniony przez
2020.04.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 700
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. Podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

  1) do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, lub wyłączenie z tej kategorii; w przypadku gdy spełnienie warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. b-d, nastąpiło w okresie od dnia 15 października do dnia 31 grudnia, zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od spełnienia tego warunku, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, od którego następuje zmiana właściwości;

  2) 7 dni od dnia zaliczenia do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, lub wyłączenia z tej kategorii.

§ 7. W przypadku podatników, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego był naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony w zakresie niektórych kategorii podatników, właściwym pozostaje ten naczelnik urzędu skarbowego.

§ 8. 1. W roku 2018 zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a, następuje na podstawie danych za 2016 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się w 2016 r.

2. W roku 2018 wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a, następuje na podstawie danych za 2015 r. i 2016 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się odpowiednio w 2015 r. i 2016 r.

3. W roku 2019 wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a, następuje na podstawie danych za 2016 r. i 2017 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się w odpowiednio w 2016 r. i 2017 r.

4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.*)

___________________
*) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1441), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Załącznik

NACZELNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W § 5 ROZPORZĄDZENIA,
ICH SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA

Lp.

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego

Terytorialny zasięg działania

1

2

3

1

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

województwo dolnośląskie

2

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

województwo kujawsko-pomorskie

3

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

województwo lubelskie

4

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

województwo lubuskie

5

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi

województwo łódzkie

6

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

województwo małopolskie

7

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Żoliborz

8

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Wola

9

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce

powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski

10

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu

województwo opolskie

11

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

województwo podkarpackie

12

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

województwo podlaskie

13

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

województwo pomorskie

14

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze

powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański

15

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory

powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki

16

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach

województwo świętokrzyskie

17

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie

województwo warmińsko-mazurskie

18

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu

miasta na prawach powiatu: Leszno, Poznań

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski

19

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin

powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki

20

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60