Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Pozostałe zagadnienia »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2010 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 181, poz. 1217

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, zwanych dalej "gospodarstwami pomocniczymi", w instytucje gospodarki budżetowej.

§ 2. 1. Zarządzenie o utworzeniu instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego wydaje:

  1) minister lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

  2) organ lub kierownik jednostki, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się w szczególności gospodarstwo pomocnicze podlegające przekształceniu oraz zadania publiczne podlegające przejęciu.

§ 3. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej następuje z chwilą wpisania instytucji gospodarki budżetowej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4. 1. Instytucja gospodarki budżetowej przejmuje przysługujące gospodarstwu pomocniczemu przed jego przekształceniem należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości. Instytucja gospodarki budżetowej pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń lub koncesji, które zostały przyznane na rzecz gospodarstwa pomocniczego przed jego przekształceniem, chyba że odrębne przepisy lub decyzja o udzieleniu zezwolenia lub koncesji stanowią inaczej.

2. Minister lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo organ lub kierownik jednostki, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może określić należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości, niepodlegające przejęciu przez instytucję gospodarki budżetowej.

3. Należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości, niepodlegające przejęciu przez instytucję gospodarki budżetowej, przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Minister lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, informację o należnościach, uprawnieniach, obowiązkach, środkach pieniężnych oraz rzeczowych składnikach majątkowych innych niż nieruchomości, niepodlegających przejęciu przez instytucję gospodarki budżetowej.

§ 5. 1. Organ wykonujący funkcję organu założycielskiego zarządza przeprowadzenie czynności związanych z przekształceniem gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej. Organ ten może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie tych czynności.

2. W terminie 3 dni od dnia zarządzenia przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, kierownik gospodarstwa pomocniczego zarządza przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 6. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań, zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz o finansach publicznych, a także zamknięcia rachunków bankowych.

§ 7. 1. Bilans zamknięcia przekształcanego gospodarstwa pomocniczego staje się bilansem otwarcia instytucji gospodarki budżetowej.

2. W przypadku przekształcenia więcej niż jednego gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej bilans otwarcia instytucji gospodarki budżetowej sporządza się na podstawie bilansów zamknięcia gospodarstw pomocniczych, po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń.

§ 8. Plan finansowy przekształcanego gospodarstwa pomocniczego jest podstawą do sporządzenia planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej.

§ 9. 1. Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej albo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 60 i 60a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, nr 106, poz. 675, nr 143, poz. 963 i nr 155, poz. 1043), orzeka o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Organ wykonujący funkcję organu założycielskiego może wskazać w statucie instytucji gospodarki budżetowej nieruchomości przeznaczone na wyposażenie tej instytucji.

2. Do wyposażenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 10. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio w przypadku tworzenia instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie więcej niż jednego gospodarstwa pomocniczego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_______________________
*) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.07.2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej (Dz. U. nr 139, poz. 938), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6.08.2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 161, poz. 1078).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30.09.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60