Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.07.2014 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 937

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych;

  2) metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "ustawą";

  3) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu, zwaną dalej "dokumentacją badania psychologicznego", oraz wzory stosowanych dokumentów;

  4) wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów;

  5) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;

  6) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna;

  7) wysokość opłat za:

   a) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu,

   b) wpis do rejestru przedsiębiorców,

   c) wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.

§ 2. Osoby posiadające skierowanie na badanie zgłaszają się na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania.

§ 3. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 4. 1. Zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje:

  1) wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej;

  2) badania narzędziami diagnostycznymi;

  3) ocenę i opis osoby badanej pod względem:

   a) sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,

   b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej,

   c) sprawności psychomotorycznej.

2. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadza się w warunkach zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania.

3. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawniony psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.

§ 5. 1. Uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, jeżeli:

  1) osoba badana informuje o złym stanie swojego zdrowia lub o złym samopoczuciu lub

  2) stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uprawniony psycholog wyznacza nowy termin badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, nieprzekraczający 14 dni od daty poprzedniego terminu.

§ 6. 1. Uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu wydaje orzeczenie psychologiczne, według wzoru określonego odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.

2. Oryginał orzeczenia psychologicznego otrzymuje osoba badana, a kopię dołącza się do dokumentacji badania psychologicznego.

§ 7. Metodykę przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Pracownia psychologiczna prowadzi dokumentację badania psychologicznego, która obejmuje:

  1) rejestr osób badanych;

  2) skierowanie na badanie osoby badanej;

  3) kartę badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, której wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  4) dokumenty z badań testowych lub odpowiednie wydruki komputerowe;

  5) kopię wydanego orzeczenia psychologicznego.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane:

  1) datę i numer wpisu do rejestru;

  2) imię i nazwisko osoby badanej;

  3) numer PESEL osoby badanej, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

  4) miejsce zamieszkania osoby badanej;

  5) datę i numer wydanego orzeczenia psychologicznego.

§ 9. 1. Dokumentację badania psychologicznego przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

2. Dokumentacja badania psychologicznego jest przechowywana w pracowni psychologicznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu dokumenty są komisyjnie niszczone.

3. Z komisyjnego niszczenia dokumentacji badania psychologicznego sporządza się protokół zawierający:

  1) wykaz numerów ewidencyjnych niszczonych kart badań oraz imiona i nazwiska osób, których te karty dotyczą;

  2) listę osób dokonujących niszczenia dokumentacji wraz z ich podpisami.

4. W przypadku likwidacji pracowni psychologicznej dokumentacja badania psychologicznego przekazywana jest marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

§ 10. 1. Pracownia psychologiczna posiada:

  1) pomieszczenie przeznaczone do badań zbiorowych i pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych, każde o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2;

  2) pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 dla uprawnionego psychologa;

  3) zestaw narzędzi diagnostycznych.

2. Dopuszcza się, aby jedno z pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, było jednocześnie pomieszczeniem dla uprawnionego psychologa.

§ 11. Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 12. Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 13. Opłata za:

  1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu - wynosi 150 zł;

  2) ponowne badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy - wynosi 150 zł;

  3) wpis do:

   a) rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - wynosi 400 zł,

   b) ewidencji uprawnionych psychologów - wynosi 40 zł.

§ 14. 1. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia psychologicznego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Orzeczenia psychologiczne wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 15. Pracownie psychologiczne, w których prowadzone są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, mają obowiązek dostosować działalność do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2014 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1.04.2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. nr 69, poz. 622 oraz z 2007 r. nr 178, poz. 1264), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600).

 

Załącznik nr 1

Orzeczenie psychologiczne nr ...

Orzeczenie psychologiczne nr ...

Orzeczenie psychologiczne nr ...

 

Załącznik nr 2

Orzeczenie psychologiczne nr ...

Orzeczenie psychologiczne nr ...

Orzeczenie psychologiczne nr ...

 

Załącznik nr 3

Orzeczenie psychologiczne nr ...

Orzeczenie psychologiczne nr ...

Orzeczenie psychologiczne nr ...

 

Załącznik nr 4

Orzeczenie psychologiczne

Orzeczenie psychologiczne

Orzeczenie psychologiczne

 

Załącznik nr 5

Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych

Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych

 

Załącznik nr 6

Karta badania psychologicznego

Karta badania psychologicznego

Karta badania psychologicznego

Karta badania psychologicznego

Karta badania psychologicznego

Karta badania psychologicznego

 

Załącznik nr 7

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów

 

Załącznik nr 8

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60