Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Wymiana informacji podatkowych »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.07.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.07.2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1423

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) organy upoważnione do wykonywania czynności związanych z:

   a) wymianą informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z innymi państwami,

   b) automatyczną wymianą informacji podatkowych,

   c) udostępnianiem innym organom, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), informacji podatkowych uzyskanych w ramach ich wymiany z innymi państwami,

   d) nakładaniem kar pieniężnych;

  2) szczegółowy zakres upoważnienia;

  3) terytorialny zasięg działania upoważnionych organów. 

§ 2. 1. Upoważnia się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do wykonywania czynności związanych z:

  1) wymianą informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z innymi państwami w zakresie:

   a) występowania do właściwych organów o udzielenie informacji podatkowych,

   b) otrzymywania informacji podatkowych na wniosek i z urzędu oraz wniosków o udzielenie informacji podatkowych,

   c) przekazywania organom podatkowym informacji podatkowych otrzymanych na ich wniosek od właściwych organów oraz wniosków właściwych organów o udzielenie informacji podatkowych,

   d) prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji podatkowych,

   e) udzielania, na wniosek i z urzędu, oraz odmowy udzielenia właściwemu organowi informacji podatkowych;

  2) automatyczną wymianą informacji podatkowych w zakresie:

   a) przekazywania właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wydanych interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transakcyjnych,

   b) otrzymywania od właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym oraz uprzednich porozumień cenowych, o których mowa w dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.),

   c) wyjaśniania uchybień lub nieprawidłowości niewymagających przeprowadzenia kontroli wykonywania przez raportującą instytucję finansową obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych;

  3) udostępnianiem, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, informacji podatkowych:

   a) uzyskanych od właściwych organów w ramach wymiany informacji podatkowych na wniosek i z urzędu oraz w ramach automatycznej wymiany informacji podatkowych,

   b) zawartych w informacjach o grupie podmiotów.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są udostępniane:

  1) Dyrektorom Izb Administracji Skarbowej w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze - z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu działania dyrektorów izb administracji skarbowej oraz miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego informacja dotyczy, z tym że Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi są udostępniane również informacje podatkowe zawarte w informacjach o grupie podmiotów oraz sprawozdaniach według krajów, niezależnie od terytorialnego zasięgu jego działania oraz miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego informacja dotyczy;

  2) Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w przypadku informacji dotyczących podmiotów o nieustalonym miejscu zamieszkania lub siedzibie.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Upoważnia się Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze do wykonywania czynności związanych z udostępnianiem, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, naczelnikom urzędów skarbowych oraz naczelnikom urzędów celno-skarbowych informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

2. Upoważnienie obejmuje udostępnianie informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3:

  1) naczelnikom urzędów skarbowych, mających siedziby i terytorialny zasięg działania na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania dyrektora odpowiedniej izby administracji skarbowej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego informacja dotyczy;

  2) naczelnikom urzędów celno-skarbowych mającym siedziby na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania dyrektora odpowiedniej izby administracji skarbowej.

§ 4. 1. Upoważnia się Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie do wykonywania czynności związanych z:

  1) przeprowadzaniem kontroli wykonywania przez raportującą instytucję finansową obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych;

  2) nakładaniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.02.2017 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji (Dz. U. poz. 307), które utraciło moc z dniem 4.04.2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.07.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60